Nieuws

print
 • 4 augustus 2022

  Laatste updates 17-5-2023 over de verplichte inschrijving bij VDAB en over de openingsuren van het registratiecentrum voor tijdelijke bescherming. Consulteer dit bericht regelmatig.

 • 4 juli 2023

  Voortaan is onze telefonische helpdesk alleen open in de voormiddag, en niet meer op woensdagnamiddag. We versterken de lijnen in de voormiddag.

 • 24 maart 2023

  Op 22-4-2022 vernietigt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) een weigering door het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en staatlozen (CGVS) van de vluchtelingenstatus en subsidiaire bescherming aan een niet-begeleide minderjarige vreemdeling (NBMV) op basis van tegenstrijdige verklaringen in de NBMV-signalementsfiche en bij het CGVS-interview. Dit is onzorgvuldig omdat in de signalementsfiche niet uitdrukkelijk werd gevraagd naar de redenen voor het verzoek om internationale bescherming (VIB). Bovendien confronteerde het CGVS verzoekster nooit met de tegenstrijdigheden.

 • 23 februari 2023

  Dienst Vreemdelingenzaken mag de inhoud van Afghaanse e-taskara’s en paspoorten niet zomaar in twijfel trekken om een aanvraag gezinshereniging te weigeren, ook niet als de geboortedatum in deze documenten niet overeenkomt met de geboortedatum vermeld in een vroeger voorgelegde papieren taskara. Dat zegt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in een arrest van 3 mei 2022.

 • 18 januari 2023

  De Geschillencommissie Groeipakket bevestigt in een beslissing van 19 augustus 2022 dat de leeftijdsbeslissing van Dienst Voogdij niet voldoende is om als niet-begeleide minderjarige vreemdeling (NBMV) aangemerkt te worden. De NBMV heeft pas recht op Groeipakket vanaf de definitieve aanstelling van de voogd.

 • 14 december 2022

  Sinds 19-9-2022 kunnen de Dienst Vreemdelingenzaken en het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en staatlozen gehoren op afstand organiseren. De koninklijke besluiten van 2003 die de asielprocedure regelen voor DVZ en voor CGVS zijn daartoe aangepast.

 • 3 augustus 2022

  We gaven onze eerdere nieuwspagina “Afghanistan: verblijfsaanvragen en bijstand sinds machtsovername Taliban” een update. We wijzigden ook de structuur. In dit huidige nieuwsbericht geven we een overzicht van de belangrijkste wijzigingen. We actualiseerden de volgende titels en informatie: 1.1.1. Praktisch verloop visumaanvraag - a) Afghaanse documenten verkrijgen, c) Indiening verbljifsaanvraag: Plaats en wijze van indiening, Verloop indiening, f) Afleveren visum; 1.1.2. Visum gezinshereniging - a) Flexibiliteit vereiste documenten?; 1.2.1. Behandeling van dossiers internationale bescherming; 2.5. Standpunt Centrale Autoriteit Burgerlijke Stand FOD Justitie Afghaanse documenten

 • 1 april 2022

  Onze vaste webpagina over Afghanistan kreeg een grondige update: over de aflevering van Afghaanse documenten en paspoorten, legalisatie, grensoversteek, reizen, het beleid van DVZ bij visa-aanvragen, en van CGVS bij asielaanvragen.

 • 31 maart 2020

  De concrete gevolgen van coronamaatregelen sinds 13-3-2020 tot nu op verblijfsaanvragen, -procedures, -documenten en rechten van vreemdelingen

 • 11 maart 2020

  RvS arresten nr. 246.340 van 9-12-2019 en nr. 252.072 van 9-11-2021 veroordelen de gebrekkige motivering van leeftijdsbeslissingen na triple scan onderzoek van jongeren die zich niet-begeleide minderjarige hadden verklaard. Het was in beide zaken niet mogelijk te begrijpen hoe de dokter uit de uitéénlopende resultaten van de drie scans het eindresultaat heeft afgeleid.

 • 23 april 2019

  EHRM arrest Khan van 28-02-2019 veroordeelt Frankrijk omdat het geen opvang en zorg voorzag aan een 12-jarige niet-begeleide minderjarige, die gedurende zes maanden in de ‘jungle’ van Calais woonde. Het EHRM verduidelijkt dat artikel 3 EVRM ook pro-actieve verplichtingen inhoudt.

 • 27 november 2018

  Volgens Raad van State arresten van juni en oktober 2018 overschrijdt Dienst Voogdij haar bevoegdheid tot identificatie en verificatie van de leeftijd van een NBMV wanneer ze een NBMV een andere leeftijd toekent dan diegene die de NBMV zelf verklaarde. Dienst Voogdij liet weten haar praktijk niet te wijzigen maar dat lijkt onhoudbaar.

 • 20 april 2017

  Op 29 april 2017 treedt een groot aantal wijzigingen van de Verblijfswet in werking, in het kader van de strijd tegen terrorisme en radicalisering.

 • 29 augustus 2016

  Het MB van 20-07-2016 wijzigt het Delegatiebesluit van 18-03-2009 over verblijfsbeslissingen en geldboeten voor vreemdelingen.

 • 19 oktober 2015

  Een overzicht met links naar meer info over de procedure en de rechten "van asielzoeker tot erkende vluchteling of subsidiair beschermde".

 • 6 juli 2015

  Een Raad van State arrest van 9 juni 2015 bevestigt artikel 7, §3 van de Voogdijwet NBM: als een leeftijdsonderzoek van iemand die zich als niet-begeleide minderjarige aanmeldt, aangeeft dat deze minderjarig kan zijn, dan moet een voogd aangesteld worden.

 • 28 mei 2015

  De omzendbrief van 8 mei 2015 bevat een nieuwe fiche voor zowel Europese als niet-Europese NBM.

 • 27 maart 2015

  Vanaf 26 maart 2015 is het cumulverbod opgeheven. Niet-begeleide minderjarigen die asiel aanvragen, kunnen nu tegelijk ook de procedure voor bescherming als NBMV opstarten.

 • 23 januari 2015

  Het samenwerkingsprotocol tussen DVZ, Fedasil en de Dienst Voogdij, over de registratie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen die geen asiel aanvragen, is vernietigd door Raad van State arrest nr. 229.606 van 18 december 2014.

 • 28 november 2014

  Vanaf 1 december 2014 hebben ook niet-begeleide Europese minderjarigen recht op een voogd, die wordt toegewezen door de Dienst Voogdij.

 • 21 november 2014

  De Raad van State wijzigde op 3 november 2014 de vaste rechtspraak over de synthesememorie. De synthesememorie moet de middelen uit het verzoekschrift samenvatten. Maar volgens de RvS hoeft een samenvatting van middelen niet als de synthesememorie een werkelijk antwoord bevat op de nota met opmerkingen van de Dienst Vreemdelingenzaken.

 • 3 februari 2014

  Vanaf 1 februari 2014 moeten advocaten van vreemdelingen voor een beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen het verzoekschrift en de synthesememorie ook elektronisch versturen.