29 maart 2017

Een Koninklijk besluit van 5 maart 2017 staat de gemeentes toe een retributie van hoogstens 50 euro te vragen voor de vernieuwing, verlenging of vervanging van een verblijfskaart A. Dit besluit trad in werking op 30 maart 2017.

De Dienst Administratieve Vereenvoudiging mat de administratieve lasten die de gemeenten dragen omtrent de aanvragen tot verlenging van het verblijf van een vreemdeling. Hieruit bleek dat de administratieve afhandeling beduidend omslachtiger was voor de verlenging van de A kaarten. Daarom mogen de gemeenten nu beslissen of ze maximaal éénmaal per jaar een retributie van hoogstens 50 euro innen voor de vernieuwing, verlenging of vervanging van A kaarten.

De gemeenten bepalen autonoom of ze al dan niet een retributie invoeren, of ze voorzien in eventuele vrijstellingen, en het bedrag.

De bezitters van A kaarten zijn:

  • gezinsmigranten met een derdelander (hun A kaart is maximaal één jaar geldig en kan jaarlijks worden vernieuwd),
  • erkende vluchtelingen (hun A kaart is meteen 5 jaar geldig te tellen vanaf indiening van hun asielaanvraag),
  • personen met subsidiaire bescherming (hun A kaart is eerst één jaar, en daarna twee jaar geldig),
  • vreemdelingen met een medische regularisatie artikel 9ter Vw (hun A kaart is minstens één jaar geldig en kan jaarlijks worden vernieuwd),
  • arbeidsmigranten (hun A kaart is maximaal één jaar geldig en kan jaarlijks worden vernieuwd),
  • langdurig ingezetenen in een ander EU-land met tweede verblijf in België (hun A kaart is één jaar geldig en kan jaarlijks worden vernieuwd),
  • niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (hun A kaart is één jaar geldig en kan jaarlijks worden vernieuwd),
  • derdelands studenten (hun A kaart is geldig tot 31 oktober van het aflopende schooljaar en kan jaarlijks worden vernieuwd),
  • personen die een humanitaire regularisatie artikel 9bis Vw kregen (hun A kaart is maximaal één jaar geldig en kan jaarlijks worden vernieuwd),
  • en slachtoffers van mensenhandel of mensensmokkel (hun A kaart is 6 maanden geldig en kan telkens worden vernieuwd).