Nieuws

print
 • 5 oktober 2021

  RvV arrest nr. 248.617 van 2-02-2021 aanvaardt dat het onderzoek van een 9ter-aanvraag gebeurt ten aanzien van de verantwoordelijke lidstaat onder de Dublin III-Verordening. De RvV stelt evenwel vast dat de ambtenaar-geneesheer van DVZ de relevante landeninformatie fragmentarisch gebruikte en geen deugdelijk onderzoek voerde naar de toegang tot gezondheidszorg voor asielzoekers.

 • 16 december 2016

  In twee arresten schorst en vernietigt de RvV de weigering van DVZ om een verblijf op basis van artikel 9ter te verlengen en het bijhorende bevel om het grondgebied te verlaten. DVZ mocht zich niet uitsluitend baseren op het advies van de DVZ-arts, omdat deze geen specialist is in de materie en desondanks geen contact opnam met de behandelende specialist. Opmerkelijk is ook dat de RvV zich onder meer baseert op medische rapporten die bij het beroep voor het eerst werden toegevoegd.

 • 16 december 2016

  Het onderzoeksverslag ‘Medische Regularisatie’ van 16-11-2016 legt pijnpunten bloot en formuleert aanbevelingen over de duur van de procedure, de kwaliteit van de analyse, de medische evaluatie, het hoorrecht en het recht op beroep.

 • 16 december 2016

  In het kader van een 9ter-aanvraag geeft de DVZ-arts medisch advies over beschikbaarheid en toegankelijkheid van de nodige behandeling in het land van herkomst. De DVZ-arts mag rekening houden met equivalente of vervangingsmedicatie (RvV arresten van 7 juni 2016 en 9 september 2016), zelfs als die bijwerkingen heeft of iets minder aanslaat (RvV arrest van 6 september 2016).

 • 1 juli 2016

  In advies nr. 65 van 9-05-2015 verduidelijkt het Comité voor Bio-Ethiek de rol en de verplichtingen van de ambtenaar-arts in de 9ter procedure. Daarnaast benadrukt het Comité ook het belang van medische beoordeling in de asielprocedure.

 • 27 april 2016

  Volgens RvV arrest nr. 163.093 van 26-02-2016 kan nieuwe medicatie volstaan voor een nieuwe aanvraag voor medische regularisatie, als ze noodzakelijk is en niet beschikbaar of niet toegankelijk is in het herkomstland.

   

 • 19 oktober 2015

  Samenvatting en links naar meer info over de procedure en de rechten "van asielzoeker tot erkende vluchteling of subsidiair beschermde".