3 februari 2014

Vanaf 1 februari 2014 moeten advocaten van vreemdelingen voor een beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen het verzoekschrift en de synthesememorie ook elektronisch versturen. De Dienst Vreemdelingenzaken moet nota's voortaan ook elektronisch versturen.

Deze procedure geldt niet voor verzoekschriften ingediend in uiterst dringende noodzakelijkheid (UDN).

Deze wijzigingen zijn het gevolg van een koninklijk besluit van 26 januari 2014 (gepubliceerd op 30 januari), en van een wetswijziging van 8 mei 2013 die nu pas in werking trad.

Sanctie

Als je het verzoekschrift niet elektronisch verstuurt, plaatst de RvV het beroep niet op de rol. De RvV griffie deelt dat mee. Binnen de 8 dagen daarop kan je je verzoek nog regulariseren.

Als je een synthesememorie of een nota niet elektronisch verstuurt, is ze onontvankelijk.

Hoe precies versturen?

Elke mail mag slechts betrekking hebben op één beroep en op één procedurestuk.

Je moet de elektronisch te versturen documenten als bijlage bij een mail versturen aan het e-mailadres: procedure.rvv-cce@ibz.fgov.be. Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. Je hebt Javascript nodig om het te kunnen zien. 

Het onderwerp van de mail en de naam van het bijgevoegde bestand moeten identiek zijn en opgebouwd worden met de volgende afkortingen en referenties:

  • Verzoekschriften: REQ-DVZNUMMER-NAAMVERZOEKER
  • Verzoekschriften na regularisatieverzoek (binnen 8 dagen nadat de griffie je meedeelt dat je verzoek niet op de rol staat): REGUL-REFERTENUMMERRVV-NAAMVERZOEKER
  • Nota’s met opmerkingen: ROLNUMMERRVV-NOT-NAAMVERZOEKER-CG/DVZOE/GEMEENTE
  • Synthesememories: ROLNUMMERRVV-SYNT-NAAMVERZOEKER

De bijlage moet in het formaat ".pdf/A (Portable Document Format Archivable)" of ".odt (OpenDocument Texte)".