1 februari 2018

Medimmigrant, Atlas en Agentschap Integratie en Inburgering overlegden in december 2017 met de Cel medische kosten van Fedasil over de betaling van medische kosten van asielzoekers. Dit ter opvolging van het overleg met dezelfde partners in 2016.

Fedasil staat in voor de medische kosten van asielzoekers die in een opvangcentrum verblijven en voor asielzoekers met een code 207 ‘no show’, dit laatste via de Cel medische kosten. Het bevoegde OCMW betaalt de medische kosten van asielzoekers die in een LOI verblijven. Deze vallen buiten dit overleg. Hieronder vind je de belangrijkste punten.

‘Cel Medische Kosten’ valt voortaan onder de ‘Dienst Procesbeheer’

De ‘Cel medische kosten’ is voortaan onderdeel van de ‘Dienst Procesbeheer’. Om verwarring met andere diensten te vermijden, gebruikt Fedasil niet langer de benaming ‘Cel medische kosten’, maar wordt verwezen naar de ‘Dienst Procesbeheer’. Het is ook belangrijk aanvragen voor betalingsverbintenissen (requisitoria) voortaan te richten aan de ‘Dienst Procesbeheer’. De contactgegevens blijven dezelfde.

Bereikbaarheid en werking Dienst Procesbeheer

De bereikbaarheid en werking van de Dienst Procesbeheer was in 2017 de belangrijkste reden voor het overleg met Fedasil. De ervaringen van zorgverstrekkers in 2017 waren in het algemeen positiever, maar bepaalde knelpunten blijven. Zo is het onduidelijk waarom bepaalde aanvragen voor requisitoria onbeantwoord blijven, terwijl andere aanvragen wel tijdig en zonder probleem behandeld worden.

Indien er zich problemen stellen met requisitoria of terugbetalingen door de Dienst Procesbeheer, kan de verantwoordelijke gecontacteerd worden: mevr. Najiba Tani, via najiba.tani[at]fedasil.be. Mevr. Tani gaf tijdens het overleg aan in 2017 slechts een beperkt aantal klachten ontvangen te hebben over specifieke dossiers.

Opgelet, vanaf 15 januari 2018 kunnen geen aanvragen voor requisitoria meer ingediend worden per fax. Dit kan enkel nog via mail (medic@fedasil.be) of via telefoon (van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u op nr 02/213 43 00 (Nl) of 02/213 43 25 (Fr)).

Nota van Fedasil aan de medische zorgverstrekkers en nieuw formulier aanvraag requisitorium

Een nota van Fedasil van 6 december 2017, gericht aan de zorgverstrekkers, verduidelijkt de procedure voor de asielzoekers met code 207 no show wiens medische kosten via de Dienst Procesbeheer verlopen. De nota gaat gepaard met een nieuw aanvraagformulier voor requisitorium, maar bevat op zich geen nieuwe informatie.

Requisitoria

Tijdens het overleg met Fedasil werd het volgende verduidelijkt:

  • Een requisitorium wordt, zoals voorheen, best maximaal 7 dagen op voorhand aangevraagd. Fedasil behandelt aanvragen voor requisitoria in de regel de dag zelf, behalve als :
    • het requisitorium meer dan 7 dagen op voorhand werd aangevraagd; of
    • wanneer de Dienst Dispatching moet geconsulteerd worden om de status van de betrokkene na te gaan.
  • Een aanvraag van requisitorium moet minstens de naam, voornaam en geboortedatum van de asielzoeker vermelden. De vermelding van het Rijksregisternummer is op zich geen vereiste, maar zal tot gevolg hebben dat de aanvraag van requisitorium vlotter behandeld wordt. Vaak zijn namelijk verschillende schrijfwijzen van namen de oorzaak van vertraging in behandeling.
  • Het aanvraagformulier is veranderd, maar het requisitorium zelf niet. Fedasil vraagt voor alle aanvragen het nieuwe aanvraagformulier te gebruiken.
  • Requisitoria met een geldigheidsduur van 1 maand kunnen zeer uitzonderlijk afgeleverd worden, bijvoorbeeld voor chronisch zieken of zwangere vrouwen. De gevraagde geldigheidsduur moet duidelijk vermeld worden op de aanvraag van requisitorium. Bij de aanvraag moet een samenvatting van het medisch dossier met diagnose, behandeling en motivatie toegevoegd worden.

Facturen

Facturen van zorgverstrekkingen van een asielzoeker met code 207 no show, dienen steeds aan de Dienst Procesbeheer van Fedasil bezorgd te worden (zie ook ‘Brochure Fedasil voor de no show asielzoeker’).

Het is belangrijk dat de zorgverstrekker de facturen aan de Dienst Procesbeheer verstuurt en niet aan de asielzoeker zelf. Daar blijven facturen soms liggen. Wanneer de Dienst Procesbeheer laattijdig facturen doorgezonden krijgt van de asielzoeker zal zij wel tussenkomen voor het oorspronkelijke bedrag van de zorgverstrekking maar niet voor eventuele bijkomende kosten van bijvoorbeeld deurwaarders. Als de vertraging aan Fedasil zelf te wijten is, komt de Dienst Procesbeheer normaal wel tussen voor deze bijkomende kosten.

Fedasil probeert facturen van apothekers nog steeds prioritair te behandelen. Fedasil plant geen specifieke sensibilisering van apothekers of zorgverstrekkers die omwille van negatieve ervaringen in het verleden met de Cel medische kosten weigerachtig zijn verstrekkingen te stellen voor asielzoekers met code 207 no show.

Wat betreft de uitzonderingsprocedure bij spoedeisende zorgen, waarbij geen voorafgaand requisitorium kan aangevraagd worden, stelt Fedasil zich soepel op voor de voorwaarde van het attest spoedeisende zorgen. Voor een vlotte en snelle afhandeling van de facturen is het belangrijk  het requisitorium bij de factuur te voegen zodat de Dienst Procesbeheer onmiddellijk weet dat reeds een tenlasteneming werd goedgekeurd. Voor facturen die zonder requisitorium worden opgestuurd, moet Fedasil het vereiste opzoekingswerk opnieuw stellen met vertraging voor de betaling tot gevolg.