11 juni 2014

De POD Maatschappelijke Integratie (POD MI) bezorgt gegevens van bepaalde vreemdelingen die beroep doen op OCMW-steun, aan de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Er zijn daarvoor verschillende machtigingen van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (de Privacycommissie). De gegevensoverdracht gebeurt via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

In een synthesenota van 8 mei 2014 verduidelijkt de POD MI voor welke personen, volgens welk criterium, wanneer, en welke gegevensoverdrachten in de praktijk gebeuren. Omwille van technische redenen is de gegevensoverdracht nog niet effectief voor alle categorieën vreemdelingen voor wie de POD MI gemachtigd is.

Doel en gevolg van gegevensoverdracht

De DVZ kan onder meer op die manier nagaan of de voorwaarden van het verblijfsstatuut nog vervuld zijn en of er sprake is van een onredelijke belasting van de sociale bijstand. Het verblijfsrecht kan worden geweigerd of ingetrokken in geval van OCMW-steun, maar dat mag niet automatisch. De DVZ moet geval per geval alle elementen van het dossier onderzoeken, zoals de tijdelijke aard van de problemen, de duur van het verblijf, de persoonlijke situatie en het bedrag van de toegekende steun.

Het OCMW heeft een informatieplicht over het risico van het ontvangen van OCMW-steun voor het verblijfsrecht, maar mag steun niet om die reden weigeren.     

Machtigingen van de Privacycommissie

In de loop der jaren werd de POD MI door de Privacycommissie gemachtigd om de persoonsgegevens van bepaalde vreemdelingen over te maken aan de DVZ, wanneer zij beroep doen op OCMW-steun.

Het gaat om:

 • Unieburgers en hun familieleden
 • Familieleden van Belgen
 • Familieleden van derdelanders
 • Studenten en hun familieleden

Lees meer over de gegevensoverdracht waartoe de POD MI gemachtigd is

Gegevensoverdracht in de praktijk

De POD MI gaat enkel over tot gegevensoverdracht bij toekenning van maatschappelijke dienstverlening (met uitzondering van medische hulp, maar soms met inbegrip van een 'artikel 60-tewerkstelling') en leefloon (met uitzondering van alle tewerkstellingsmaatregelen) waarvoor de POD MI een terugbetaling heeft uitgevoerd.

De POD MI bezorgt aan de DVZ geen gegevens over personen die ingeschreven zijn in het bevolkingsregister (met een C, D, E+ of F+ kaart), noch over Belgen. De gegevensoverdracht betreft:

 • Unieburgers en hun familieleden die een verblijfsrecht hebben van meer dan drie maanden (E of F kaart) en die:
  • minstens 90 dagen leefloon hebben ontvangen, of
  • leefloon genieten terwijl zij voorheen maatschappelijke dienstverlening (bijlage 19 of 19ter) hebben ontvangen.
 • Personen die een verblijfsrecht hebben op basis van gezinshereniging met een Belg (E of F kaart) en die:
  • minstens 90 dagen leefloon hebben ontvangen, of
  • leefloon genieten, terwijl zij voorheen maatschappelijke dienstverlening (bijlage 19 of 19ter) hebben ontvangen.
 • Personen die een beperkt verblijfsrecht hebben op basis van gezinshereniging met een derdelander (A kaart), die 4 maanden maatschappelijke dienstverlening (met inbegrip van ‘artikel 60 tewerkstelling’) hebben genoten.
 • Derdelanders die een verblijfsrecht hebben op basis van studies (A kaart) en die 4 maanden maatschappelijke dienstverlening (met inbegrip van ‘artikel 60-tewerkstelling’) hebben genoten.

Wegens technische redenen werkt de gegevensoverdracht of de raadpleging ervan momenteel niet voor:

 • Unieburgers en hun familieleden met een bijlage 19 of 19ter en maatschappelijke dienstverlening (met uitzondering van ‘artikel 60-tewerkstelling’). Zodra dit technisch mogelijk is, zal de gegevensoverdracht wel plaatsvinden.
 • Familieleden van Belgen met een bijlage 19/19ter en maatschappelijke dienstverlening (met inbegrip van ‘artikel 60-tewerkstelling’). Zodra dit technisch mogelijk is, zal de DVZ de door de POD MI bezorgde persoonsgegevens wel raadplegen. 
 • Familieleden van een derdelander die een aanvraag tot gezinshereniging hebben ingediend. Zodra dit technisch mogelijk is, zal de DVZ de door de POD MI bezorgde persoonsgegevens wel raadplegen.

Op het moment dat de technische problemen opgelost zijn en deze gegevensoverdracht of raadpleging effectief plaatsvindt, zal de POD MI hierover berichten.