26 september 2014

Vanaf 1 september 2014 worden familiale geschillen behandeld door de familierechtbank. Ook familiale geschillen met een internationaal element vallen hieronder.

Bevoegdheden

De familierechtbank maakt deel uit van de rechtbank van eerste aanleg, en bestaat uit drie soorten kamers: de familiekamer, de jeugdkamer en de kamer van minnelijke schikking.

De familierechtbank is bevoegd voor burgerrechtelijke procedures die rechtstreeks verband houden met familiale kwesties.

De wet van 30 juli 2013 over de invoering van een familie- en jeugdrechtbank brengt ook een wijziging aan het wetboek internationaal privaatrecht (wetboek IPR). De gerechtelijke procedure voor de erkenning van een buitenlandse authentieke akte moet worden ingeleid bij de familierechtbank als het gaat om een bevoegdheid zoals opgesomd in het nieuwe artikel 572bis van het Gerechtelijk Wetboek (wijziging artikel 27 wetboek IPR). Het betreft onder andere vorderingen over:

  • Afstamming
  • Adoptie
  • Echtscheiding
  • Ouderlijk gezag

Voor volgende zaken moet je je bijvoorbeeld tot de familierechtbank richten:

  • als de gemeente weigert je buitenlandse huwelijksakte of buitenlands echtscheidingsvonnis te vermelden in het rijksregister of over te schrijven in de registers van burgerlijke stand en je wil beroep aantekenen tegen deze beslissing (wijziging artikel 31 wetboek IPR)
  • als je je kind wil erkennen, en de moeder verzet zich
  • als de ambtenaar van burgerlijke stand weigert om je huwelijk te voltrekken, en je wil beroep aantekenen tegen deze beslissing
  • als je je wettelijke samenwoning nietig wil laten verklaren

Kort geding

De familierechtbank behandelt spoedeisende zaken in kort geding.

Sommige zaken worden automatisch spoedeisend geacht door hun aard: onder andere zaken over ouderlijk gezag, internationale kinderontvoeringen en afzonderlijke verblijfplaatsen.

Familiedossier

Een familiedossier wordt geopend als een eerste vordering bij de familierechtbank wordt ingeleid. Alle geschillen tussen echtgenoten, wettelijk samenwonenden en partijen met gemeenschappelijke minderjarige kinderen komen in een dossier.

Het principe van een familiedossier heeft tot gevolg dat de eerste rechtbank die wordt gevat in een familiaal geschil, bevoegd blijft om kennis te nemen van alle  familiale geschillen tussen dezelfde partijen.