Nieuws

print
 • 23 november 2021

  In arrest X t. Belgische staat, C-930/19 van 2-09-2021 oordeelt het HvJ dat derdelands echtgenoten van Unieburgers en van derdelanders, die slachtoffer waren van huiselijk geweld, zich ten aanzien van het behoud van hun verblijfsrecht in een EU-lidstaat niet in een vergelijkbare situatie bevinden; herinnert het HvJ eraan dat een derdelands echtgenoot van een Unieburger zijn afgeleid verblijfsrecht in het gastland behoudt zolang hij gehuwd is, ongeacht een feitelijke scheiding; komt het HvJ terug op eerdere rechtspraak en stelt het nu dat een derdelands echtgenoot van een Unieburger als slachtoffer van huiselijk geweld zijn verblijfsrecht krachtens artikel 13, lid 2, eerste alinea, sub c) Burgerschapsrichtlijn ook nog kan behouden na vertrek van de Unieburger uit het gastland, op voorwaarde dat het slachtoffer een echtscheidingsprocedure opstart binnen een ‘redelijke termijn’ na het vertrek.

 • 14 oktober 2021

  Vanaf 11-10-2021 worden bepaalde elektronische vreemdelingenkaarten voor derdelanders en familieleden van Unieburgers en Belgen vervangen. Deze wijziging door een Ministerieel Besluit van 6-10-2021 kadert in de gefaseerde modernisering van de elektronische verblijfskaarten, ter invoering van het nieuwe uniforme Europese model voor verblijfstitels. Niet alleen de lay-out, maar ook het opschrift, de nummering en de geldigheidsduur van bepaalde kaarten wijzigt. De reeds afgegeven oude kaarten blijven ook nog tijdelijk geldig.

 • 16 juli 2021

  Sinds 01-07-2021 gelden hogere leefloonbedragen. Dit heeft onder meer tot gevolg dat er nu 1.628,83 euro bewezen moet worden voor de vormen van gezinshereniging die afhangen van de voorwaarde dat men 'stabiele en toereikende bestaansmiddelen' heeft.

 • 7 januari 2021

  Sinds 01-01-2021 gelden hogere leefloonbedragen. Dit heeft onder meer tot gevolg dat er nu 1.596,89 euro bewezen moet worden voor de vormen van gezinshereniging die afhangen van de voorwaarde dat men 'stabiele en toereikende bestaansmiddelen' heeft.

 • 16 december 2020

  6/9/'21: overzicht van gevolgen van de Brexit op vlak van verblijfsrecht, doelgroepbepaling Vlaamse inburgering, internationaal familierecht, sociale rechten en medische zorgen, asielzoekers en de Dublin-III Verordening, en andere domeinen (toegang tot het Vlaamse onderwijs en Britse rijbewijzen).

 • 27 oktober 2020

  Raad van State arrest nr. 245.427 van 12-09-2019 vernietigt RvV arrest nr. 202.022 van 30-03-2018 waarbij een beslissing tot beëindiging van het verblijfsrecht van een derdelands student werd bevestigd, wegens schending van het hoorrecht. Volgens de RvS moet DVZ bij een mogelijke beslissing tot uitwijzing de vreemdeling hierover informeren en hem uitnodigen om relevante informatie over te maken die deze beslissing kan beïnvloeden. De vreemdeling mag niet verondersteld worden deze informatie op eigen initiatief over te maken.

 • 25 mei 2020

  Hof van Justitie arrest van 12-12-2019 (C-381/18 en C-382/18) maakt onderscheid tussen het begrip openbare orde in de Burgerschapsrichtlijn en in de Gezinsherenigingsrichtlijn. Een familielid van een derdelander kan wegens veroordeling voor een strafbaar feit een weigering, niet-verlenging of intrekking van het verblijf krijgen 'om redenen van openbare orde' als het strafbaar feit voldoende ernstig is, de uitsluiting nodig is om de openbare orde te vrijwaren, en de situatie van het familielid individueel beoordeeld is. Het is niet nodig om aan te tonen dat het "persoonlijk gedrag van het familielid een werkelijke, actuele en voldoende ernstige bedreiging vormt voor een fundamenteel belang van de samenleving" (wat wel moet volgens de Burgerschapsrichtlijn).

 • 9 maart 2020

  Voor bepaalde vormen van gezinshereniging moest sinds dan stabiele en toereikende bestaansmiddelen van 1.555,09 euro bewezen worden. Door een nieuwe verhoging van het leefloon sinds 1-01-2021 is dat sinds dan 1.596,88 euro.

 • 5 februari 2020

  Sinds 31-01-2020 is het VK geen EU-lid meer, maar tot eind 2020 verandert er voorlopig niets op vlak van verblijfsrecht en andere rechten voor Britten in België en vice versa.

 • 20 januari 2020

  Voor bepaalde vormen van gezinshereniging moest sinds dan stabiele en toereikende bestaansmiddelen van 1.524,61 euro bewezen worden.

 • 24 april 2019

  Gezinshereniging met een vluchteling of subsidiair beschermde kan ook als er geen officiële bewijsstukken van de gezinsband zijn. De gezinshereniger moet samenwerken, en lidstaten moeten de concrete situatie en de bijzondere problemen voor en na de vlucht individueel en evenredig onderzoeken. Dat zegt Hof van Justitie arrest nr. C-635/17 van 13 maart 2019.

 • 24 januari 2019

  Wanneer DVZ zelf het initiatief neemt om een aanvraag gezinshereniging te actualiseren, moet DVZ ook de aanvrager de mogelijkheid bieden om zijn standpunt kenbaar te maken. Dat zegt RvV arrest nr. 208.014 van 22-08-2018.

 • 26 november 2018

  RvV arrest nr. 206.607 van 6-07-2018 vindt dit kennelijk onredelijk omdat DVZ zelf eerder de huwelijksakte erkende bij afgifte van het visum gezinshereniging, er geen nieuwe informatie is, en de niet-erkenning door de gemeente geen gezag van gewijsde heeft.

 • 23 november 2018

  Sinds 26-01-2017 moeten vreemdelingen voor bepaalde verblijfsaanvragen en -statuten integratie-inspanningen bewijzen om hun verblijfsrecht te behouden. In arrest nr. 126/2018 van 4-10-2018 vernietigt het GwH het strafrechtelijk verleden als één van de wettelijke criteria om integratie-inspanningen te bewijzen en geeft het ook enkele interpretaties mee.

   

 • 6 september 2018

  Raad van State cassatie-arrest van 13-03-2018 bevestigt dat de wettelijke maximale behandelingstermijn voor de visum- of verblijfsprocedure gezinshereniging geldt ook wanneer DVZ na het verstrijken van de termijn zou vaststellen dat de huwelijksband niet (afdoende) bewezen is.

 • 4 september 2018

  Voor bepaalde vormen van gezinshereniging moest sinds 1-09-2018 stabiele en toereikende bestaansmiddelen van 1.505,78 euro bewezen worden.

 • 29 juni 2018

  Vanaf 1-07-2018 bedraagt het leefloonbedrag voor een persoon met een gezin ten laste (categorie 3) 1.230,27 euro. Voor bepaalde vormen van gezinshereniging moest sinds dan stabiele en toereikende bestaansmiddelen van 1.476,32 euro bewezen worden. De bedragen zijn intussen nog verhoogd.

 • 10 oktober 2017

  In een arrest van 22-06-2017 verduidelijkt de RvV de wettelijke regeling over het bewijs van verwantschap bij gezinshereniging, namelijk de toepassing van de regels op Somalische documenten.

 • 11 september 2017

  Op 23-03-2017 had het Agentschap Integratie en Inburgering samen met de Franstalige NGO Ciré een overleg met de directeur-generaal van de DVZ. Tijdens dit overleg lichtte DVZ zijn actuele praktijken toe met betrekking tot diverse thema’s. Hierna volgt een verslag van de belangrijkste punten.

 • 4 september 2017

  Voor bepaalde vormen van gezinshereniging moest sinds dan stabiele en toereikende bestaansmiddelen van 1.428,32 euro bewezen worden. De bedragen zijn intussen nog verhoogd.

 • 14 juli 2017

  Dat volgt uit Raad van State arrest nr. 238.170 van 11 mei 2017.

 • 12 juni 2017

  Voor bepaalde vormen van gezinshereniging moest sinds dan stabiele en toereikende bestaansmiddelen van 1.415,58 euro bewezen worden.

 • 20 april 2017

  Op 29 april 2017 treedt een groot aantal wijzigingen van de Verblijfswet in werking, in het kader van de strijd tegen terrorisme en radicalisering.

 • 18 januari 2017

  Een nieuwe algemene verblijfsvoorwaarde in de Verblijfswet vereist van vreemdelingen dat ze inspanningen tot integratie leveren voor het behouden van hun verblijfsrecht. Anders kan DVZ een einde maken aan het verblijf. De concrete invulling van die nieuwe bevoegdheid van DVZ is nog onduidelijk.

 • 30 augustus 2016

  DVZ keurde het verslag goed van een overleg van 28-04-2016.

Pagina's