Nieuws

print
 • 23 februari 2021

  Hof van Justitie arrest JZ (nr. C-806/18) van 17-09-2020 stelt dat de omschrijving van het strafbaar gestelde gedrag voor een situatie waarin een derdelander in onwettig verblijf het grondgebied van de lidstaten ondanks een inreisverbod nooit heeft verlaten, niet zodanig kan worden verwoord dat een schending van het inreisverbod er een bestanddeel van uitmaakt. Verwijzend naar zijn arrest Ouhrami oordeelt het HvJ dat het onwettig verblijf van de betrokkene tot op het tijdstip van de vrijwillige of gedwongen uitvoering van de terugkeerverplichting, beheerst wordt door het terugkeerbesluit en niet door het inreisverbod. Een inreisverbod heeft immers pas rechtsgevolgen vanaf het tijdstip dat de betrokkene het grondgebied van de lidstaten daadwerkelijk verlaat.

 • 19 februari 2021

  EHRM arrest M.A. t. België van 27-10-2020 stelt schendingen van artikel 3 en 13 EVRM vast bij de gedwongen terugkeer van een Soedanees ondanks een rechterlijk tijdelijk repatrieerverbod, na samenwerking met een Soedanese identificatiemissie, zonder voorafgaand onderzoek van de risico's op foltering, en zonder reële kans voor betrokkene om zijn vrees en risico's toe te lichten.

 • 2 juli 2019

  Hof van Cassatie arrest nr. S.18.0065 van 12-10-2020 stelt dat vreemdelingen enkel aanspraak kunnen maken op een referentieadres bij een OCMW indien zij toegelaten of gemachtigd zijn tot een verblijf van meer dan drie maanden, gemachtigd zijn om zich te vestigen of overeenkomstig de Verblijfswet om een andere reden zijn ingeschreven. Hiermee verbreekt het HvC een arrest nr. 2018/1698 van 13-6-2018 van Arbeidshof Brussel. Daarin oordeelde de arbeidsrechter op grond van een alternatieve interpretatie van artikel 1 van de wet van 19 juli 1991 dat ook onwettig verblijvende vreemdelingen beroep kunnen doen op een referentieadres bij een OCMW.

 • 1 juni 2017

  Het gaat o.a. over controle van de hoofdverblijfplaats, afvoering uit de registers, tijdelijke afwezigheid, referentieadres, ...

 • 16 maart 2017

  Het is niet meer toegestaan om in België anonieme prepaidkaarten te verkopen. Wie nog een anonieme kaart gebruikt, heeft tot 7 juni 2017 tijd om zich te identificeren. Voor vreemdelingen die (nog) niet over een elektronische verblijfskaart beschikken, kunnen er zich problemen voordoen.

 • 16 maart 2017

  Na veroordeling paste DVZ zijn praktijk tot maart 2017 aan. Nu moeten onterechte boetes niet meer betaald worden, en kunnen onterechte betalingen teruggevorderd worden van DVZ.

 • 4 september 2015

  Vanwege interesse over de taalgrens en in het buitenland vertaalden we onze brochure over Toekomstoriëntering in het Engels en in het Frans.

 • 9 december 2014

  Hoe werk je met precaire verblijvers aan een zinvol toekomstperspectief? Nieuwe brochure.

 • 25 november 2014

  Honderd hulpverleners deelden hun inzichten over psychosociale begeleiding van precaire verblijvers.

 • 12 maart 2014

  Op 11 maart is het boek 'Migratiemaatschappij' voorgesteld in Brussel.