Nieuws

print
 • 27 januari 2021

  Het Koninklijk Besluit van 14-12-2020 bevestigt de lijst van veilige herkomstlanden voor de beoordeling van verzoeken om internationale bescherming: Albanië, Bosnië-Herzegovina, Noord-Macedonië, Georgië, India, Kosovo, Montenegro en Servië.

 • 25 januari 2021

  RvV arrest nr. 242.762 van 22-10-2020 vernietigt een beslissing tot weigering van vluchtelingenstatus en subsidiaire beschermingsstatus van een Guineese vrouw. Het persoonlijk onderhoud van de verzoekster nam langer dan zes uur in beslag, ondanks haar onbetwiste psychologische problematiek die bijzondere procedurele noden met zich meebracht.

 • 25 januari 2021

  RvV arrest nr. 235.914 van 19-05-2020 hervormt een beslissing van het CGVS tot intrekking van de vluchtelingenstatus om redenen van nationale veiligheid. De RvV oordeelt dat het CGVS steeds op basis van een eigen individueel onderzoek moet nagaan of er afdoende actuele, concrete, voldoende geobjectiveerde, consistente en zwaarwichtige gegevens zijn die aantonen dat de betrokkene een actueel en werkelijk gevaar vormt voor de nationale veiligheid.

 • 22 januari 2021

  Raad van State arrest nr. 249.163 van 7-12-2020 schorst de beslissing van het CGVS van midden november 2020 om bepaalde gehoren van verzoekers om internationale bescherming die in open opvangcentra verblijven via videoconferentie te organiseren. Het CGVS is namelijk niet bevoegd daarvoor, aangezien de omstandigheden van het persoonlijk onderhoud bij KB geregeld zijn en bijgevolg enkel bij KB of bij wet gewijzigd kunnen worden.

 • 16 december 2020

  Ten laatste op 31 december 2021 konden Britten of hun familieleden in België hun M of N kaart als begunstigde van het terugtrekkingsakkoord aanvragen.

  Dit bericht geeft een overzicht van gevolgen van de Brexit op vlak van verblijfsrecht, doelgroepbepaling Vlaamse inburgering, internationaal familierecht, sociale rechten en medische zorgen, asielzoekers en de Dublin-III Verordening, toegang tot onderwijs, Britse rijbewijzen, en gemeentekiesrecht.

 • 10 december 2020

  In vier arresten van 5-11-2020 (nrs. 243.676, 243.678, 243.704 en 243.705) doen de Verenigde Kamers van de RvV voor het eerst richtinggevende uitspraken over een aantal cruciale aspecten van de beoordeling van verzoeken om internationale bescherming van verzoekers afkomstig uit El Salvador en Venezuela. De RvV beoordeelt de aanwezigheid van overheidsbescherming, het bestaan van willekeurig geweld in het kader van een gewapend conflict, de vrees voor vervolging of ernstige schade omwille van verblijf in het buitenland, en de vrees voor vervolging omwille van de algemene socio-economische en humanitaire situatie in Venezuela.

  In drie arresten van 25-01-2021, nrs. 248.102, 248.104 en 248.105, verduidelijkt de RvV dat het CGVS steeds op voldoende concrete wijze de precieze risico’s moet inschatten die Salvadoraanse verzoekers om internationale bescherming, die omwille van afpersing door bendeleden naar het buitenland gevlucht zijn, bij terugkeer naar El Salvador lopen.

 • 10 december 2020

  RvV arrest nr. 239.574 van 11-08-2020 oordeelt dat een minderjarige die voor het bereiken van de leeftijd van zestien jaar deelneemt aan misdrijven tegen de vrede, oorlogsmisdrijven, misdrijven tegen de menselijkheid of ernstige niet-politieke misdrijven, individueel verantwoordelijk kan worden gesteld voor zijn daden voor zover hij op het ogenblik van de feiten over voldoende maturiteit en verstandelijke vermogens beschikte. De betrokkene moet in dat geval worden uitgesloten van de vluchtelingenstatus en van de subsidiaire beschermingsstatus op grond van artikel 1, F (a) en (b) van het Verdrag van Genève en van artikels 55/2 en 55/4 Vw.

 • 23 november 2020

  In de strijd tegen belastingontduiking zijn banken verplicht om gegevens van hun klanten door te geven aan de FOD Financiën. Die geeft de informatie op haar beurt door aan het land van de fiscale woonplaats. In dit verband werden ook gegevens van sommige verzoekers om internationale bescherming doorgestuurd naar hun land van herkomst. Na tussenkomst van de Ombudsman is deze praktijk stopgezet.

 • 20 november 2020

  Volgens RvV arresten nr. 227.764 en nr. 227.765 van 22-10-2019 moet het CGVS de eigen, afwijkende identiteit van de subcultuur ten aanzien van de dominante cultuur in het land van herkomst beoordelen, en ook de wijze waarop de verzoeker om internationale bescherming de subcultuur persoonlijk beleeft.

 • 20 november 2020

  Volgens RvV arrest nr. 234.588 van 27-03-2020 schendt het CGVS zijn zorgvuldigheidsplicht wanneer het kopieën van bewijsstukken geen enkele bewijswaarde toekent zonder eerst de inhoud ervan te bestuderen.

 • 26 oktober 2020

  RvV arrest nr. 239.137 van 29 juli 2020 vernietigt een ongegrondheidsbeslissing over een medische verblijfsaanvraag (9ter) die werd ingediend tijdens een hangende Dublinprocedure (asiel), omdat DVZ de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de medische zorgen enkel had beoordeeld ten opzichte van het land van asielovername en niet in functie van het land van herkomst. Volgens de RvV moet DVZ, ook in ondergeschikte orde, een medische beoordeling maken ten opzichte van het herkomstland.

 • 9 oktober 2020

  In beschikking nr. 2020/105/C van 5-10-2020 veroordeelt de Rechtbank van eerste aanleg Brussel de Belgische staat om binnen de dertig dagen de procedure aan te passen, zodat verzoekers om internationale bescherming die het online formulier van DVZ invullen zich meteen kunnen aanbieden voor opvang. Momenteel moeten verzoekers in principe wachten op een afspraak bij DVZ alvorens ze worden opgevangen.

 • 9 oktober 2020

  De instructie van 22-09-2020 bepaalt een snellere signalering aan het opvangcentrum dat een bewoner in de Dublinprocedure zit, hun specifieke traject van opvang en begeleiding, een mogelijkheid tot huisarrest door DVZ, en een mogelijkheid voor Fedasil om het recht op opvang te beperken wanneer de persoon niet meewerkt.

 • 6 oktober 2020

  Hof van Justitie arrest C-651/19 van 9-09-2020 oordeelt dat de betekening van asielbeslissingen aan de hoofdzetel van het CGVS als de verzoeker geen woonplaats kiest, en de verkorte beroepstermijn van tien dagen tegen de niet-ontvankelijkheid van een volgend verzoek om internationale bescherming in principe niet strijdig zijn met de Procedurerichtlijn. Maar de Raad van State moet nagaan of de verzoekers voldoende op de hoogte zijn en vlotte toegang tot hun post hebben, of ze werkelijke toegang hebben tot de procedurele waarborgen, en of het gelijkwaardigheidsbeginsel geëerbiedigd is.

 • 5 oktober 2020

  Twee RvV arresten oordelen verschillend over twee verschillende niet-begeleide minderjarigen die internationale bescherming kregen in Griekenland en daarna in België opnieuw asiel vroegen, wat volgens het CGVS telkens niet-ontvankelijk was. RvV arrest nr. 240.127 van 27-08-2020 vernietigt de CGVS-beslissing, en RvV arrest nr. 239.910 van 21-08-2020 bevestigt de CGVS-beslissing. De individuele situatie en persoonlijke omstandigheden zijn van wezenlijk belang: de verzoeker om IB moet dat aantonen, en het CGVS moet dat onderzoeken.

 • 11 september 2020

  RvS arrest nr. 247.156 van 27 februari 2020 oordeelt dat een gebrek aan geloofwaardigheid niet voldoende is om medische attesten die opgelopen letsels objectief aantonen, niet in overweging te nemen voor internationale bescherming. Hiermee bevestigt de RvS eerdere rechtspraak (RvS nr. 244.033 van 26 maart 2019).

 • 6 augustus 2020

  Wanneer de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen iemand erkent als vluchteling en in het erkenningarrest de verwantschap tussen de referentiepersoon en zijn familieleden als feit aanneemt, dan kan DVZ die verwantschap bij een latere aanvraag gezinshereniging niet zonder meer betwisten.

 • 23 juli 2020

  In twee arresten van 2 juli 2020 stelt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen dat een ‘verklaring vrijwillige terugkeer’ geen beslissing is die aangevochten kan worden voor de RvV, maar dat de beslissing om de overdrachtstermijn te verlengen wel vernietigd kan worden als ze louter steunt op de weigering om dergelijke verklaring te ondertekenen.

 • 5 juni 2020

  Twee RvV arresten van 11-12-2019 in algemene vergadering (nr. 230 067 en nr. 230 068) bevestigen een beleidswijziging van het CGVS sinds april 2019. Noch de Europese kwalificatierichtlijn, noch een nationale of internationale rechtsregel schrijven voor dat aan familieleden van een persoon met internationale bescherming hetzelfde statuut moet toegekend worden.

 • 3 juni 2020

  RvV arrest nr. 225.595 van 2-9-2019 vernietigt een weigeringsbeslissing van het CGVS omdat het een minderjarige die in eigen naam een verzoek om internationale bescherming deed, niet hoorde. Het CGVS besliste op basis van het persoonlijk onderhoud van de ouders.

 • 27 mei 2020

  Sinds de Covid-19 pandemie zijn er tientallen veroordelingen van Fedasil door de Arbeidsrechtbank van Brussel om asielzoekers op te vangen die al weken wachten op een afspraak bij DVZ. Het Arbeidshof Brussel veroordeelde Fedasil ook tot opvang van een asielzoeker met een volgend verzoek (arrest 2020/888 van 20 mei 2020) en van een asielzoeker met een Dublinweigering (arrest 2020/756 van 24 april 2020).

 • 15 mei 2020

  EHRM arrest nr. 3599/18 van 5-5-2020 verklaarde de vordering van een Syrisch gezin tegen de weigering door België van een ‘humanitair visum’ ontoelaatbaar. Zij vielen buiten de territoriale en extraterritoriale rechtsmacht van België.

 • 13 mei 2020

  De RvV oordeelt in arrest nr. 234.963 van 8-4-2020 en arrest nr. 241.571 van 29-9-2020 dat het CGVS naast de individuele omstandigheden ook rekening moet houden met de algemene situatie in Griekenland, zoals blijkt uit voorgelegde landenrapporten en objectieve informatiebronnen. De RvV verwijst naar HvJ arrest Ibrahim van 19-3-2019. In arrest nr. 245.948 van 10-12-2020 benadrukt de RvV dat ook de individuele omstandigheden van de verzoeker na het verkrijgen van het internationaal beschermingsstatuut in Griekenland, grondig onderzocht moeten worden. RvV arrest nr. 272.124 van 29-4-2022 stelt dat het CGVS voldoende onderzoek moet voeren en informatie moet bijbrengen over de situatie van statushouders in Griekenland die ernaar terugkeren nadat hun verblijfsvergunning daar verstreken is. Verder oordeelt de RvV in drie arresten (nr. 259.842 van 31-08-2021; nr. 260.134 van 3-09-2021; nr. 260.192 van 6-09-2021) dat de psychische kwetsbaarheid van verzoekers met beschermingsstatuut in Griekenland een nieuw element vormt dat grondig onderzocht moet worden bij een volgend verzoek om internationale bescherming in België.

 • 8 mei 2020

  Het bijzondere machtenbesluit nr. 19 van 5 mei 2020 (BS 6 mei 2020) voorziet in een tijdelijke verlenging van termijnen van rechtspleging en schriftelijke behandeling van beroepen bij de RvV. Er geldt een verschillende regeling voor gewone procedures en voor dringende zaken.

   

 • 7 mei 2020

  Als DVZ geen nieuw BGV aflevert nadat een eerder BGV werd vernietigd, kan betrokkene ervan uit gaan dat DVZ het onwettig verblijf bewust gedoogt. Dat kan uitzonderlijk een buitengewone omstandigheid uitmaken in het kader van een humanitaire regularisatie-aanvraag. Dat zegt RvV arrest nr. 234.621 van 30-03-2020.

Pagina's