Nieuws

print
 • 14 december 2023

  Een omzendbrief (OB) van 15-6-2023, in werking sinds 9-12-2023, moet slachtoffers van intrafamiliaal geweld (IFG) in een procedure gezinshereniging beter informeren over de bestaande verblijfsrechtelijke bescherming. Ook verduidelijkt de OB de gevolgen van een arrest van het Grondwettelijk Hof van 7-2-2019, in afwachting van een wetswijziging. We hebben echter ook kritische opmerkingen: de OB voegt een aantal voorwaarden toe aan de wet, bevat een aantal onnauwkeurigheden en fouten en komt niet tegemoet aan een aantal bezorgdheden van GREVIO, het onafhankelijk expertencomité van de Raad van Europa.

 • 21 november 2023

  Een kind geboren in België dat op gelijk welk ogenblik voor de leeftijd van achttien jaar of voor de ontvoogding voor die leeftijd, geen andere nationaliteit bezit, is Belg op basis van artikel 10 van het Wetboek van de Belgische Nationaliteit (WBN). Alleen de ambtenaren van de burgerlijke stand (ABS) van de gemeente van geboorteplaats van het kind en eventueel de rechtbanken zijn bevoegd voor de toepassing van dit artikel. In de praktijk stellen we vast dat de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) adviezen en instructies geeft aan de ABS, bijvoorbeeld om de registratie van de Belgische nationaliteit ongedaan te maken bij kinderen van Palestijnse origine die geboren zijn in België. Nochtans kent het WBN hierover op geen enkele manier een bevoegdheid toe aan de DVZ. Deze adviezen en instructies zijn dan ook onwettig. De federale ombudsman beveelt in zijn 'Aanbeveling 2023/06 aan de Dienst Vreemdelingenzaken' van 31-1-2024 aan om onmiddellijk met deze praktijk te stoppen.

 • 10 november 2023

  In een vonnis van 23-10-2023 veroordeelt de Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). De DVZ moet een volledig organigram met contactgegevens van haar ambtenaren ter beschikking stellen aan de Orde van Vlaamse Balies.

 • 1 maart 2023

  De huwelijkspartner van een Oekraïense onderdaan krijgt tijdelijke bescherming, voor zover beiden vóór 24-2-2022 in Oekraïne verbleven en de huwelijkspartner sinds deze datum ontheemd is geraakt als gevolg van de Russische inval (art. 2 Uitvoeringsbesluit 2022/382). Het is hiervoor niet nodig dat de Oekraïner ook in België is. Bovendien volstaat het om de huwelijksband aan te tonen. Bijkomende bewijzen van de relatie zijn niet vereist. Dit bevestigt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) in een arrest van 24-3-2023.

 • 1 maart 2023

  Visumaanvragen of -afspraken die vóór 1-5-2023 zijn ingediend door slachtoffers van de aardbeving op 6-2-2023 in het noordwesten van Syrië en het zuidoosten van Turkije, kregen of krijgen een prioritaire behandelingDe aardbeving heeft aan tienduizenden mensen het leven gekost, miljoenen mensen dakloos gemaakt en volledige steden verwoest. Verschillende slachtoffers hebben gezins- en familieleden in België met wie zij reeds een procedure gezinshereniging hadden opgestart. Anderen hebben familieleden in België die hen tijdelijk willen opvangen. In dit artikel vind je een actueel overzicht van de informatie hierover die wij ter beschikking hebben.

 • 18 januari 2023

  Actuele informatie over retributies vind je op de webpagina

 • 14 december 2022

  Het hof van beroep van Bergen onderzoekt in dit arrest van 18-7-2022 nogmaals de vraag die al tot zoveel controverse leidde: zijn Palestijnen staatloos? Het hof concludeert, zoals het Hof van Cassatie op 19-11-2021, dat Palestina een staat is volgens de criteria van de Conventie van Montevideo. Maar het hof van beroep van Bergen stelt wel dat twee categorieën Palestijnen staatloos zijn: deze geregistreerd bij UNRWA die niet in UNRWA-gebied verblijven en deze niet-geregistreerd bij UNRWA die niet in UNRWA-gebied én ook niet in Palestijns bezet gebied verblijven.

 • 3 augustus 2022

  We gaven onze eerdere nieuwspagina “Afghanistan: verblijfsaanvragen en bijstand sinds machtsovername Taliban” een update. We wijzigden ook de structuur. In dit huidige nieuwsbericht geven we een overzicht van de belangrijkste wijzigingen. We actualiseerden de volgende titels en informatie: 1.1.1. Praktisch verloop visumaanvraag - a) Afghaanse documenten verkrijgen, c) Indiening verbljifsaanvraag: Plaats en wijze van indiening, Verloop indiening, f) Afleveren visum; 1.1.2. Visum gezinshereniging - a) Flexibiliteit vereiste documenten?; 1.2.1. Behandeling van dossiers internationale bescherming; 2.5. Standpunt Centrale Autoriteit Burgerlijke Stand FOD Justitie Afghaanse documenten

 • 5 juli 2022

  Vanaf 16 maart 2022 is Rusland geen lid meer van de Raad van Europa. Vanaf 16 september 2022 zal Rusland ook geen lid meer zijn van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Wanneer Belgische overheden verzoeken om internationale bescherming en verblijfsaanvragen behandelen, zullen zij rekening moeten houden met deze verminderde rechtsbescherming.

 • 30 juni 2022

  Sinds 1-02-2022 is er nog 4 maanden vanaf een definitieve nationale beslissing om beroep in te dienen bij het Europees Hof voor de Rechten van de MensVoor nationale definitieve beslissingen vóór 1-02-2022 geldt nog de oude termijn van 6 maanden.

 • 27 mei 2022

  Het KB van 9-2-2022 vervangt artikel 1/1/1 Verblijfsbesluit dat door Raad van State arresten van 11-9-2019 vernietigd werd. De retributiebedragen van 2 maart 2015 tot 25 mei 2022 stonden niet in redelijke verhouding tot de geleverde dienst. Nu werden de effectieve kosten herberekend en gelden er nieuwe retributiebedragen voor verblijfsaanvragen vanaf 26 mei 2022. Sinds 1 januari 2023 zijn de nieuwe bedragen geïndexeerd. Op 1 januari 2024 werden de bedragen opnieuw geïndexeerd.

 • 27 april 2021

  Hof van Cassatie arrest nr. C.20.0428.N van 26-02-2021 vernietigt een arrest van het hof van beroep van Gent dat stelt dat de verzoekers Palestijnse onderdanen zijn. Het hof van beroep legde geen nationaliteitswetgeving voor om te staven waarop het zich baseerde, waardoor het HvC de wettigheid van de beslissing niet kan beoordelen. 

 • 4 mei 2020

  Grondwettelijk Hof arrest nr. 151/2019 van 24-10-2019 gaat naar analogie op voor elk (oud) MB tot terugwijzing of KB tot uitzetting dat nog uitwerking heeft.

 • 31 maart 2020

  De concrete gevolgen van coronamaatregelen sinds 13-3-2020 tot nu op verblijfsaanvragen, -procedures, -documenten en rechten van vreemdelingen

 • 5 november 2019

  Volgens RvV arrest nr. 226.086 van 13-09-2019 mag DVZ de betekenis van het begrip ‘buitengewone omstandigheden’ in artikel 9bis Verblijfswet niet verengen tot omstandigheden die een gevaar voor het leven of een schending van artikel 3 EVRM uitmaken.

 • 2 juli 2019

  Sinds voorjaar 2019 weigert het CGVS internationale bescherming aan ouders die geen persoonlijke vrees voor vervolging of risico op ernstige schade hebben, ook al is hun kind erkende vluchteling omdat het vrouwelijke genitale verminking vreest. De ouders kunnen slechts een 9bis regularisatieaanvraag indienen. Fedasil zou dan wel de opvang verlengen.

 • 4 juni 2019

  Rechtbank van eerste aanleg Brussel 28-03-2019 vond meer dan 3 jaar beroepsprocedure bij de RvV tegen een 9bis weigering een overschrijding van de redelijke termijn.

 • 4 juni 2019

  Voor bepaalde verblijfsaanvragen ingediend vanaf 1 juni 2019 gelden nieuwe retributiebedragen door jaarlijkse indexering.

 • 22 januari 2019

  Het verslag van een overleg op 23-08-2018 met Agentschap Integratie en Inburgering werd door DVZ nog aangevuld op 28-11-2018.

 • 23 november 2018

  Volgens RvV arrest nr. 206.633 van 9-07-2018 moet DVZ concreet nagaan of een langdurig (onwettig) verblijf in België een buitengewone omstandigheid uitmaakt in de zin van artikel 9bis Vw, ook wanneer dit verblijf te wijten is aan de keuze van de ouders van verzoeker.

 • 23 november 2018

  DVZ mag niet louter verwijzen naar de gezinsherenigingsprocedure op basis van artikel 10 Vw als ‘geijkte procedure’ om niet te onderzoeken of een relatie een buitengewone omstandigheid uitmaakt in de zin van artikel 9bis Vw. Dat stelt RvV arrest nr. 211.109 van 17-10-2018.

   

 • 23 november 2018

  Sinds 26-01-2017 moeten vreemdelingen voor bepaalde verblijfsaanvragen en -statuten integratie-inspanningen bewijzen om hun verblijfsrecht te behouden. In arrest nr. 126/2018 van 4-10-2018 vernietigt het GwH het strafrechtelijk verleden als één van de wettelijke criteria om integratie-inspanningen te bewijzen en geeft het ook enkele interpretaties mee.

   

 • 10 oktober 2018

  RvV arrest nr. 205.101 van 8 juni 2018 oordeelt dat DVZ op basis van artikel 21 Verblijfswet een zorgvuldige afweging moet maken tussen de belangen van het individu en de belangen van de samenleving. DVZ hield onvoldoende rekening met de erkenning als staatloze en het opgebouwde privéleven in België. Artikel 8 EVRM beschermt niet alleen het gezinsleven maar ook het privéleven.

 • 13 september 2018

  Door Grondwettelijk Hof arrest 18/2018 van 22-02-2018 zijn erkende staatlozen vrijgesteld van bijdrage in de administratieve kost voor een verblijfsaanvraag zoals voorzien in art. 1/1 § 2 Verblijfswet.

 • 9 juli 2018

  Het hof van beroep van Brussel stelt in arrest nr. 2017/FA/707 van 5-06-2018 dat er wel sprake is van ‘een Palestijnse staat’ nadat het hof van beroep van Gent op 16-06-2016 oordeelde dat Palestina geen functionerende staat is. 

Pagina's