Nieuws

print
 • 4 juli 2023

  Voortaan is onze telefonische helpdesk alleen open in de voormiddag, en niet meer op woensdagnamiddag. We versterken de lijnen in de voormiddag.

 • 11 mei 2023

  De Arbeidsrechtbank van Turnhout oordeelde op 16-3-2023 dat een niet-Belgische vrouw ouder dan 25 jaar met een verblijfskaart F niet voldeed aan de nationaliteitsvoorwaarde van het Koninklijk Besluit van 17-7-2006 (KB) voor de tegemoetkoming voor personen met een handicap. Reden: ze is niet ingeschreven in het bevolkingsregister (wel in het vreemdelingenregister) en ze wordt niet als ten laste van haar Belgische moeder beschouwd (waar ze wel feitelijk inwoont). Het KB verwijst immers naar de regels uit de verplichte ziekteverzekering die inschrijving als kind ten laste maar toestaat voor kinderen jonger dan 25 jaar. Bedenking: het KB verwijst echter ook naar Verordening nr. 1408/71 die voor kinderen ten laste geen leeftijdsbeperking oplegt. Een te enge interpretatie van 'kind ten laste' staat mogelijk op gespannen voet met artikel 1, f van Verordening nr. 1408/71.

   

 • 6 mei 2022

  De bilaterale overeenkomst van 18-2-2014 over sociale zekerheid tussen België en Marokko vervangt vanaf 1-6-2022 het Algemeen Verdrag betreffende de sociale zekerheid tussen België en Marokko dat dateert van 24-6-1968.

 • 14 oktober 2021

  Vanaf 11-10-2021 worden bepaalde elektronische vreemdelingenkaarten voor derdelanders en familieleden van Unieburgers en Belgen vervangen. Deze wijziging door een Ministerieel Besluit van 6-10-2021 kadert in de gefaseerde modernisering van de elektronische verblijfskaarten, ter invoering van het nieuwe uniforme Europese model voor verblijfstitels. Niet alleen de lay-out, maar ook het opschrift, de nummering en de geldigheidsduur van bepaalde kaarten wijzigt. De reeds afgegeven oude kaarten blijven ook nog tijdelijk geldig.

 • 19 mei 2021

  Vanaf 10-05-2021 worden de E en E+ kaarten vervangen door EU en EU+ kaarten. Dat bepaalt het MB van 27-04-2021 betreffende de modernisering van de verblijfsdocumenten die aan Unieburgers uitgereikt worden. Deze wijziging kadert in de gefaseerde modernisering van de elektronische verblijfskaarten voor vreemdelingen met wettig verblijf, door het KB van 12-06-2020 tot wijziging van het Verblijfsbesluit, ter invoering van het nieuwe uniforme Europese model voor verblijfstitels.

 • 19 maart 2020

  GwH arrest nr. 41/2020 van 12-03-2020 vernietigt de verblijfsduurvoorwaarden voor de inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap, die waren ingevoerd op 26-03-2018: een vereiste van 10 jaar verblijf in België waarvan 5 ononderbroken schendt het standstill beginsel van artikel 23 Grondwet, en EU verordening 883/2004.

 • 4 juni 2019

  Het Hof van Cassatie arrest nr. S.18.0086.F van 22 juni 2020 bevestigt de rechtspraak van het Brusselse arbeidshof volgens dewelke de federale Wet Tegemoetkoming Handicap in strijd is met de Kwalificatierichtlijn, en deze directe werking heeft.

 • 22 januari 2019

  Dat oordeelt het Hof van Justitie in het Ayubi-arrest (C-713/17) van 21-11-2018, op prejudiciële vraag van een Oostenrijkse rechter.

 • 19 oktober 2015

  Een overzicht met links naar meer info over de procedure en de rechten "van asielzoeker tot erkende vluchteling of subsidiair beschermde".