5 november 2019

In arrest nr. 226 086 van 13 september 2019 oordeelde de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) dat Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) de betekenis van het begrip ‘buitengewone omstandigheden’ in de zin van artikel 9bis Verblijfswet (Vw) niet mag verengen tot omstandigheden die een gevaar voor het leven uitmaken of een schending van artikel 3 EVRM.

Feiten

Begin 2016 vraagt een Venezolaanse man asiel aan. Op 2 november 2018 volgt een weigering van vluchtelingenstatus en van subsidiaire bescherming. Enkele maanden later dient hij een aanvraag machtiging tot verblijf om humanitaire redenen in (9bis-aanvraag). Voor de buitengewone omstandigheden verwijst hij naar de problematische situatie in Venezuela.

Op 9 mei 2019 verklaart DVZ zijn 9bis-aanvraag onontvankelijk. De DVZ acht de buitengewone omstandigheden niet bewezen.

RvV

De RvV is van mening dat DVZ de notie van buitengewone omstandigheden te beperkt interpreteert. DVZ verwacht van de betrokkene dat hij aantoont dat zijn leven bij een terugkeer naar Venezuela in gevaar zou zijn. DVZ verwijst hiervoor naar:

  • rechtspraak van de RvV die betrekking heeft op een risico voor folteringen of onmenselijke of mensonterende behandelingen (artikel 3 ERVM)
  • artikel 48/4 Vw dat betrekking heeft op een reëel risico op ernstige schade in het kader van een asielaanvraag
  • het CGVS dat geoordeeld heeft dat er voor de betrokkene geen reëel risico als gevolg van willekeurig geweld in het kader van een gewapend conflict is.

De RvV stelt dat buitengewone omstandigheden in de zin van art. 9bis Vw omstandigheden zijn die het voor de vreemdeling zeer moeilijk of zelfs onmogelijk maken om een beroep te kunnen doen op de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post. Ook andere omstandigheden kunnen van die aard zijn, zonder dat zij een gevaar voor het leven betekenen.

Door de betekenis van het begrip ‘buitengewone omstandigheden’ in de zin van artikel 9bis Vw te verengen tot omstandigheden die een gevaar voor het leven uitmaken of een schending van artikel 3 EVRM uitmaken, heeft de DVZ artikel 9bis Vw geschonden.