Nieuws

print
 • 15 december 2023

  Een nieuwe ordonnantie van 20-7-2023 en een bijhorend uitvoeringsbesluit van 18-1-2024 vervangen de ordonnantie van 11-5-2017 en het uitvoeringsbesluit van 19-7-2018. Ze zijn op 26-1-2024 in het Belgisch staatsblad gepubliceerd en treden met terugwerkende kracht in werking op 1-1-2024. Deze regelgeving verplicht bepaalde nieuwkomers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Brussel) om een inburgeringstraject te volgen. De nieuwe ordonnantie roept een tweetalig inburgeringstraject in Brussel in het leven. Brusselse inburgeraars kunnen kiezen voor een Vlaams inburgeringstraject bij Bon (Agentschap integratie en inburgering, AgII) of voor het tweetalig inburgeringstraject bij een bureau d'accueil pour primo-arrivants (BAPA), waarbij ze de keuze kunnen maken tussen een Nederlandstalig of Franstalig traject. De ordonnantie creeërt naast de bestaande verplichte ook een vrijwillige doelgroep, de 'buitenlandse personen'. Wie vanaf 1-1-2024 inschrijft bij een erkende inrichter en niet- of anders-gealfabetiseerd verplicht nieuwkomer is, zal aan een strengere taalvoorwaarde moeten voldoen. Zij zullen respectievelijk A2 mondeling; en A2 mondeling en schriftelijk moeten volgen.

 • 22 september 2023

  Verzoekers om internationale bescherming (VIB) krijgen een eerste attest van immatriculatie (AI) dat 4 maanden geldig is vanaf hun verzoek om internationale bescherming. Dit volgt uit artikel 74 en 75 van het Verblijfsbesluit. Tot nu werden deze AI's telkens met 4 maanden verlengd. Sinds 14-7-2023 verlengen gemeenten deze AI’s telkens met 8 maanden tenzij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) een andere instructie geeft. Dit volgt uit een (niet-publiek) bericht van de DVZ aan de gemeenten. Het is onduidelijk of voor deze praktijk wel een wettelijke basis is.

 • 12 mei 2023

  De bijlage 15 is een document dat wordt afgeleverd in verschillende verblijfssituaties. Recent werd er een nieuwe verblijfssituatie (vakje 6) op de bijlage 15 toegevoegd, nl. het zoekjaar na voltooiing van een onderzoek. In 2021 werd ook al een vakje toegevoegd voor zoekjaar na studies. Daardoor is de nummering gewijzigd en zijn er nu 9 vakjes op de bijlage 15. De gewijzigde vakjes van de bijlage 15 hebben een impact in verschillende domeinen: Doelgroep van inburgering, OCMW-steun en publiek ziekteverzekering. In dit artikel gaan we in op de concrete gevolgen.

 • 25 mei 2022

  Bepaalde nieuwkomers in het Brussels gewest vanaf 1 juni 2022 worden verplicht tot inburgering. Dit bericht geeft een overzicht van de regelgeving over de Brusselse inburgeringsplicht, de doelgroep en mogelijke opschortingen van die plicht. Verder staan we stil bij de sanctionering van wie niet aan de plicht voldoet.

 • 19 oktober 2015

  Een overzicht met links naar meer info over de procedure en de rechten "van asielzoeker tot erkende vluchteling of subsidiair beschermde".