7 juli 2015

Op 23 juni verscheen in het Belgisch Staatsblad een decreet dat enkele bepalingen van het Vlaamse integratie- en inburgeringsdecreet wijzigt. Enkele opvallende aanpassingen:

  • De opdrachten en werking van de Huizen van het Nederlands worden overgedragen naar de Agentschappen Integratie en Inburgering.
  • De verplichting zal in de toekomst ook gelden voor personen van minstens 18 jaar oud die tijdens de afgelopen vijf jaar voor het eerst ingeschreven werden in het Rijksregister in een gemeente van het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad of in een Belgische gemeente in het Franse of Duitse taalgebied, en die zich daarna in een Vlaamse gemeente vestigen.

De Vlaamse regering zal bepalen wanneer deze wijzigingen in werking treden.

Bekijk het 'Decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid'