Nieuws

print
 • 20 december 2023

  Volgens de Huiszoekingswet moet er zowel een voorafgaandelijke als een schriftelijke toestemming zijn vooraleer de politie kan overgaan tot een huiszoeking. Een huiszoeking bij een persoon zonder wettig verblijf die zonder schriftelijke toestemming gebeurde, is onwettig. Die onwettigheid tast ook de daarop volgende beslissingen tot vrijheidsberoving aan. Het Hof van Cassatie verwerpt in een arrest van 10-10-2023 het beroep tegen een invrijheidsstellingsbeslissing door de Kamer van inbeschuldigingstelling (KI) die op de bovenstaande manier onderbouwd is.

 • 15 december 2023

  Het Hof van Cassatie stelt op 22-11-2023 dat een gevangenisstraf wegens onwettig verblijf enkel mogelijk is onder een driedubbele voorwaarde: 1) als er ook een veroordeling is voor andere strafbare feiten, en 2) als de vreemdeling ook een terugkeerprocedure met dwangmaatregelen heeft doorlopen in de zin van de Terugkeerrichtlijn, en 3) daarna aanwezig is gebleven op het grondgebied zonder gegronde reden.

 • 13 december 2023

  Op 7-11-2023 stelde het Hof van Cassatie dat iemand die een terugkeermaatregel met inreisverbod nooit uitvoerde en sindsdien onwettig verblijft, niet kan schuldig verklaard worden aan artikel 76 Vw. De rechter die het bovenstaande vaststelt en toch schuldig bevindt op deze basis, motiveert niet naar recht. Het constitutief bestanddeel van dat artikel is immers binnenkomst of verblijf nadat de vreemdeling het land heeft verlaten ter uitvoering van een terugkeermaatregel. Er kan maar een inbreuk op een inreisverbod zijn nadat men eerst België heeft verlaten.

 • 20 januari 2023

  Een ernstig zieke derdelander kan niet worden teruggestuurd naar zijn land waar hij geen adequate behandeling kan krijgen, als zijn pijn daardoor snel, aanzienlijk en onomkeerbaar zou toenemen. Volgens een Hof van Justitie arrest van 22-11-2022 verzet de Europese Terugkeerrichtlijn 2008/115 en het Handvest van de Grondrechten van de EU zich in dat geval tegen een terugkeerbesluit of repatriëring.

 • 6 mei 2022

  In het arrest Sabani t/België van 8-3-2022 oordeelt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat het binnendringen in een woning van een vreemdeling zonder wettig verblijf zonder huiszoekingsbevel of toestemming van de betrokkene, een schending uitmaakt van het recht op eerbiediging van de woning (artikel 8 EVRM) en op onschendbaarheid van de woning (artikel 15 Grondwet).

 • 26 januari 2022

  Fedasil past de criteria en de steunverlening bij vrijwillige terugkeer aan. De aanpassingen gelden voor alle terugkeerders met vertrekdatum vanaf 1 januari 2022. Het vrijwillige terugkeer-programma wordt enerzijds vereenvoudigd. Anderzijds is er sprake van een verhoging van het re-integratiebudget voor de terugkeerder en de service fee voor de lokale partner.

 • 19 juli 2021

  Het HvJ oordeelt in arrest nr. C-719/19 van 22-06-2021 dat een Unieburger ten aanzien van wie een uitwijzingsbevel is genomen, niet voldoet aan dit bevel door zijn enkele fysieke vertrek van het grondgebied van de gastlidstaat. Om na zijn vertrek opnieuw een verblijfsrecht te kunnen verkrijgen in diezelfde lidstaat op grond van de Burgerschapsrichtlijn, moet hij zijn verblijf op dat grondgebied vooreerst daadwerkelijk en effectief hebben beëindigd. Indien hij terugkeert naar de gastlidstaat, mag zijn verblijf namelijk geen voortzetting zijn van zijn eerdere verblijf op dat grondgebied.