4 juli 2018

Geactualiseerd op 10 oktober 2018

Sinds 13 juni 2018 geldt een nieuwe instructie van Fedasil voor de aanvraag van transfer naar individuele opvang door personen die een nationaliteit hebben met een hoge beschermingsgraad. Hierdoor wordt de voorgaande instructie van 13 oktober 2016 geactualiseerd. Op 4 september 2018 voegde Fedasil via een update van de instructie van 13 juni 2018 opnieuw Burundi toe als land van herkomst met een beschermingsgraad van meer dan 80%. Deze instructie maakt deel uit van het opvangmodel waarin enkel bepaalde categorieën van verzoekers om internationale bescherming naar individuele opvang kunnen overgaan. 

Het doel van deze instructie is om:

 • bewoners met een hoge beschermingsgraad al een zekere autonomie te laten genieten
 • de integratie in de gemeente van opvang aan te moedigen en daarmee ook de eventuele vestiging in die gemeente, wanneer een verblijfstitel bekomen wordt 

Doelgroep

Een transfer naar een individuele opvangplaats bij een Lokaal Opvanginitiatief (LOI) kan gevraagd worden door: 

 • een verzoeker om internationale bescherming die een nationaliteit heeft met een beschermingsgraad van meer dan 80% (zowel vluchtelingenstatus als subsidiaire beschermingsstatus)
 • die minstens twee maanden in een collectieve opvangstructuur verblijft
 • en waarvan de procedure hangende is voor het Commissariaat Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) 

De instructie is niet van toepassing op:

 • niet-begeleide minderjarigen (NBMV), tenzij ze samen met familieleden opgevangen worden
 • verzoekers om internationale bescherming waarvan het volgend verzoek nog niet ontvankelijk werd verklaard door het CGVS

De nationaliteiten met hoge beschermingsgraad werden in de instructie vastgelegd:

 • Burundi 
 • El Salvador
 • Eritrea
 • Jemen
 • Libië
 • Palestina
 • Syrië
 • Venezuela

Procedure

Bewoners die in aanmerking komen voor een transfer worden daarover geïnformeerd door de opvangstructuren. Wanneer het gaat om NBMV die samenwonen met familieleden, moeten de opvangstructuren de voogden informeren.

De bewoners zijn niet verplicht om een transfer aan te vragen. 

Wanneer ze een aanvraag wensen te doen, vult de maatschappelijk werker van het opvangcentrum het standaard aanvraagformulier in. Daarin moet alle informatie genoteerd worden die nuttig is om een LOI toe te wijzen dat zoveel mogelijk is aangepast aan de behoeften van de bewoner. 

Tenzij de bewoner zelf aangeeft dat dit niet nodig is, houdt Fedasil in ieder geval rekening met:

 • de taal waarin de kinderen naar school gaan
 • de medische noden
 • een arbeidscontract of een opleiding gestart bij de VDAB of Forem

In de mate van het mogelijke houdt Fedasil ook rekening met andere informatie. 

Bij het aanvraagformulier moeten documenten gevoegd worden die de aanvraag ondersteunen, zoals een medische checklist, een arbeidscontract of een bewijs van inschrijving van een opleiding. De maatschappelijk werker verstuurt de aanvraag via Match-It of per mail naar de bevoegde regio van Fedasil. 

Beslissing en transfer

Fedasil stuurt een beslissing binnen de vijf werkdagen na ontvangst van de aanvraag. Het opvangcentrum informeert de bewoner daarvan ten laatste de daaropvolgende dag. 

Wanneer de bewoner de toewijzing weigert, moet dit vermeld worden op het toewijzingsdocument en ondertekend worden door de bewoner. Het document wordt terugbezorgd aan de regio. Bij een weigering kan de bewoner niet meer om dezelfde reden – hoge beschermingsgraad – een aanvraag transfer doen. 

Wanneer de bewoner de toewijzing aanvaardt, moet de maatschappelijk werker zo snel mogelijk contact opnemen met het toegewezen LOI om de transfer te realiseren binnen de drie werkdagen. 

In geval van een specifieke medische behandeling of geplande medische afspraken moet de maatschappelijk werker van het opvangcentrum: 

 • het LOI daarover informeren
 • aan de bewoner de nodige medicatie meegeven waarmee hij vijf werkdagen kan overbruggen

Het sociaal en medisch dossier van de bewoner moeten ten laatste op de dag van aankomst in het nieuwe LOI overgedragen worden, ofwel direct door de maatschappelijk werker ofwel door een gesloten enveloppe via de asielzoeker. 

Elke wijziging aan het toepassingsgebied (de nationaliteiten of termijn dat men reeds in collectieve opvang verbleef) zal met een nieuwe instructie worden meegedeeld door Fedasil. 

 
Bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen