21 oktober 2015

In een beschikking van 6 augustus 2015, later bevestigd in een arrest van 7 oktober 2015, vernietigt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) een bevel om het grondgebied te verlaten na een asielweigering. De RvV stelde een schending van artikel 74/13 Verblijfswet (Vw) vast omdat de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) geen rekening hield met het familieleven van de betrokkene.

Feiten

In deze zaak kreeg een Kirgizische vrouw een bevel om het grondgebied te verlaten nadat haar asielaanvraag werd afgewezen door het CGVS.

In de beslissing hield DVZ geen rekening met het familieleven van de vrouw. Uit het administratief dossier bleek nochtans dat mevrouw een minderjarige zoon heeft, haar beide ouders erkend werden als vluchteling, zij en haar zoon bij hen inwoonden en minstens één van haar zussen de Belgische nationaliteit heeft. Deze informatie was niet onbekend bij DVZ, aangezien de betrokkene deze informatie meermaals in verschillende van haar verblijfsprocedures had aangehaald (met name in een 9bis aanvraag en in een tweede asielaanvraag).

RvV analyse

De RvV stelt dat ze in de beslissing niet kan vaststellen in welke mate DVZ bij het nemen van haar beslissing rekening heeft gehouden met het gezins- en familieleven van de vrouw.

De RvV oordeelt dan ook dat de betrokkene terecht een schending van artikel 74/13 Vw kan aanvoeren. Dat artikel zegt dat DVZ bij het nemen van een uitwijzingsbeslissing aan een derdelander rekening moet houden met het hoger belang van het kind, het gezins- en familieleven en de gezondheidstoestand van de betrokkene.

Gevolgen voor de praktijk?

Na een weigeringsbeslissing van het CGVS, levert DVZ quasi automatisch een BGV af in de vorm van een bijlage 13quinquies. In de praktijk wordt de bijlage 13quinquies bijna nooit gemotiveerd op de elementen van artikel 74/13 Vw. Als betrokkene dergelijke elementen aanhaalt of ze gekend zijn bij DVZ, zal wel vaker een schending van artikel 74/13 Vw kunnen worden aangevoerd.

 
Bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen
 

RvV nr. 154025 van 7 oktober 2015 (met RvV beschikking van 6 augustus 2015)