17 februari 2014

In vonnissen van de arbeidsrechtbanken van Bergen van 25-09-2013 en van Brussel van 19-12-2013 werd het OCMW veroordeeld tot het toekennen van maatschappelijke dienstverlening aan familieleden van Belgen.

De arbeidsrechter oordeelde telkens dat familieleden van Belgen niet gelijk gesteld kunnen worden aan familieleden van Unieburgers en dat zij buiten het toepassingsgebied van artikel 57quinquies OCMW-wet van 8 juli 1976 vallen. 

Praktijk POD MI

Deze rechtspraak gaat in tegen de administratieve praktijk die de POD MI sinds 6 mei 2013 toepast op familieleden van Belgen ingevolge haar gewijzigde interpretatie van de OCMW-wetgeving. Familieleden van Belgen worden daarbij gelijkgesteld aan familieleden van Unieburgers. Voor hun recht op steun betekent dit onder meer dat familieleden van Belgen tijdens de eerste drie maanden na hun bijlage 19 of 19ter uitgesloten worden van het recht op maatschappelijke dienstverlening (art 57quinquies OCMW-wet).

Rechterlijke toetsing

In beide vonnissen stelt de arbeidsrechter echter dat familieleden van Belgen niet kunnen worden gelijkgesteld aan familieleden van Unieburgers.   

Familieleden van Belgen vallen buiten het toepassingsgebied van artikel 57quinquies OCMW-wet. Ze kunnen bijgevolg aanspraak maken op maatschappelijke dienstverlening vanaf hun bijlage 19 of 19ter.

Het genieten van OCMW-steun kan soms wel aanleiding geven tot weigering of intrekking van het verblijfsrecht.