Nieuws

print
 • 26 oktober 2023

  De oorlog tussen Israël en Hamas sinds 7-10-2023 en het Israëlisch-Palestijns conflict roepen ook vragen op naar mensen die ter plaatse vastzitten en een link met België hebben, en naar de rechtspositie van personen uit de Palestijnse gebieden die zich al in België bevinden. We bundelen hier voorlopige info, en actualiseren dit naargelang de evoluties. Ter plaatse: het Consulaat-generaal van België in Jeruzalem heeft een evacuatielijst van mensen in Gaza die naar België zouden kunnen gebracht worden als het mogelijk wordt om Gaza te verlaten. Tot nu geven Egypte en Israël maximaal dagelijks voor enkele tientallen mensen toestemming om Gaza te verlaten. Ondertussen behandelt DVZ visumaanvragen uit Gaza prioritair maar niet soepeler dan anders. Visa gezinshereniging kunnen per e-mail gevraagd worden, humanitaire visa voorlopig niet. In België: asielonderzoeken en beslissingen over de status van vluchteling of over bescherming in een ander land gaan door; beslissingen over subsidiaire bescherming zijn opgeschort. Er zijn ook evoluties in de praktijken wat betreft de nationaliteit of staatloosheid van personen uit Palestijnse gebieden.

 • 21 november 2023

  Een kind geboren in België dat op gelijk welk ogenblik voor de leeftijd van achttien jaar of voor de ontvoogding voor die leeftijd, geen andere nationaliteit bezit, is Belg op basis van artikel 10 van het Wetboek van de Belgische Nationaliteit (WBN). Alleen de ambtenaren van de burgerlijke stand (ABS) van de gemeente van geboorteplaats van het kind en eventueel de rechtbanken zijn bevoegd voor de toepassing van dit artikel. In de praktijk stellen we vast dat de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) adviezen en instructies geeft aan de ABS, bijvoorbeeld om de registratie van de Belgische nationaliteit ongedaan te maken bij kinderen van Palestijnse origine die geboren zijn in België. Nochtans kent het WBN hierover op geen enkele manier een bevoegdheid toe aan de DVZ. Deze adviezen en instructies zijn dan ook onwettig.

 • 4 juli 2023

  Voortaan is onze telefonische helpdesk alleen open in de voormiddag, en niet meer op woensdagnamiddag. We versterken de lijnen in de voormiddag.

 • 11 mei 2023

  RvV arrest nr. 283.023 van 11-1-2023 oordeelt dat de schending of beperking van verschillende fundamentele basisrechten in de Gazastrook zo’n hoog niveau heeft bereikt dat elke Palestijn uit deze regio een gegronde vrees voor vervolging kan hebben. Deze vrees volgt uit de nationaliteit in de zin van artikel 10, §1, c) van de Kwalificatierichtlijn. In latere rechtspraak van 25-4-2023 nuanceerde de RvV deze uitspraak.

 • 1 februari 2023

  Op 31-12-2022 traden een aantal wijzigingen aan het Wetboek van de Belgische nationaliteit (WBN) in werking. Vooral artikel 10 WBN wordt inhoudelijk en vormelijk gewijzigd. Zo staat het nu wettelijk vast dat er geen erkenning als staatloze nodig is om de Belgische nationaliteit toe te kennen aan een kind dat in België geboren wordt zonder nationaliteit. Daarnaast wordt een Centrale Autoriteit inzake nationaliteit opgericht binnen de FOD Justitie. Die kan niet-bindende adviezen geven bij twijfel over nationaliteitsverwerving. Maar voor artikel 10 WBN wordt die adviesbevoegdheid bij de parketten gelegd en niet bij de Centrale Autoriteit.

 • 14 december 2022

  Het hof van beroep van Bergen onderzoekt in dit arrest van 18-7-2022 nogmaals de vraag die al tot zoveel controverse leidde: zijn Palestijnen staatloos? Het hof concludeert, zoals het Hof van Cassatie op 19-11-2021, dat Palestina een staat is volgens de criteria van de Conventie van Montevideo. Maar het hof van beroep van Bergen stelt wel dat twee categorieën Palestijnen staatloos zijn: deze geregistreerd bij UNRWA die niet in UNRWA-gebied verblijven en deze niet-geregistreerd bij UNRWA die niet in UNRWA-gebied én ook niet in Palestijns bezet gebied verblijven.

 • 27 april 2021

  Hof van Cassatie arrest nr. C.20.0428.N van 26-02-2021 vernietigt een arrest van het hof van beroep van Gent dat stelt dat de verzoekers Palestijnse onderdanen zijn. Het hof van beroep legde geen nationaliteitswetgeving voor om te staven waarop het zich baseerde, waardoor het HvC de wettigheid van de beslissing niet kan beoordelen. 

 • 8 september 2020

  De Wet van 31 juli 2020 houdende diverse dringende bepalingen inzake justitie bevat een heel aantal bepalingen om de informatisering van de burgerlijke stand verder te optimaliseren. Op 24 augustus 2020 werd ook de omzendbrief geactualiseerd. Sommige wijzigingen hebben gevolgen voor de opname van persoonsgegevens op basis van buitenlandse documenten.

 • 10 oktober 2018

  RvV arrest nr. 205.101 van 8 juni 2018 oordeelt dat DVZ op basis van artikel 21 Verblijfswet een zorgvuldige afweging moet maken tussen de belangen van het individu en de belangen van de samenleving. DVZ hield onvoldoende rekening met de erkenning als staatloze en het opgebouwde privéleven in België. Artikel 8 EVRM beschermt niet alleen het gezinsleven maar ook het privéleven.

 • 13 september 2018

  Door Grondwettelijk Hof arrest 18/2018 van 22-02-2018 zijn erkende staatlozen vrijgesteld van bijdrage in de administratieve kost voor een verblijfsaanvraag zoals voorzien in art. 1/1 § 2 Verblijfswet.

 • 9 juli 2018

  De Wet diverse bepalingen inzake burgerlijk recht van 18-06-2018  wijzigt het Wetboek Belgische nationaliteit op een aantal vlakken. De wijzigingen treden in werking op 12-07-2018.

 • 9 juli 2018

  Het hof van beroep van Brussel stelt in arrest nr. 2017/FA/707 van 5-06-2018 dat er wel sprake is van ‘een Palestijnse staat’ nadat het hof van beroep van Gent op 16-06-2016 oordeelde dat Palestina geen functionerende staat is. 

 • 5 juni 2018

  In de zaak Hoti tegen Kroatië van 28 april 2018, veroordeelt het EHRM Kroatië wegens een schending van artikel 8 EVRM (recht op privéleven) omdat het gedurende vele jaren heeft nagelaten de verblijfsstatus van een staatloze man te regulariseren.

 • 1 februari 2018

  In een arrest van 23-11-2017 oordeelt het HvC dat het verlies van de Belgische nationaliteit, ook als er sprake is van fraude zoals na schijnhuwelijk, alleen gevolgen heeft voor de toekomst.

 • 12 december 2017

  Actualisering op 9 januari 2018

  Erkende vluchtelingen en staatlozen en bepaalde andere vreemdelingen kunnen onder bepaalde voorwaarden een bijzonder reisdocument verkrijgen van de Belgische overheid. Vanaf 1 januari 2018 zijn de provincies niet langer bevoegd voor de afgifte van deze documenten maar wel de gemeenten. Dit is een louter procedurele wijziging. 

 • 9 oktober 2017

  Het arrest van 22-02-2017 van de RvS brengt een einde aan de verdeeldheid binnen de rechtspraak over het tijdstip van het beoordelen van het identiteitsdocument bij een 9bis-aanvraag. Het identiteitsdocument moet beoordeeld worden op het ogenblik van het indienen van de aanvraag.

 • 12 september 2017

  In een arrest van 20-04-2017 komt het Hof van Beroep te Gent terug op haar vroegere rechtspraak. In dat arrest wordt Palestina als een functionerende staat beschouwd en wordt de betrokkene niet erkend als staatloze. Maar in een vonnis van 5-2-2018 volgt de rechtbank van eerste aanleg van Brugge deze redenering niet. 

 • 25 augustus 2016

  Het Hof van Cassatie vernietigt op 27-05-2016 het arrest van het hof van beroep van Luik van 5-01-2012 waarin de rechter stelt dat hij niet bevoegd is om de Belgische staat te dwingen een verblijfsrecht toe te kennen aan een erkende staatloze.

 • 1 juli 2016

  Het Gentse hof van beroep arrest nr. 2015/AR/3257 van 16-06-2016 oordeelt dat personen van Palestijnse origine niet als 'Palestijns onderdaan' beschouwd kunnen worden omdat Palestina geen functionerende staat is. Zij kunnen dus staatloos zijn.

 • 19 oktober 2015

  Een overzicht met links naar meer info over de procedure en de rechten "van asielzoeker tot erkende vluchteling of subsidiair beschermde".

 • 28 november 2014

  Het hof van beroep van Brussel besliste dat in een individueel geval, op 17 september 2014. Het hof van beroep verwijst naar arrest nr. 1/2012 van het Grondwettelijk Hof. Het nieuwe federale regeerakkoord belooft werk te maken van een wettelijke regeling.