25 september 2014

De afgelopen tijd zijn een twintigtal beslissingen genomen door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) waarbij een minderjarig kind erkend werd als vluchteling maar de ouder(s) niet. Dat zou volgen uit een enge toepassing door de RvV van de gezinseenheid bij beoordeling van asielaanvragen.

Praktijk van CGVS: nieuwe asielaanvraag

Het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) gaf zijn bredere praktijk te kennen op de contactvergadering van het Belgisch Comité voor Hulp aan Vluchtelingen (BCHV) van 9 september 2014. De ouder(s) kunnen opnieuw asiel aanvragen. Het CGVS zal deze aanvragen in overweging nemen, en zal in de regel ook het vluchtelingenstatuut toekennen aan de ouder(s).

Praktijk van DVZ bij 9bis aanvraag

Ook de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) werd al enkele keren geconfronteerd met de gevolgen van een asielbeslissing waarbij een kind bescherming krijgt en de ouder(s) niet. In een overleg met Kruispunt M-I van 14 juli 2014 zei DVZ dat hij dergelijke situaties in het algemeen aanvaardt als een 'buitengewone omstandigheid' die een aanvraag voor humanitaire regularisatie (artikel 9bis Verblijfswet) rechtvaardigt. De ouders moeten dan wel voldoen aan de identiteitsvereisten voor een 9bis aanvraag. DVZ oordeelt geval per geval (discretionair) of een humanitaire regularisatie ten gronde kan worden toegestaan.

Gezien het antwoord van het CGVS (hierboven) is een nieuwe asielaanvraag te verkiezen boven en voor het indienen van een 9bis aanvraag.

Praktijk van OCMW's bij steunaanvraag

Ook de OCMW's stelden al de vraag of zij steun kunnen toekennen aan een minderjarige erkende vluchteling met illegaal verblijvende ouders. De POD Maatschappelijke Integratie bevestigde dat in twee FAQ's op zijn website. De VVSG gaf meer toelichting bij de categorieën voor steunverlening. Lees ons nieuwsbericht 'OCMW-steun aan minderjarige vluchteling met illegaal verblijvende ouder'.

 
Bericht van Kruispunt M-I en Vluchtelingenwerk Vlaanderen