17 januari 2014

Het koninklijk besluit van 15 december 2013 stelt de forfaitaire vergoeding vast die de werkgever moet betalen voor de kosten van huisvesting, verblijf en gezondheidszorg van zijn illegaal verblijvende werknemer en de leden van zijn gezin die onwettig in België verblijven en die in een gesloten centrum worden vastgehouden. De vergoeding is voor 2013 vastgelegd op € 190 per dag vasthouding in een gesloten centrum. Vanaf 1 januari 2014 geldt een bedrag van € 186 (zo blijkt uit een bericht van DVZ van 7 februari 2014). 

Daarnaast bepaalt het KB dat de werkgever ook hoofdelijk instaat voor de terugkeerkosten van de illegaal verblijvende werknemer, als de Dienst Vreemdelingenzaken een terugkeerprocedure opstart.

Hiermee wordt de Sanctierichtlijn voor werkgevers van illegaal verblijvende derdelanders verder omgezet in het Belgische recht. Werkgevers die illegaal verblijvende derdelanders tewerkstellen kunnen zware straffen oplopen. De betaling van deze kosten maakt daar deel van uit.