Nieuws

print
 • 1 juli 2016

  In arrest nr. 162.436 van 19-02-2016 oordeelt de RvV dat er geen automatisch verlies van belang is na het overlijden van de verzoeker. Erfgenamen kunnen binnen 3 maanden en 40 dagen de verderzetting van de procedure vragen.

 • 29 maart 2016

  De RvS betwist de elektronische procesvoering bij de RvV op zich niet. Wél het feit dat elektronische procedurestukken per mail moeten worden overgemaakt waardoor de rechtszekerheid en het recht op eerbiediging van het privé-en gezinsleven in het gedrang kunnen komen. De elektronische procesvoering kan op een andere manier ingevuld worden via een Koninklijk Besluit.

 • 21 januari 2016

  Vanaf 01-03-2016 is het niet meer mogelijk om parallelle aanvragen of beroepen te hebben op basis van artikel 9bis (humanitaire regularisatie) of 9ter (medische regularisatie) van de Verblijfswet. Wie een aanvraag of beroep indient terwijl een eerdere aanvraag of beroep op dezelfde wettelijke basis hangende is, wordt geacht afstand te doen van de eerdere aanvraag of beroep. 

  Daarnaast wordt ook de regelgeving over welke elementen ontvankelijk zijn bij het indienen van een nieuwe aanvraag 9bis of 9ter Vw licht aangepast.

 • 19 oktober 2015

  Een overzicht met links naar meer info over de procedure en de rechten "van asielzoeker tot erkende vluchteling of subsidiair beschermde".

 • 14 augustus 2015

  Volgens het Hof van Cassatie arrest van 24-06-2015 is detentie tijdens een 9ter-beroep onwettig, in de gevallen voorzien door het Hof van Justitie arrest Abdida.

 • 10 juli 2015

  Vanaf 9 juli 2015 is het rolrecht voor een beroep bij de RvV 186 euro, en voor een verzoek tot tussenkomst 133 euro.

Pagina's