Nieuws

print
 • 1 maart 2023

  De aardbeving op 6 februari 2023 in het noordwesten van Syrië en het zuidoosten van Turkije heeft aan tienduizenden mensen het leven gekost, miljoenen mensen dakloos gemaakt en volledige steden verwoest. Verschillende slachtoffers hebben gezins- en familieleden in België met wie zij reeds een procedure gezinshereniging hadden opgestart. Anderen hebben familieleden in België die hen tijdelijk willen opvangen. Er rijzen hierover dan ook heel wat vragen. In dit artikel vind je een actueel overzicht van de informatie hierover die wij ter beschikking hebben. Er blijven nog een aantal onduidelijkheden, maar wij volgen de ontwikkeling op de voet en blijven dit nieuwsbericht actualiseren.

 • 14 september 2022

  De Brussel IIter Verordening is een herziening van de Brussel IIbis Verordening, de hoeksteen van de gerechtelijke samenwerking in familiezaken in de EU (behalve Denemarken). De Verordening stelt uniforme regels vast over de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen tot echtscheiding, scheiding van tafel en bed en nietigverklaring van het huwelijk, en over geschillen over ouderlijke verantwoordelijkheid in grensoverschrijdende situaties. Bij Wet van 20 juli 2022 werd ons nationale recht aangepast om uitvoering te geven aan deze Verordening.

 • 8 november 2021

  Hof van Justitie arrest C-262/21 van 2-08-2021 oordeelt dat er geen 'ongeoorloofde overbrenging of niet doen terugkeren van het kind' kan zijn in de situatie waarin een ouder zijn kind, zonder instemming van de andere ouder, uit de lidstaat van zijn gewone verblijfplaats meeneemt naar een andere lidstaat ter uitvoering van een Dublin-overdrachtsbeslissing, en vervolgens in deze lidstaat blijft nadat deze overdrachtsbeslissing nietig is verklaard zonder dat de doorverwijzende lidstaat evenwel heeft besloten hen terug te nemen of hun verblijf toe te staan. Het gaat in dat geval niet om een onwettige handeling, maar om het gevolg geven aan een beslissing die bindend is.

 • 8 september 2020

  De Wet van 31 juli 2020 houdende diverse dringende bepalingen inzake justitie bevat een heel aantal bepalingen om de informatisering van de burgerlijke stand verder te optimaliseren. Op 24 augustus 2020 werd ook de omzendbrief geactualiseerd. Sommige wijzigingen hebben gevolgen voor de opname van persoonsgegevens op basis van buitenlandse documenten.

 • 21 maart 2019

  Op 31 maart 2019 treedt nieuwe regelgeving over de modernisering van de burgerlijke stand in werking.

 • 26 november 2018

  Het Hof van Justitie (HvJ) sprak zich op 28 juni 2018 uit over het begrip ‘gewone verblijfplaats’ van een kind in de zin van artikel 8, lid 1 van de Brussel IIbis Verordening en in het bijzonder ov

 • 13 september 2017

  In dit bericht overlopen we de belangrijkste wijzigingen voor het familiaal internationaal privaatrecht.

 • 27 november 2014

  In arresten van 1 oktober en 12 november 2014 antwoordt het Hof van Justitie op een verzoek om uitlegging van de artikelen 8 en 12, lid 3 van de Brussel IIbis Verordening.

 • 29 augustus 2014

  Er gelden nieuwe IPR regels voor ouderlijke verantwoordelijkheid. Deze regels helpen o.a. internationale kinderontvoering te voorkomen.

 • 11 juni 2014

  Een nieuw Consulair Wetboek regelt de bevoegdheden van consulaire posten. Het treedt in werking op 15 juni 2014.

 • 17 februari 2014

  De rechtbank van eerste aanleg van Brussel deed uitvoerig uitspraak over de territoriale bevoegdheid conform artikel 23 van het wetboek internationaal privaatrecht.