5 juni 2018

Op 27 mei 2018 wijzigden een aantal voorwaarden voor het verblijf van derdelands studenten. Het gaat om:

 • de termijn voor het aanvragen van de vernieuwing van het tijdelijk verblijfsdocument (A kaart)
 • een procedurewijziging als ontbrekende documenten niet tijdig bezorgd worden: voortaan verklaart de gemeente de vernieuwing onontvankelijk met bijlage 29 
 • de mogelijkheid om het verblijf te beëindigen omwille van onvoldoende voortgang in de studies. 

De voorwaarden voor het bekomen van de eerste machtiging tot verblijf als derdelands student wijzigen niet.

Het Koninklijk besluit (KB) van 23 april 2018 wijzigt hiertoe artikelen 101 en 103/2 en de bijlage 29 van het Verblijfsbesluit. 

Minimale termijn van 15 dagen voor aanvraag vernieuwing tijdelijk verblijfsdocument

De student kan een vernieuwing van zijn tijdelijk verblijfsdocument aanvragen tot uiterlijk 15 dagen voor de vervaldatum van het huidige verblijfsdocument, waar dit vroeger één maand was. 

Verduidelijking begrip ‘onvoldoende voortgang in de studies'

De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) kan je verblijf (voortijdig) beëindigen als je jouw studies op overdreven wijze verlengt. Het begrip ‘onvoldoende voortgang in de studies’ wordt verder verduidelijkt rekening houdend met:

 • het huidige en meer flexibele systeem van onderwijs dat mede werd vorm gegeven door de Bolognahervorming op Europees niveau
 • de ingevoerde bachelor-master structuur en het systeem van credits (ECTS)

Of je als student voldoende voortgang boekt in je studies om je verblijf te behouden, hangt af van de opleiding: 

 • Ben je bachelor (-na-bachelor) of graduaatsstudent?
  • je moet je eerste of enige opleidingsjaar afronden in maximaal twee jaar én slagen voor minstens 45 studiepunten (ECTS)
  • daarna moet je jaarlijks 45 studiepunten (ECTS) verwerven
 • Ben je master (-na-master-) student?
  • je moet je eerste of enige opleidingsjaar afronden in maximaal twee jaar én slagen voor minstens 60 studiepunten (ECTS)
  • daarna moet je jaarlijks 60 studiepunten (ECTS) verwerven

Als je wisselt van opleiding en je ontvangt vrijstellingen voor bepaalde vakken, tellen enkel de studiepunten van de vrijgestelde vakken mee voor de berekening van deze bepalingen.

DVZ zal ook steeds kijken naar het naleven van eventuele bindende studievoorwaarden opgelegd door de onderwijsinstelling.

Lijst van voor te leggen documenten voor vernieuwing studentenverblijf

Het KB lijst op welke stukken de student verplicht moet voorleggen bij de aanvraag tot vernieuwing van zijn verblijfsdocument op straffe van niet-ontvankelijkheid van de aanvraag:

 • Geldig paspoort of gelijkgestelde reistitel
 • Inschrijvingsbewijs onderwijsinstelling
 • Bewijs ziektekostenverzekering
 • Bewijs voldoende bestaansmiddelen conform artikel 60 van de Verblijfswet
 • Nieuw verplicht standaarddocument in te vullen door de onderwijsinstelling waarbij wordt aangegeven:
  • voor hoeveel credits de student al geslaagd is tijdens het voorgaande academiejaar
  • hoeveel studiepunten de student in totaal al verworven heeft in zijn opleiding 

DVZ zal vanaf juni 2018 dit nieuw standaardformulier ter beschikking stellen via zijn website. 

Ontbrekende stukken niet tijdig overgemaakt voor vernieuwing verblijf: onontvankelijkheidsbeslissing

De gemeente onderzoekt of bovenstaande stukken aanwezig zijn.

Indien documenten ontbreken, vraagt de gemeente de student om binnen de 15 dagen de ontbrekende stukken over te maken.

Indien de student deze ontbrekende documenten niet tijdig overmaakt, zal een onontvankelijkheidbeslissing afgeleverd worden door een document overeenkomstig het model van de bijlage 29. Terwijl deze bijlage 29 vroeger enkel een uitnodiging was aan de student om zijn ontbrekende documenten over te maken, wordt deze nu vervangen door een onontvankelijkheidsbeslissing. Volgens de DVZ werd de oude bijlage 29 zelden tot nooit gebruikt en gaven gemeenten de voorkeur aan een minder formele werkwijze.

Kritische bedenking - probleem bij tweede zit

De Raad van State wees er in haar advies op de bijlage 29 te behouden als formele verwittiging van ontbrekende stukken en voor de onontvankelijkheid een nieuw document te creëren, maar hiermee werd geen rekening gehouden. 

De invoering van een formele onontvankelijkheidsbeslissing bij het niet tijdig indienen van de ontbrekende stukken, creëert vergaande gevolgen voor derdelandsstudenten die niet geslaagd zijn in eerste zit. Zij ontvangen pas in september de nodige documenten voor de vernieuwing van hun verblijfsaanvraag. Wanneer zij bijkomend ook nog een beurs of andere bestaansmiddelen moeten bewijzen, kunnen zij misschien niet tijdig een volledig dossier voorleggen. De afgifte van een bijlage 29 verplicht hen een nieuwe verblijfsaanvraag in te dienen en opnieuw de administratieve bijdrage te betalen. Bovendien is een nieuwe verblijfsaanvraag problematisch als deze pas ingediend wordt nadat de vorige verblijfskaart verstreken is.

Overgangsbepalingen 

Studenten wiens aanvraag voor tijdelijk verblijf voor de academiejaren 2017-2018 of 2018-2019 reeds goedgekeurd werd vóór 27 mei 2018 volgen nog het oude artikel 103/2 Verblijfsbesluit voor beëindiging van verblijf. Het onderzoek naar ‘voldoende voortgang in de opleiding’ zal dan pas gebeuren tijdens het daaropvolgende jaar.