Nieuws

print
 • 4 augustus 2022

  Met update over de verlenging van tijdelijke bescherming tot 4-3-2025. Consulteer dit bericht regelmatig.

 • 26 januari 2024

  Het RIZIV richtte op 8-12-2023 een nieuwe omzendbrief nr. 2023/339 aan de mutualiteiten over de verzekerbaarheid van ‘ingeschrevenen in het rijksregister’. Hiermee brengt het RIZIV de omzendbrief in overeenstemming met de huidige vorm van de bijlage 15. Het Koninklijk Besluit van 24-1-2023 wijzigde immers de vakjes in deze bijlage in functie van het zoekjaar. Bij een aanvraag zoekjaar kan je met een bijlage 15, vakje 5 of 6, aansluiten als gerechtigde ingeschrevene in het rijksregister op voorwaarde dat er een positieve beslissing volgt van de Dienst Vreemdelingenzaken.

 • 24 januari 2024

  De woonplaatsvoorwaarde voor de Brusselse gezinsbijslag schendt het gelijkheids- en niet-discriminatiebeginsel voor kinderen die feitelijk in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verblijven, maar er niet of niet langer ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters. Het Grondwettelijk Hof kwam tot deze conclusie in haar arrest nr. 150/2023 van 9-11-2023 en verwijst expliciet naar twee eerdere arresten waarin het hof tot hetzelfde besluit kwam: arrest nr. 153/2022 van 24-11-2022 en arrest nr. 7/2023 van 19-1-2023.

 • 20 december 2023

  De Arbeidsrechtbank Luik veroordeelt op 24-10-2023 Fedasil tot het toekennen van een opvangplaats aangepast aan de medische noden van een asielzoeker. De huidige opvangplaats is niet conform aan de menselijke waardigheid en de weigering tot wijziging van de opvangplaats druist in tegen artikel 11 §3 Opvangwet. Fedasil moet er bij de toewijzing van een verplichte plaats van inschrijving op toezien dat deze is aangepast noden van de begunstigde, binnen de grenzen van het aantal beschikbare plaatsen.

 • 15 december 2023

  Zowel arbeidsrechtbank Antwerpen (Mechelen) op 21-6-2023, als arbeidsrechtbank Brussel (Franstalige kamer) op 18-9-2023, oordelen dat een verzoeker om internationale bescherming (VIB) die door de opvangcrisis geen opvangplaats kreeg van Fedasil maar wel een oneigenlijke code 207 no show, recht heeft op equivalent leefloon van het OCMW. De VIB valt immers niet onder een van de categoriën die volgens artikel 57ter OCMW-wet worden uitgesloten van maatschappelijke dienstverlening.

 • 10 november 2023

  Oproepnummer 02-2050055 van de juridische helpdesk van Agentschap Integratie en Inburgering blijft hetzelfde, maar onze keuzetoetsen zijn gewijzigd: toets 1 is voor vragen over vreemdelingenrecht (elke werkdag van 9.00 tot 12.30 uur), toets 2 is voor vragen over internationaal familierecht (dinsdag en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur).

  Vluchtelingenwerk Vlaanderen geeft nu juridisch advies over asielprocedure en asielopvang op hun eigen Infolijn 02-2254411 (dinsdag en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur).

 • 8 november 2023

  Op 1-11-2023 is het leefloon geïndexeerd. Op 1-1-2023 en 1-7-2023 waren er ook indexeringen van de leefloonbedragen. De POD MI kondigde op 1-10-2023 een indexering aan maar deze werd uiteindelijk niet doorgevoerd. Soms is het voor gezinshereniging een voorwaarde dat men ‘stabiele en toereikende bestaansmiddelen’ heeft. Een inkomen van 120% van het leefloon voor persoon met gezin ten laste volstaat hiervoor. Vanaf 1-11-2023 is dat 2.048,53 euro.

 • 28 september 2023

  Op 9-6-2024 zijn er verkiezingen voor het Europees Parlement, de Belgische federale Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Belgische regionale gewest- en gemeenschapsparlementen. Unieburgers kunnen niet stemmen voor de Belgische parlementen. Zij kunnen wel stemmen voor het Europese Parlement, nl. voor kandidaten op de Belgische lijsten. In dit artikel beschrijven we de voorwaarden waaronder dat kan, mits ze zich inschrijven ten laatste op 31-3-2024. Op 13-10-2024 zijn er gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen. Voor de gemeenteraadsverkiezing kunnen bepaalde Europese én niet-Europese burgers zich ook inschrijven (ten laatste op 31-7-2024) om mee te stemmen.

 • 27 september 2023

  Op 29 juni 2023 veroordeelt de Rechtbank van eerste aanleg van Brussel (Franstalig) de Belgische staat en Fedasil ten gronde voor fouten in het kader van de asiel- en opvangcrisis. Eerder, in een beschikking van 19 januari 2022, veroordeelde dezelfde rechtbank de Belgische staat en Fedasil al in kort geding. De rechtbank stelt dat het recht op asiel en het recht op opvang sinds die beschikking verder geschonden werd. Daarnaast brengen de Belgische staat en Fedasil de fundamenten van de rechtsstaat in gevaar door rechterlijke uitspraken niet te respecteren. Zo begaat België een fout in de zin van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek.

 • 27 september 2023

  Het Vlaams Decreet van 10-2-2023 en het Besluit van de Vlaamse Regering van 21-4-2023 voegen een specifiek normenkader rond de tijdelijke huisvesting van arbeidskrachten toe aan de Vlaamse Codex Wonen en het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021. Hiermee kunnen steden en gemeenten lokaal beleid voeren. Zowel Belgen, als Unieburgers als derdelanders kunnen onder het begrip 'arbeidskracht' vallen zowel bij een tewerkstelling in België als bijvoorbeeld in een buurland. Deze regelgeving treedt in werking op 1-10-2023.

 • 22 september 2023

  De Raad van State schorst op 13-9-2023 in arrest 257.300 de beslissing van de staatssecretaris om alleenstaande mannelijke asielzoekers tijdelijk niet meer op te vangen.

 • 1 september 2023

  Op 7-7-2023 trad een nieuwe omzendbrief over het referentieadres voor daklozen in werking. Daarin wordt de bevoegdheidsafbakening tussen het OCMW en de gemeente toegelicht naast enkele vereenvoudigde administratieve formaliteiten. Zo verhindert een inschrijving in de bevolkingsregisters die niet langer overeenstemt met de werkelijkheid het OCMW niet langer om een referentieadres toe te kennen. De omzendbrief voorziet ook in een aantal nieuwe attesten om de samenwerking tussen OCMW en gemeente vlot te doen verlopen.

 • 30 augustus 2023

  Op 18 juli 2023 veroordeelde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) de Belgische Staat ten gronde in de zaak Camara. De Belgische autoriteiten verzuimen systematisch om definitieve rechterlijke beslissingen over de opvang van verzoekers om internationale bescherming (VIB) uit te voeren. Door de rechtelijke beslissing onredelijk laat uit te voeren, schendt België het recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel uit artikel 6 EVRM.

 • 30 augustus 2023

  Het Grondwettelijk Hof (GwH) vernietigde op 20-7-2023 de verblijfsduurvoorwaarde en de inburgeringsvoorwaarde voor het zorgbudget en voor de sociaal gecorrigeerde zorgpremie in het decreet Vlaamse sociale bescherming (VSB). Deze voorwaarden schenden de standstill-verplichting van artikel 23 Grondwet (Gw) en het gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel. De bepalingen verminderen het bestaande beschermingsniveau aanzienlijk zonder dat hier een redelijke verantwoording voor is. De regeling over de vrijstelling van dossiertaks bij een administratief beroep schendt het gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel voor zover geen volledige vrijstelling van dossiertaks voorzien is voor alle rechthebbenden op verhoogde tegemoetkoming. Voor zover niet voorzien is in integrale terugbetaling van de dossiertaks bij een veroordeling door de arbeidsrechtbank is het gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel geschonden.

 • 27 juni 2023

  Op 1-11-2023, 1-7-2023, 1-1-2023, 1-12-2022, 1-11-2022, ... waren er indexeringen van de leefloonbedragen. Soms is het voor gezinshereniging een voorwaarde dat men ‘stabiele en toereikende bestaansmiddelen’ heeft. Een inkomen van 120% van het leefloon voor persoon met gezin ten laste volstaat hiervoor. Vanaf 1 juli 2023 tot 31 oktober 2023 is dat 2.008,38 euro. Vanaf 1 november 2023 is dat 2.048,53 euro

 • 16 mei 2023

  Volgens een decreet van 21-4-2023 moeten tijdelijk beschermden uit Oekraïne zich vanaf 16-5-2023 inschrijven bij de VDAB als zij ingeschreven zijn in een gemeente in het Vlaamse Gewest, op beroepsactieve leeftijd zijn en niet werken. VDAB biedt aangepaste begeleiding aan. Deze tijdelijk beschermden moeten hieraan hun medewerking verlenen.

 • 12 mei 2023

  De bijlage 15 is een document dat wordt afgeleverd in verschillende verblijfssituaties. Recent werd er een nieuwe verblijfssituatie (vakje 6) op de bijlage 15 toegevoegd, nl. het zoekjaar na voltooiing van een onderzoek. In 2021 werd ook al een vakje toegevoegd voor zoekjaar na studies. Daardoor is de nummering gewijzigd en zijn er nu 9 vakjes op de bijlage 15. De gewijzigde vakjes van de bijlage 15 hebben een impact in verschillende domeinen: Doelgroep van inburgering, OCMW-steun en publiek ziekteverzekering. In dit artikel gaan we in op de concrete gevolgen.

 • 11 mei 2023

  In drie vonnissen van 17-3-2023 en in twee vonnissen van 17 mei 2023 stelt de arbeidsrechtbank van Gent dat Fedasil de toewijzing aan een materiële opvangplaats alleen mag opheffen (wegens eigen inkomen of wegens bijzondere omstandigheden) als het gaat om zelfredzame verzoekers om internationale bescherming. Zelfs als een persoon strikt genomen in aanmerking komt voor een opheffing, moet Fedasil de gevolgen van deze beslissing uitgebreid onderzoeken. Als Fedasil de zelfredzaamheid en menselijke waardigheid niet kan waarborgen, is een opheffing niet aan de orde volgens de arbeidsrechtbank.

 • 11 mei 2023

  De Arbeidsrechtbank van Turnhout oordeelde op 16-3-2023 dat een niet-Belgische vrouw ouder dan 25 jaar met een verblijfskaart F niet voldeed aan de nationaliteitsvoorwaarde van het Koninklijk Besluit van 17-7-2006 (KB) voor de tegemoetkoming voor personen met een handicap. Reden: ze is niet ingeschreven in het bevolkingsregister (wel in het vreemdelingenregister) en ze wordt niet als ten laste van haar Belgische moeder beschouwd (waar ze wel feitelijk inwoont). Het KB verwijst immers naar de regels uit de verplichte ziekteverzekering die inschrijving als kind ten laste maar toestaat voor kinderen jonger dan 25 jaar. Bedenking: het KB verwijst echter ook naar Verordening nr. 1408/71 die voor kinderen ten laste geen leeftijdsbeperking oplegt. Een te enge interpretatie van 'kind ten laste' staat mogelijk op gespannen voet met artikel 1, f van Verordening nr. 1408/71.

   

 • 29 maart 2023

  De Arbeidsrechtbank van Gent vernietigt op 8-2-2023 een beperking van materiële hulp. Fedasil nam de beslissing omdat de verzoeker om internationale bescherming (VIB) niet kwam opdagen voor een tweede gesprek bij de Dienst Vreemdelingenzaken. Dit gesprek had als doel om een Dublin-overdracht naar Duitsland te organiseren. De VIB werkte nog altijd mee aan de asielprocedure en was niet ondergedoken. Als de VIB opgedaagd zou zijn voor het gesprek, was er een reëel risico op vasthouding in strijd met artikel 27 en 28 van de Dublin-III Verordening. Er liep nog een beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) tegen het overdrachtsbesluit (bijlage 26quater). Een vasthouding zou de effectiviteit van dit beroep schaden. De opvang stop zetten is volgens de rechter hier niet evenredig aan het doel. Zolang het beroep bij de RvV in behandeling is, is er geen plicht om (een onrechtmatige) vasthouding te riskeren in een gesloten centrum. 

 • 24 maart 2023

  Door de asielopvangcrisis en na meer dan 600 voorlopige maatregelen van het EHRM tegenover België, is het interstatelijk vertrouwensbeginsel niet langer zonder meer van toepassing op België. De toegang tot het opvangnetwerk is voor volwassen verzoekers om internationale bescherming namelijk niet langer gegarandeerd. Daarnaast lijkt er niet langer sprake van een effectief rechtsmiddel. Bijgevolg moeten de Nederlandse asieldiensten bij een Dublin-overdracht naar België nader onderzoeken of er sprake is van een mogelijke schending van artikel 3 EVRM en artikel 4 Handvest Grondrechten EU. Dat besliste de Nederlandse Rechtbank van eerste aanleg van Den Haag in een vonnis van 20-2-2023.

 • 1 maart 2023

  In omzendbrief VI nr 2023/15 van 23-1-2023 die omzendbrief VI nr 2021/139 van 10-5-2021 vervangt, voegt het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) een aantal vreemdelingenkaarten toe aan de lijst met documenten waarmee je als gerechtigde kan aansluiten bij een ziekenfonds als ‘ingeschrevene in het rijksregister’. De elektronische verblijfskaarten K, L, EU en EU+ die de oude kaarten C, D, E en E+ op termijn gaan vervangen zijn opgenomen en ook de verblijfskaarten M en N voor de begunstigden van het terugtrekkingsakkoord tussen de EU en het VK. 

 • 23 februari 2023

  Volgens Grondwettelijk Hof arrest nr. 7/23 van 19-1-2023 schendt de woonplaatsvoorwaarde voor de Brusselse gezinsbijslag het gelijkheidsbeginsel voor kinderen die feitelijk in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verblijven, maar er niet ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters.

 • 1 februari 2023

  De rechtspraak veroordeelt sinds twee jaar systematisch Fedasil en de Belgische staat voor het gebrek aan materiële hulp aan verzoekers om internationale bescherming (VIB). We geven een overzicht van regelgeving, rechtspraak, situaties, aspecten en gevolgen hiervan. We gaan dieper in op de praktijk waarbij Fedasil aan VIB voor wie er nog geen opvang is een oneigenlijke 'code 207 no show' toekent: recente rechtspraak oordeelt dan dat de betrokkenen recht hebben op financiële OCMW-steun.

 • 20 januari 2023

  Door nieuw beleid sinds 14-11-2022 had Fedasil de toewijzing aan een materiële opvangplaats (code 207) opgeheven van een verzoeker om internationale bescherming (VIB) die halftijds werkt met een contract van onbepaalde duur. De voorzitter van de arbeidsrechtbank van Charleroi schorst die opheffing omdat het nettoloon van de VIB lager is dan het leefloon (er is dus niet voldaan aan de voorwaarden uit artikel 9 van het KB van 12-01-2011), en omdat de opheffing gestandaardiseerd is opgesteld in algemene bewoordingen (er is dus niet voldaan aan de motiveringsplicht van de Wet van 29-7-1991). De voorzitter veroordeelt Fedasil om de VIB terug op te vangen tot aan de uitspraak door de Arbeidsrechtbank ten gronde.

Pagina's