Nieuws

print
 • 27 april 2016

  Op 22-03-2016 schorst de RvV opnieuw bij UDN de weigering van humanitaire visa voor Syrische christenen uit Aleppo die een familieband hebben in België. DVZ moet rekening houden met hun persoonlijke situatie en kwetsbaar profiel in het licht van artikel 3 EVRM.

 • 19 november 2015

  RvV nr. 158.083 van 22-09-2015 betreft een Syrische man in Turkije met zware medische problemen, en wiens broer erkende vluchteling is in België. De RvV past de UDN-procedure toe, hoewel de beslissing geen uitwijzing inhield.

 • 28 mei 2015

  In elke verblijfsbeslissing die mogelijk het recht op gezinsleven (artikel 8 EVRM) schendt, moet de staat het hoger belang van het kind in overweging nemen.

 • 27 februari 2015

  Voor sommige visa type D en verblijfsaanvragen in België moet je een retributie van 366, 209 of 63 euro betalen (verhoogde bedragen sinds 1 juni 2021). Zonder betalingsbewijs word je aanvraag onontvankelijk verklaard. Twee Raad van State arresten van 11 september 2019 vernietigden echter de retributie die voor heel wat verblijfsaanvragen betaald moest worden (RvS nrs 245.403 en 245.404).

 • 21 november 2014

  De Raad van State wijzigde op 3 november 2014 de vaste rechtspraak over de synthesememorie. De synthesememorie moet de middelen uit het verzoekschrift samenvatten. Maar volgens de RvS hoeft een samenvatting van middelen niet als de synthesememorie een werkelijk antwoord bevat op de nota met opmerkingen van de Dienst Vreemdelingenzaken.

 • 3 februari 2014

  Vanaf 1 februari 2014 moeten advocaten van vreemdelingen voor een beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen het verzoekschrift en de synthesememorie ook elektronisch versturen.

 • 30 oktober 2013

  Sinds midden oktober 2013 kent de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) pas na een periode van 5 jaar een machtiging tot verblijf voor onbepaalde duur toe. Deze verstrenging geldt in alle situaties waar DVZ een discretionaire bevoegdheid heeft. De DVZ bevestigt dit nieuw beleid in een e-mail.

Pagina's