6 mei 2020

Om Belg te worden moet je in sommige gevallen je maatschappelijke integratie bewijzen, bijvoorbeeld met het bewijs dat je gedurende de voorbije vijf jaar onafgebroken als werknemer of zelfstandige hebt gewerkt. In een vonnis van 24 februari 2020 beslist de rechtbank van eerste aanleg van Brussel dat, voor het bewijs van maatschappelijke integratie, een periode van ouderschapsverlof het werk niet onderbreekt, ook al wordt ouderschapsverlof niet als ‘gelijkgestelde’ arbeidsdag beschouwd volgens de werkloosheidsreglementering. Het begrip ‘arbeidsdag’ dat in het Wetboek van de Belgische nationaliteit (WBN) uitgelegd wordt door een verwijzing naar de werkloosheidsreglementering, is immers enkel van toepassing voor de berekening van de economische participatie, en niet voor maatschappelijke integratie.

Feiten

De betrokkene legt een nationaliteitsverklaring af op basis van artikel 12bis, §1, 2° WBN. De procureur oordeelt dat betrokkene de Belgische nationaliteit niet kan verkrijgen omdat de voorwaarde maatschappelijke integratie, die de betrokkene wil bewijzen aan de hand van 5 jaar onafgebroken werk, niet vervuld is. Er zou immers een onderbreking zijn in het ‘onafgebroken’ werk omdat de betrokkene in de laatste 5 jaar 2 maanden ouderschapsverlof nam. En ouderschapsverlof wordt, aldus de procureur, niet met arbeidsdagen gelijkgesteld overeenkomstig de werkloosheidsreglementering.

Maatschappelijke integratie versus economische participatie

Het WBN voorziet verschillende hypotheses van nationaliteitsverklaring, met telkens andere voorwaarden en bewijsmogelijkheden.

Als je economische participatie moet bewijzen, moet je 468 arbeidsdagen in de laatste 5 jaar kunnen aantonen. Artikel 1, §2, 7° WBN legt het begrip ‘arbeidsdag’ uit door te verwijzen naar de arbeidsdagen en de met arbeidsdagen gelijkgestelde dagen van artikel 37 en 38 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering. Dagen van moederschapsrust zijn volgens de werkloosheidsreglementering met arbeidsdagen gelijkgestelde dagen en kunnen worden meegeteld. Dagen van ouderschapsverlof zijn geen met arbeidsdagen gelijkgestelde dagen, en tellen niet mee bij de berekening van de vereiste 468 arbeidsdagen voor economische participatie.

Maatschappelijke integratie kan je onder andere bewijzen door “gedurende de voorbije vijf jaar onafgebroken als werknemer en/of als statutair benoemde in overheidsdienst en/of als zelfstandige in hoofdberoep te hebben gewerkt” (artikel 12bis, §1, 2° WBN).

Het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg

Enkel bij de voorwaarde ‘economische participatie’ wordt het begrip arbeidsdag gebruikt. De definitie van arbeidsdag in artikel 1, §2, 7° WBN die verwijst naar de (gelijkgestelde) arbeidsdagen van de werkloosheidsreglementering, geldt dus alleen bij het bewijzen van de economische participatie, en niet bij het bewijzen van maatschappelijke integratie.

Beperkte periodes van ouderschapsverlof onderbreken de periode van 5 jaar onafgebroken werk niet in het kader van het bewijs van maatschappelijke integratie, aldus de rechtbank van eerste aanleg van Brussel.