20 december 2023

In een arrest van 24 oktober 2023 veroordeelt de Arbeidsrechtbank van Luik Fedasil tot het toekennen van een opvangplaats aangepast aan de medische noden van een asielzoeker. De huidige opvangplaats is niet conform aan de menselijke waardigheid en de weigering tot wijziging van de opvangplaats druist in tegen artikel 11 §3 Opvangwet. Fedasil moet er bij de toewijzing van een verplichte plaats van inschrijving op toezien dat deze is aangepast noden van de begunstigde, binnen de grenzen van het aantal beschikbare plaatsen.

Ernstige gezondheidsproblemen: kogelwonden, psychologische moeilijkheden, chronisch ziek

Verzoeker heeft ernstige gezondheidsproblemen, onder andere kogelwonden, psychologische problemen en een chronische aandoening aan de prostaat die urineverlies veroorzaakt. Hij vroeg de overplaatsing van een collectief opvangcentrum, waar bij verbleef, naar een medisch LOI. Fedasil weigerde dit. De huidige opvang zou voldoende zijn aangepast aan de medische noden.

Opvangplek moet beantwoorden aan menselijke waardigheid

De arbeidsrechtbank citeert artikel 3 Opvangwet. Dit bepaalt dat elke asielzoeker recht heeft op een opvangplek die hem in staat stelt een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Bovendien vermeldt artikel 11 § 3 Opvangwet dat een “aangepaste plaats” onder andere de gezondheidstoestand van verzoeker als criterium neemt. Verder valt verzoeker onder “kwetsbare personen” uit artikel 36 Opvangwet. Tijdens de beroepsprocedure werd verzoeker overgebracht naar een centrum in Senonchamps, waar hij in een “caravan” verblijft.

Opvangplek niet voldoende aangepast aan medische noden

De arbeidsrechtbank oordeelt dat het opvangcentrum in Senonchamps niet voldoende aangepast is aan de specifieke medische noden van de verzoeker. Het haalt hiervoor volgende redenen aan:

  • De “caravan” heeft geen eigen sanitair, noch is het sanitair aangrenzend aan de caravan, waardoor verzoeker zich op krukken naar het sanitair dient te begeven, vaak ’s nachts zonder verlichting.
  • Een groot deel van de medische opvolging vindt plaats in Brussel. Met oog op zijn blaasproblemen is het traject Senonchamps - Brussel problematisch gezien dit meerdere uren in beslag neemt en  hij gebruik dient te maken van verschillende vormen van transport.
  • Bovendien heeft de man psychologische problemen en vroeg hij in dit kader aan Fedasil voor psychiatrische bijstand. Ondanks dat Fedasil kennis had van het medische dossier van de man en de vraag tot opvolging door psychiater, achtte zij het niet noodzakelijk een medisch onderzoek uit te voeren.

De arbeidsrechtbank oordeelt dat de opvangplek niet in overeenstemming is met de menselijke waardigheid van verzoeker. Fedasil heeft nagelaten op adequate wijze te controleren of opvangplek geschikt is en aangepast is aan verzoekers medische noden. Fedasil wordt veroordeeld tot het beschikbaar stellen van een opvangplek met een persoonlijke kamer met sanitair in Brussel zelf of in een regio met goede verbinding naar Brussel.

 

Bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen