Nieuws

print
 • 16 december 2020

  Dit nieuwsbericht geeft een overzicht van de gevolgen van de Brexit op vlak van verblijfsrecht en doelgroepbepaling Vlaamse inburgering, en zal later aangevuld worden met de gevolgen voor sociale rechten, familiaal IPR,... We volgen verdere ontwikkelingen op en blijven dit overzicht actualiseren.

 • 31 maart 2020

  De concrete gevolgen van de coronacrisis op verblijfsaanvragen, -procedures, -documenten en rechten van vreemdelingen.

 • 7 januari 2021

  Sinds 01-01-2021 gelden hogere leefloonbedragen. Dit heeft onder meer tot gevolg dat er nu 1.596,89 euro bewezen moet worden voor de vormen van gezinshereniging die afhangen van de voorwaarde dat men 'stabiele en toereikende bestaansmiddelen' heeft.

 • 27 oktober 2020

  Raad van State arrest nr. 245.427 van 12-09-2019 vernietigt RvV arrest nr. 202.022 van 30-03-2018 waarbij een beslissing tot beëindiging van het verblijfsrecht van een derdelands student werd bevestigd, wegens schending van het hoorrecht. Volgens de RvS moet DVZ bij een mogelijke beslissing tot uitwijzing de vreemdeling hierover informeren en hem uitnodigen om relevante informatie over te maken die deze beslissing kan beïnvloeden. De vreemdeling mag niet verondersteld worden deze informatie op eigen initiatief over te maken.

 • 5 augustus 2020

  Om te bepalen of er een recht is op gezinshereniging als minderjarige, geldt voor het vaststellen van de minderjarigheid de datum waarop het verzoek is ingediend, en niet de datum waarop de bevoegde instanties over dit verzoek beslissen.

 • 29 juni 2020

  Bij bericht van de Directeur-Generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken worden de bedragen van de retributie voor het indienen van een verblijfsaanvraag geïndexeerd. Nochtans zijn de bestaande bedragen al onwettig omdat ze niet in verhouding staan tot de geleverde dienst. Bovendien zijn DVZ, gemeente en consulaire posten niet meer bevoegd om een aanvraag zonder retributie te weigeren. Toch blijft DVZ dat doen.

 • 25 mei 2020

  Hof van Justitie arrest van 12-12-2019 (C-381/18 en C-382/18) maakt onderscheid tussen het begrip openbare orde in de Burgerschapsrichtlijn en in de Gezinsherenigingsrichtlijn. Een familielid van een derdelander kan wegens veroordeling voor een strafbaar feit een weigering, niet-verlenging of intrekking van het verblijf krijgen 'om redenen van openbare orde' als het strafbaar feit voldoende ernstig is, de uitsluiting nodig is om de openbare orde te vrijwaren, en de situatie van het familielid individueel beoordeeld is. Het is niet nodig om aan te tonen dat het "persoonlijk gedrag van het familielid een werkelijke, actuele en voldoende ernstige bedreiging vormt voor een fundamenteel belang van de samenleving" (wat wel moet volgens de Burgerschapsrichtlijn).

 • 19 maart 2020

  DVZ is niet meer bevoegd om een verblijfsaanvraag onontvankelijk te verklaren omdat de aanvrager geen retributie betaalde. Ook het bedrag van de retributie is onwettig en kan daarom niet toegepast worden. Dat zegt RvV arrest nr. 228.858 van 18-11-2019.

 • 9 maart 2020

  Voor bepaalde vormen van gezinshereniging moest sinds dan stabiele en toereikende bestaansmiddelen van 1.555,09 euro bewezen worden. Door een nieuwe verhoging van het leefloon sinds 1-01-2021 is dat sinds dan 1.596,88 euro.

 • 5 februari 2020

  Sinds 31-01-2020 is het VK geen EU-lid meer, maar tot eind 2020 verandert er voorlopig niets op vlak van verblijfsrecht en andere rechten voor Britten in België en vice versa.

 • 20 januari 2020

  Voor bepaalde vormen van gezinshereniging moest sinds dan stabiele en toereikende bestaansmiddelen van 1.524,61 euro bewezen worden.

 • 1 oktober 2019

  Op 11-09-2019 vernietigde de RvS twee KB's over de administratieve bijdrage voor verblijfaanvragen. Zowel de originele bedragen als de verhoogde bedragen van de retributie zijn nietig verklaard omdat ze onvoldoende onderbouwd zijn. Ook de bevoegdheid van DVZ, gemeenten en consulaire posten om een onontvankelijkheidsbeslissing te nemen, is vernietigd. DVZ betaalt nu sommige bedragen terug, maar stelt dat de andere retributie-KB's die niet vernietigd zijn nog gelden. Nochtans gaat de reden van nietigverklaring ook op voor deze andere KB's, en zijn er nu ook geen voldoende uitvoeringsregels meer voor een retributie.

 • 17 september 2019

  De standaardvermelding op de bijlage 19ter dat “voor zover de bestaansmiddelen niet ter waarde zijn van 120% van het leefloon voor een persoon met gezinslast […] de bewijzen van bestaansmiddelen vergezeld [dienen] te zijn van bewijzen van de vaste en variabele kosten van de Belg en zijn gezinsleden”voldoet volgens RvV arrest nr. 220.295 van 25-04-2019 niet aan de onderzoeksplicht van DVZ zoals opgelegd door artikel 42 §1, tweede lid Verblijfswet.

 • 10 september 2019

  RvV arrest nr 220.414 van 26-04-2019 besluit dat DVZ niet bevoegd is om de rechtsgeldigheid van een in België afgesloten huwelijk te beoordelen.

 • 4 juni 2019

  Voor bepaalde verblijfsaanvragen ingediend vanaf 1 juni 2019 gelden nieuwe retributiebedragen door jaarlijkse indexering.

 • 24 januari 2019

  Wanneer DVZ zelf het initiatief neemt om een aanvraag gezinshereniging te actualiseren, moet DVZ ook de aanvrager de mogelijkheid bieden om zijn standpunt kenbaar te maken. Dat zegt RvV arrest nr. 208.014 van 22-08-2018.

 • 13 september 2018

  Door Grondwettelijk Hof arrest 18/2018 van 22-02-2018 zijn erkende staatlozen vrijgesteld van bijdrage in de administratieve kost voor een verblijfsaanvraag zoals voorzien in art. 1/1 § 2 Verblijfswet.

 • 6 september 2018

  Raad van State cassatie-arrest van 13-03-2018 bevestigt dat de wettelijke maximale behandelingstermijn voor de visum- of verblijfsprocedure gezinshereniging geldt ook wanneer DVZ na het verstrijken van de termijn zou vaststellen dat de huwelijksband niet (afdoende) bewezen is.

 • 4 september 2018

  Voor bepaalde vormen van gezinshereniging moest sinds 1-09-2018 stabiele en toereikende bestaansmiddelen van 1.505,78 euro bewezen worden.

 • 29 juni 2018

  Vanaf 1-07-2018 bedraagt het leefloonbedrag voor een persoon met een gezin ten laste (categorie 3) 1.230,27 euro. Voor bepaalde vormen van gezinshereniging moest sinds dan stabiele en toereikende bestaansmiddelen van 1.476,32 euro bewezen worden. De bedragen zijn intussen nog verhoogd.

 • 10 oktober 2017

  In een arrest van 22-06-2017 verduidelijkt de RvV de wettelijke regeling over het bewijs van verwantschap bij gezinshereniging, namelijk de toepassing van de regels op Somalische documenten.

 • 11 september 2017

  Op 23-03-2017 had het Agentschap Integratie en Inburgering samen met de Franstalige NGO Ciré een overleg met de directeur-generaal van de DVZ. Tijdens dit overleg lichtte DVZ zijn actuele praktijken toe met betrekking tot diverse thema’s. Hierna volgt een verslag van de belangrijkste punten.

 • 12 juni 2017

  Voor bepaalde vormen van gezinshereniging moest sinds dan stabiele en toereikende bestaansmiddelen van 1.415,58 euro bewezen worden.

 • 20 april 2017

  Op 29 april 2017 treedt een groot aantal wijzigingen van de Verblijfswet in werking, in het kader van de strijd tegen terrorisme en radicalisering.

 • 7 maart 2017

  Een verklaring op eer kan bewijswaarde hebben als zij niet van om het even welke welwillende derde komt, en mits DVZ contactgegevens heeft van de getuigen. Dat zegt de RvV in verschillende arresten.

Pagina's