27 februari 2015

In een bericht op zijn website licht het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) toe dat zij de procedure voor de afgifte van vluchtelingenattesten en eventuele getuigschriften hebben gewijzigd. Dit door een sterke toename van het aantal erkende vluchtelingen in 2014.

De afgifte gebeurt alleen nog schriftelijk. Een begeleidende brief bevat nuttige info.

Afgifte per post 

Het CGVS geeft vanaf januari 2015 de vluchtelingenattesten niet langer persoonlijk af, maar verzendt deze attesten per gewone post naar het laatste gekende adres. 

Wanneer de gegevens vermeld op de vluchtelingenattesten verschillen van de gegevens vermeld in het rijksregister, dan zal het CGVS voor die gevallen ook bijkomend getuigschriften van identiteit opmaken waarin staat dat het toch over dezelfde persoon gaat.

Het CGVS maakt voor de kinderen die ingeschreven staan op de bijlage 25 of 26 én geboren zijn in het herkomstland, systematisch getuigschriften van geboorte op.

Inschrijving in het vreemdelingenregister

Na ontvangst van deze vluchtelingenattesten (en eventueel getuigschriften) gaat de erkende vluchteling naar de gemeente waar hij of zij op dat moment verblijft. De gemeenteambtenaren kunnen vervolgens, enkel en alleen op basis van het vluchtelingenattest de erkende vluchteling inschrijven in het vreemdelingenregister. De erkende vluchteling ontvangt dan een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister van onbeperkte duur. 

Indien de erkende vluchteling zelf niet over eigen identiteitsdocumenten beschikt, kan het vluchtelingenattest van het CGVS gelden als een bewijskrachtig document voor een juiste en volledige vermelding van de informatiegegevens in de bevolkingsregisters. Het CGVS wijst er op dat de erkende vluchteling voor de inschrijving in het vreemdelingenregister geen getuigschrift van geboorte moet voorleggen.

Begeleidende brief bevat nuttige info voor erkende vluchteling en gemeenteambtenaar

In een begeleidende brief vermeldt het CGVS daarnaast nog het volgende:

  • Indien de erkende vluchteling nog in het bezit is van een paspoort, dan moet hij/zij dit zo snel mogelijk inleveren bij het CGVS. Hij kan dit per post overmaken of persoonlijk afgeven op het CGVS.
  • De erkende vluchteling heeft het recht om naar het buitenland te reizen maar als hij/zij naar zijn/haar land van herkomst of land van gewoonlijk verblijf terugkeert, loopt hij/zij het risico de vluchtelingenstatus te verliezen. De erkende vluchteling kan een reisdocument voor vluchtelingen aanvragen bij de federale diensten toegewezen aan de gouverneur van de provincie waarin hij/zij verblijft.
  • De vluchtelingenstatus verbiedt elk contact met zijn/haar ambassade. Documenten van burgerlijke stand kunnen aangevraagd worden op de dienst Documenten van het CGVS.
  • De erkende vluchteling kan in geval van vragen contact opnemen met de dienst documenten van het CGVS. Deze dienst is open van maandag tot vrijdag van 8.30 u. tot 10.00 u. Hij/zij kan deze dienst ook contacteren per e-mail (CGRA-CGVSDocuments@ibz.fgov.be), per post (CGVS, Dienst Documenten, WTC II, Koning Albert II laan 26 A, 1000 Brussel) of per fax (02 205 52 01).
  • Lectuur van de CGVS-brochure ‘U bent als vluchteling erkend in België. Uw rechten en uw plichten’ is aangewezen. Daarin vindt de erkende vluchteling nuttige informatie. Deze brochure kan geraadpleegd op de website van het CGVS (www.cgvs.be) (onder ‘Publicaties’) of kan aan het onthaal van het CGVS verkregen worden.

Bericht van CGVS, van 27 januari 2015