Nieuws

print
 • 9 april 2021

  Solliciteren kan tot 25 april 2021 voor een voltijdse functie van onbepaalde duur

 • 16 december 2020

  Dit nieuwsbericht geeft een overzicht van de gevolgen van de Brexit op vlak van verblijfsrecht, doelgroepbepaling Vlaamse inburgering, internationaal familierecht, sociale rechten en medische zorgen, asielzoekers en de Dublin-III Verordening, en andere domeinen (toegang tot het Vlaamse onderwijs en Britse rijbewijzen). We vullen dit bericht nog verder aan.

 • 31 maart 2020

  De concrete gevolgen van de coronacrisis op verblijfsaanvragen, -procedures, -documenten en rechten van vreemdelingen.

 • 1 april 2021

  RvS arrest nr. 247.555 van 15-05-2020 oordeelde dat de weigering van een aanvraag gezinshereniging met een wettelijke partner, louter omdat dit partnerschap geen ‘liefdesrelatie’ zou inhouden, onterecht een extra voorwaarde toevoegt aan de Verblijfswet. Er moet wel een één-op-één relatie zijn. Het daarop aansluitende RvV arrest nr. 248.812 van 9-02-2021 verwijst niet meer naar het begrip ‘liefdesrelatie’, maar naar een ‘samenlevingsproject dat vergelijkbaar is met dat van echtgenoten’. De RvV verwijst daarvoor naar GwH arrest nr. 13/2021 van 28-01-2021.

 • 25 maart 2021

  RvV arrest nr. 246.433 van 18-12-2020 oordeelt dat een laattijdige registratie van een buitenlandse geboorteakte op zich niet volstaat om te besluiten dat er sprake is van wetsontduiking zonder te motiveren waarom er sprake is van een schending van het door het WIPR aangewezen toepasselijk recht. 

 • 7 januari 2021

  Sinds 01-01-2021 gelden hogere leefloonbedragen. Dit heeft onder meer tot gevolg dat er nu 1.596,89 euro bewezen moet worden voor de vormen van gezinshereniging die afhangen van de voorwaarde dat men 'stabiele en toereikende bestaansmiddelen' heeft.

 • 27 oktober 2020

  Raad van State arrest nr. 245.427 van 12-09-2019 vernietigt RvV arrest nr. 202.022 van 30-03-2018 waarbij een beslissing tot beëindiging van het verblijfsrecht van een derdelands student werd bevestigd, wegens schending van het hoorrecht. Volgens de RvS moet DVZ bij een mogelijke beslissing tot uitwijzing de vreemdeling hierover informeren en hem uitnodigen om relevante informatie over te maken die deze beslissing kan beïnvloeden. De vreemdeling mag niet verondersteld worden deze informatie op eigen initiatief over te maken.

 • 5 oktober 2020

  Dat zegt het Grondwettelijk Hof in arrest nr. 128/2020 van 1 oktober 2020. De wetgeving inzake de verklaring van wettelijke samenwoning vereist niet dat er een geboorteakte wordt voorgelegd. Er hoeft dus ook niet te worden voorzien in een mogelijkheid tot vervanging ervan, zoals voor een huwelijk. 

 • 11 september 2020

  Twee RvV arresten (RvV 17 april 2020, nr. 235.273 en RvV 9 juli 2019, nr. 223.830) stellen dat een gemeente een aanvraag gezinshereniging van een 'ander familielid' van een Unieburger, mag weigeren wanneer het familielid visumplichtig is en geen paspoort met geldig visum voorlegt binnen de drie maanden na de aanvraag. Deze zienswijze wijkt af van de gevestigde praktijk, en staat mogelijk op gespannen voet met rechtspraak van het HvJ. Bovendien bestaat er geen duidelijke verblijfsprocedure voor ‘andere familieleden’ van Unieburgers: de verblijfsprocedure voor ‘klassieke’ familieleden is immers niet volledig toepasbaar op ‘andere’ familieleden. In een recenter arrest (RvV 12 juni 2020, nr. 236.793) stelt de RvV dat voor het indienen van een aanvraag gezinshereniging door een 'ander familielid' van een Unieburger niet geëist kan worden dat dit ander familielid een geldig visum voorlegt.

 • 4 september 2020

  De wet van 31 juli 2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie regelt de beroepsmogelijkheid van de persoon die een kind wil erkennen tegen de weigering van de ambtenaar van burgerlijke stand om een erkenningsakte op te maken.

 • 6 augustus 2020

  Wanneer de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen iemand erkent als vluchteling en in het erkenningarrest de verwantschap tussen de referentiepersoon en zijn familieleden als feit aanneemt, dan kan DVZ die verwantschap bij een latere aanvraag gezinshereniging niet zonder meer betwisten.

 • 5 augustus 2020

  Om te bepalen of er een recht is op gezinshereniging als minderjarige, geldt voor het vaststellen van de minderjarigheid de datum waarop het verzoek is ingediend, en niet de datum waarop de bevoegde instanties over dit verzoek beslissen.

 • 4 augustus 2020

  De ouder van een minderjarig Belgisch kind moet voor gezinshereniging een ‘geldig identiteitsdocument’ voorleggen. Dat begrip beperkt zich niet tot een geldig paspoort.

 • 29 juni 2020

  Bij bericht van de Directeur-Generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken worden de bedragen van de retributie voor het indienen van een verblijfsaanvraag geïndexeerd. Nochtans zijn de bestaande bedragen al onwettig omdat ze niet in verhouding staan tot de geleverde dienst. Bovendien zijn DVZ, gemeente en consulaire posten niet meer bevoegd om een aanvraag zonder retributie te weigeren. Toch blijft DVZ dat doen.

 • 10 juni 2020

  Een visum C voor kort verblijf, waarvoor voorwaarden en weigeringsgronden bepaald zijn in de Visumcode, moet onderscheiden worden van de procedure gezinshereniging waarvoor andere, nationale, criteria gelden. RvV arrest nr. 232.233 van 4-2-2020 bevestigt Hof van Justitie arrest Koushkaki van 19-12-2013.

 • 26 mei 2020

  GwH arrest nr. 58/2020 van 7-5-2020 voorziet een echt gerechtelijk beroep tegen een weigering van de ambtenaar burgerlijke stand om een erkenningsakte op te stellen. Het GwH ziet geen graten in het feit dat de abs geen rekening mag houden met het belang van het kind als hij fraude vaststelt. In beroep houdt de rechter daar wel rekening mee.

 • 25 mei 2020

  Hof van Justitie arrest van 12-12-2019 (C-381/18 en C-382/18) maakt onderscheid tussen het begrip openbare orde in de Burgerschapsrichtlijn en in de Gezinsherenigingsrichtlijn. Een familielid van een derdelander kan wegens veroordeling voor een strafbaar feit een weigering, niet-verlenging of intrekking van het verblijf krijgen 'om redenen van openbare orde' als het strafbaar feit voldoende ernstig is, de uitsluiting nodig is om de openbare orde te vrijwaren, en de situatie van het familielid individueel beoordeeld is. Het is niet nodig om aan te tonen dat het "persoonlijk gedrag van het familielid een werkelijke, actuele en voldoende ernstige bedreiging vormt voor een fundamenteel belang van de samenleving" (wat wel moet volgens de Burgerschapsrichtlijn).

 • 17 mei 2020

  RvV arrest nr. 230 498 van 18-12-2019 vernietigt een bevel om het grondgebied te verlaten dat de Dienst Vreemdelingenzaken had laten betekenen aan een onwettig verblijvende Ghanees toen hij op het stadhuis was om zijn kind te erkennen. DVZ hield bij het nemen van het BGV onvoldoende rekening met het belang van het kind en het gezins- en familieleven van de man.

 • 8 mei 2020

  Het bijzondere machtenbesluit nr. 19 van 5 mei 2020 (BS 6 mei 2020) voorziet in een tijdelijke verlenging van termijnen van rechtspleging en schriftelijke behandeling van beroepen bij de RvV. Er geldt een verschillende regeling voor gewone procedures en voor dringende zaken.

   

 • 22 april 2020

  Volgens RvV arrest nr. 234.797 van 2-04-2020 laat de Gezinsherenigingsrichtlijn toe gezinshereniging te weigeren wanneer de scheiding tussen ouder en kind noodzakelijk is in het belang van het kind, bijvoorbeeld bij kindhuwelijk. Dit vereist een nauwkeurige belangenafweging, en een zorgvuldig en individueel onderzoek met hoorrecht.

 • 19 maart 2020

  DVZ is niet meer bevoegd om een verblijfsaanvraag onontvankelijk te verklaren omdat de aanvrager geen retributie betaalde. Ook het bedrag van de retributie is onwettig en kan daarom niet toegepast worden. Dat zegt RvV arrest nr. 228.858 van 18-11-2019.

 • 9 maart 2020

  Voor bepaalde vormen van gezinshereniging moest sinds dan stabiele en toereikende bestaansmiddelen van 1.555,09 euro bewezen worden. Door een nieuwe verhoging van het leefloon sinds 1-01-2021 is dat sinds dan 1.596,88 euro.

 • 5 februari 2020

  Sinds 31-01-2020 is het VK geen EU-lid meer, maar tot eind 2020 verandert er voorlopig niets op vlak van verblijfsrecht en andere rechten voor Britten in België en vice versa.

 • 27 januari 2020

  Volgens RvV arrest nr. 225.451 van 30-08-2019 moet DVZ in elke dossier concreet de redelijke termijn beoordelen om de aanvraag gezinshereniging in te dienen. Dat kan langer zijn dan drie maanden na de erkenningsbeslissing.

 • 20 januari 2020

  RvV arrest nr. 225.152 van 23-08-2019 bevestigt dat het beroep ertoe kan leiden dat het familielid sneller een onvoorwaardelijk verblijfsrecht krijgt gezien de eerste aanvraagdatum. De RvV herhaalt ook dat ascendenten van Unieburgers niet op algemene wijze uitgesloten kunnen worden als ‘ander familielid´ van een Unieburger.

Pagina's