4 april 2014

Geactualiseerd op 10 juli 2017

De bijlage 15 is een document dat door de gemeente in verschillende (verblijf)situaties wordt afgeleverd. Het recht op steun hangt af van welk vakje op de bijlage 15 is aangevinkt.

De POD Maatschappelijke Integratie (POD MI) publiceerde in maart 2014 op zijn website FAQ’s over het recht op OCMW-steun met een bijlage 15. Daarin stond ook een overgangsregeling. Sinds 14 maart 2014 moeten nieuwe beslissingen van de OCMW’s in overeenstemming zijn met de inhoud van de FAQ’s. Hieronder vatten we de inhoud van de FAQ-richtlijnen van maart 2014 van de POD MI samen.

Op de bijlage 15 staat sinds 20 mei 2017 een bijkomend vakje voor (potentiële) slachtoffers van mensenhandel of -smokkel. Dit is een gevolg van de wijziging van de Verblijfswet van 30 maart 2017 waarover we eerder al berichtten. 

De POD MI liet aan het Agentschap Integratie en Inburgering weten dat een vreemdeling die niet over een verblijfstitel beschikt maar een bijlage 15 vakje 6 heeft, aanspraak kan maken op het recht op maatschappelijke dienstverlening tijdens de geldigheidsduur van zijn bijlage 15. De POD MI publiceerde hierover op 3 juli 2017 een nieuwe FAQ op zijn website. 

Vakje 1 

Wat? Dit betekent dat de gemeente de bijlage 15 heeft afgeleverd na een aanvraag voor een machtiging tot vestiging (C kaart) of na een aanvraag voor de status van langdurig ingezeten derdelander (D kaart).

OCMW-steun? Voor het recht op steun moet men nagaan of de betrokkene een B kaart of een F kaart had op het moment dat hij de aanvraag voor de C of D kaart indiende.

  • Als de betrokkene een B kaart heeft als vluchteling of staatloze, heeft hij recht op maatschappelijke integratie en recht op aanvullende maatschappelijke dienstverlening (installatiepremie, medische kosten, …). In de andere gevallen heeft hij enkel recht op maatschappelijke dienstverlening.
  • Als de betrokkene een F kaart heeft als familielid van een Unieburger die niet de hoedanigheid van EU-werkzoekende heeft of van een Belg, heeft hij recht op maatschappelijke integratie en recht op aanvullende maatschappelijke dienstverlening (installatiepremie, medische kosten, ...). Indien het een persoon met een F kaart betreft die familielid is van een Unieburger die de hoedanigheid heeft van EU-werkzoekende, heeft hij recht op maatschappelijke integratie zonder aanvullende maatschappelijke dienstverlening.

Vakje 2

Wat? Dit betekent dat de gemeente de bijlage 15 heeft afgeleverd na een aanvraag voor de vernieuwing van de verblijfsvergunning (A of B kaart), vestigingsvergunning (C kaart) of status van langdurig ingezeten derdelander (D kaart).

OCMW-steun? Voor het recht op steun moet men kijken naar het verblijfsrecht van de betrokkene op het ogenblik van het indienen van zijn aanvraag voor de vernieuwing:

  • Als de betrokkene een A kaart had, heeft hij recht op maatschappelijke dienstverlening. 
  • Als de betrokkene een B kaart had als vluchteling of staatloze, heeft hij recht op maatschappelijke integratie en recht op aanvullende maatschappelijke dienstverlening. In de andere gevallen heeft hij alleen recht op maatschappelijke dienstverlening.
  • Als de betrokkene een C kaart of een D kaart had, heeft hij recht op maatschappelijke integratie en recht op aanvullende maatschappelijke dienstverlening.

Vakje 3

Wat? Dit betekent dat de gemeente de bijlage 15 heeft afgeleverd na een vraag van de betrokkene om in zijn vroegere verblijfssituatie te worden teruggeplaatst ten gevolge van het feit dat hij, om redenen buiten zijn wil, niet binnen de voorgeschreven termijn in het land is kunnen terugkeren. De bijlage 15 laat niet toe om zich uit te spreken over het verblijfsrecht van de betrokkene. In dit geval specifieert de bijlage 15 niet dat zij geldt als bewijs van inschrijving in het vreemdelingen- of bevolkingsregister.

OCMW-steun? Er moet een individuele analyse van de verblijfssituatie van de betrokkene gebeuren en daarvan kan het recht op maatschappelijke dienstverlening of maatschappelijke integratie worden afgeleid. Indien de termijn van het recht op terugkeer is verstreken, dan kan de betrokkene geen aanspraak meer maken op het recht op maatschappelijke dienstverlening of maatschappelijke integratie.

Vakje 4

Wat? Dit betekent dat de gemeente de bijlage 15 heeft afgeleverd na een aanvraag voor een duurzaam verblijf van een derdelander.

OCMW-steun? De betrokkene heeft een recht op maatschappelijke integratie en recht op aanvullende maatschappelijke dienstverlening tijdens de geldigheidsduur van zijn bijlage 15. Als het een persoon met een F kaart betreft die familielid is van een Unieburger die de hoedanigheid heeft van werkzoekende, dan heeft de betrokkene enkel recht op maatschappelijke integratie. Hij heeft geen recht op maatschappelijke dienstverlening.

Vakje 5

Wat? Dit betekent dat de gemeente de bijlage 15 heeft afgeleverd in het kader van de aanmelding van betrokkene als grensarbeider. De bijlage 15 vermeldt enkel dat de betrokkene zijn aanwezigheid heeft gemeld.

OCMW-steun? De betrokkene kan geen aanspraak maken op het recht op maatschappelijke integratie noch op het recht op maatschappelijke dienstverlening.

Vakje 6

Wat? Dit betekent dat de gemeente de bijlage 15 heeft afgeleverd na een vraag om een procedure artikel 110bis op te starten. Dit is een verwijzing naar de verblijfsprocedure voor potentiële slachtoffers van mensenhandel of –smokkel zonder verblijfsdocumenten die zich hebben aangemeld bij een gespecialiseerd onthaalcentrum.   

OCMW-steun? De betrokkene kan aanspraak maken op het recht op maatschappelijke dienstverlening tijdens de geldigheidsduur van de bijlage 15. 

Vakje 7

Wat? Dit betekent dat de gemeente de bijlage 15 heeft afgeleverd na een vraag om inschrijving. Deze bijlage 15 geeft op zich geen informatie over de verblijfssituatie van de betrokkene.

OCMW-steun? Deze bijlage laat het niet toe om zich uit te spreken over het al dan niet openen van het recht op maatschappelijke dienstverlening of maatschappelijke integratie. Er moet een individuele analyse van de verblijfssituatie van de betrokkene gebeuren en daarvan kan het recht op maatschappelijke dienstverlening of maatschappelijke integratie worden afgeleid.

Vakje 8

Wat? Dit betekent dat de gemeente de bijlage 15 heeft afgegeven in afwachting van de afgifte van het verblijfsdocument, de verblijfsvergunning (A, B, of F kaart) of vestigingsvergunning (C kaart) of de status van langdurig ingezeten derdelander (D kaart) waarop hij recht heeft.

OCMW-steun? Men moet nagaan welk verblijfsrecht het nog af te leveren document materieel weergeeft:

  • Als aan de betrokkene een A kaart moet worden afgeleverd, kan hij aanspraak maken op maatschappelijke dienstverlening. 
  • Als aan de betrokkene een B kaart moet worden afgeleverd als vluchteling of staatloze, heeft hij recht op maatschappelijke integratie en/of maatschappelijke dienstverlening. In de andere gevallen kan hij enkel aanspraak maken op maatschappelijke dienstverlening.  
  • Als aan de betrokkene een F kaart moet worden afgeleverd, kan de betrokkene aanspraak maken op het recht op maatschappelijke integratie en aanvullende maatschappelijke dienstverlening, indien er drie maanden verstreken zijn sinds de afgifte van de bijlage 19ter in geval van aanvraag gezinshereniging in België of sinds de afgifte van de bijlage 15 in geval van een visum gezinshereniging, behalve indien het een familielid van een Unieburger is die de hoedanigheid van werkzoekende heeft. Het familielid van een Unieburger die de hoedanigheid van werkzoekende heeft, kan wanneer hij een F kaart heeft, enkel aanspraak maken op het recht op maatschappelijke integratie. Hij kan geen aanspraak maken op aanvullende maatschappelijke dienstverlening.    
  • Als aan de betrokkene een C of D kaart moet worden afgegeven, geniet hij het recht op maatschappelijke integratie en/of maatschappelijke dienstverlening.

Overgangsregeling

Sinds 14 maart 2014 moeten nieuwe beslissingen van de OCMW’s in overeenstemming zijn met de inhoud van de FAQ’s.

De steun die toegekend werd in het kader van een beslissing die werd genomen vóór de publicatie van de FAQ’s op 14 maart 2014, en die niet conform is aan de FAQ’s, werd terugbetaald tot de datum van de publicatie.