Nieuws

print
 • 11 mei 2023

  Tot 4 juni 2023 kan je solliciteren voor een job als jurist bij het Antwerpse Infopunt verblijf en rechtspositie. Het gaat om een contract tot eind 2024 met mogelijkheid tot verlenging

 • 1 maart 2023

  Visumaanvragen of -afspraken die vóór 1-5-2023 zijn ingediend door slachtoffers van de aardbeving op 6-2-2023 in het noordwesten van Syrië en het zuidoosten van Turkije, kregen of krijgen een prioritaire behandelingDe aardbeving heeft aan tienduizenden mensen het leven gekost, miljoenen mensen dakloos gemaakt en volledige steden verwoest. Verschillende slachtoffers hebben gezins- en familieleden in België met wie zij reeds een procedure gezinshereniging hadden opgestart. Anderen hebben familieleden in België die hen tijdelijk willen opvangen. In dit artikel vind je een actueel overzicht van de informatie hierover die wij ter beschikking hebben.

 • 18 januari 2023

  Actuele informatie over retributies vind je op de webpagina

 • 3 augustus 2022

  We gaven onze eerdere nieuwspagina “Afghanistan: verblijfsaanvragen en bijstand sinds machtsovername Taliban” een update. We wijzigden ook de structuur. In dit huidige nieuwsbericht geven we een overzicht van de belangrijkste wijzigingen. We actualiseerden de volgende titels en informatie: 1.1.1. Praktisch verloop visumaanvraag - a) Afghaanse documenten verkrijgen, c) Indiening verbljifsaanvraag: Plaats en wijze van indiening, Verloop indiening, f) Afleveren visum; 1.1.2. Visum gezinshereniging - a) Flexibiliteit vereiste documenten?; 1.2.1. Behandeling van dossiers internationale bescherming; 2.5. Standpunt Centrale Autoriteit Burgerlijke Stand FOD Justitie Afghaanse documenten

 • 5 juli 2022

  Vanaf 16 maart 2022 is Rusland geen lid meer van de Raad van Europa. Vanaf 16 september 2022 zal Rusland ook geen lid meer zijn van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Wanneer Belgische overheden verzoeken om internationale bescherming en verblijfsaanvragen behandelen, zullen zij rekening moeten houden met deze verminderde rechtsbescherming.

 • 30 juni 2022

  Sinds 1-02-2022 is er nog 4 maanden vanaf een definitieve nationale beslissing om beroep in te dienen bij het Europees Hof voor de Rechten van de MensVoor nationale definitieve beslissingen vóór 1-02-2022 geldt nog de oude termijn van 6 maanden.

 • 27 mei 2022

  Het KB van 9-2-2022 vervangt artikel 1/1/1 Verblijfsbesluit dat door Raad van State arresten van 11-9-2019 vernietigd werd. De retributiebedragen van 2 maart 2015 tot 25 mei 2022 stonden niet in redelijke verhouding tot de geleverde dienst. Nu werden de effectieve kosten herberekend en gelden er nieuwe retributiebedragen voor verblijfsaanvragen vanaf 26 mei 2022. Sinds 1 januari 2023 zijn de nieuwe bedragen geïndexeerd.

 • 14 oktober 2021

  Vanaf 11-10-2021 worden bepaalde elektronische vreemdelingenkaarten voor derdelanders en familieleden van Unieburgers en Belgen vervangen. Deze wijziging door een Ministerieel Besluit van 6-10-2021 kadert in de gefaseerde modernisering van de elektronische verblijfskaarten, ter invoering van het nieuwe uniforme Europese model voor verblijfstitels. Niet alleen de lay-out, maar ook het opschrift, de nummering en de geldigheidsduur van bepaalde kaarten wijzigt. De reeds afgegeven oude kaarten blijven ook nog tijdelijk geldig.

 • 26 mei 2021

  Op 1 juni 2021 werden de door RvS en RvV onwettig verklaarde bedragen van de retributie voor verblijfsaanvragen nog geïndexeerd. DVZ bleef de (geïndexeerde) retributies eisen, terwijl ze niet in redelijke verhouding stonden tot de kostprijs van de geleverde dienst. Sinds 26 mei 2022 zijn de retributie-bedragen uiteindelijk aangepast aan de rechtspraak.

 • 29 juni 2020

  Bij bericht van de Directeur-Generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken worden de bedragen van de retributie voor het indienen van een verblijfsaanvraag geïndexeerd. Nochtans zijn de bestaande bedragen al onwettig omdat ze niet in verhouding staan tot de geleverde dienst. Bovendien zijn DVZ, gemeente en consulaire posten niet meer bevoegd om een aanvraag zonder retributie te weigeren. Toch blijft DVZ dat doen.

 • 8 mei 2020

  Het bijzondere machtenbesluit nr. 19 van 5 mei 2020 (BS 6 mei 2020) voorziet in een tijdelijke verlenging van termijnen van rechtspleging en schriftelijke behandeling van beroepen bij de RvV. Er geldt een verschillende regeling voor gewone procedures en voor dringende zaken.

   

 • 7 mei 2020

  Als DVZ geen nieuw BGV aflevert nadat een eerder BGV werd vernietigd, kan betrokkene ervan uit gaan dat DVZ het onwettig verblijf bewust gedoogt. Dat kan uitzonderlijk een buitengewone omstandigheid uitmaken in het kader van een humanitaire regularisatie-aanvraag. Dat zegt RvV arrest nr. 234.621 van 30-03-2020.

 • 31 maart 2020

  De concrete gevolgen van coronamaatregelen sinds 13-3-2020 tot nu op verblijfsaanvragen, -procedures, -documenten en rechten van vreemdelingen

 • 19 maart 2020

  Volgens RvV arrest nr. 228.858 van 18-11-2019 was DVZ niet meer bevoegd om een verblijfsaanvraag onontvankelijk te verklaren omdat de aanvrager geen retributie betaalde. Ook het bedrag van de retributie was onwettig en kon daarom niet toegepast worden. Deze rechtspraak was relevant tot 25 mei 2022, daarna is de regelgeving gewijzigd.

 • 5 november 2019

  Volgens RvV arrest nr. 226.086 van 13-09-2019 mag DVZ de betekenis van het begrip ‘buitengewone omstandigheden’ in artikel 9bis Verblijfswet niet verengen tot omstandigheden die een gevaar voor het leven of een schending van artikel 3 EVRM uitmaken.

 • 1 oktober 2019

  Op 11-09-2019 vernietigde de RvS twee KB's over de administratieve bijdrage voor verblijfaanvragen. Zowel de originele als de verhoogde bedragen van de retributie zijn nietig verklaard omdat ze onvoldoende onderbouwd zijn. Ook de bevoegdheid van DVZ, gemeenten en consulaire posten om een onontvankelijkheidsbeslissing te nemen, was vernietigd. DVZ betaalde sommige bedragen terug, maar stelde dat de andere retributie-KB's die niet vernietigd zijn, bleven gelden. Nochtans ging de reden van nietigverklaring ook op voor deze andere KB's, en waren er geen voldoende uitvoeringsregels meer voor een retributie. Het koninklijk besluit van 9 februari 2022 vervangt het oorspronkelijke artikel 1/1/1 Verblijfsbesluit. Hiermee brengt de Belgische Staat de retributies in verhouding tot de effectieve kost van een aanvraag en komt hij tegemoet aan de bovenvermelde rechtspraak van de Raad van State (RvS): lees hierover ons nieuwsbericht.

 • 2 juli 2019

  Raad van State arrest nr. 244.688 van 4 juni 2019 bevestigt dat een legaal verblijf op basis van een ontvankelijke 9ter-aanvraag een buitengewone omstandigheid uitmaakt in de zin van artikel 9bis Vw. Dat geldt ook voor een ontvankelijke 9ter-aanvraag die retroactief van toepassing was op het moment van de 9bis-onontvankelijkheidsbeslissing, omdat de RvV de 9ter-ongegrondheidsbeslissing van DVZ vernietigde.

 • 2 juli 2019

  Sinds voorjaar 2019 weigert het CGVS internationale bescherming aan ouders die geen persoonlijke vrees voor vervolging of risico op ernstige schade hebben, ook al is hun kind erkende vluchteling omdat het vrouwelijke genitale verminking vreest. De ouders kunnen slechts een 9bis regularisatieaanvraag indienen. Fedasil zou dan wel de opvang verlengen.

 • 4 juni 2019

  Rechtbank van eerste aanleg Brussel 28-03-2019 vond meer dan 3 jaar beroepsprocedure bij de RvV tegen een 9bis weigering een overschrijding van de redelijke termijn.

 • 4 juni 2019

  Voor bepaalde verblijfsaanvragen ingediend vanaf 1 juni 2019 gelden nieuwe retributiebedragen door jaarlijkse indexering.

 • 22 januari 2019

  Het verslag van een overleg op 23-08-2018 met Agentschap Integratie en Inburgering werd door DVZ nog aangevuld op 28-11-2018.

 • 23 november 2018

  Volgens RvV arrest nr. 206.633 van 9-07-2018 moet DVZ concreet nagaan of een langdurig (onwettig) verblijf in België een buitengewone omstandigheid uitmaakt in de zin van artikel 9bis Vw, ook wanneer dit verblijf te wijten is aan de keuze van de ouders van verzoeker.

 • 23 november 2018

  DVZ mag niet louter verwijzen naar de gezinsherenigingsprocedure op basis van artikel 10 Vw als ‘geijkte procedure’ om niet te onderzoeken of een relatie een buitengewone omstandigheid uitmaakt in de zin van artikel 9bis Vw. Dat stelt RvV arrest nr. 211.109 van 17-10-2018.

   

 • 4 juli 2018

  DVZ kan geen ononvankelijkheidsbeslissing nemen nadat een eerdere ongegrondheidsbeslissing in dezelfde zaak vernietigd werd. Doordat de ontvankelijkheid van de aanvraag niet betwist wordt, heeft deze beslissing gezag van gewijsde verworven. Dat stelt de RvV in een arrest van 6 december 2017.

 • 10 oktober 2017

  Dat stelt de RvV in een arrest van 7-07-2017 in het licht van de termijnen die DVZ op zijn website vermeldt.

Pagina's