19 december 2014

In een nieuwsbericht van 27 november 2014 berichtten we over het arrest Tarakhel tegen Zwitserland, van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) op 3 november 2014. Het EHRM veroordeelde een asieloverdracht naar Italië in het kader van de Dublin Verordening, omdat er onvoldoende individuele garanties van gepaste opvang waren. De asielopvang van gezinnen met minderjarige kinderen in Italië is erg problematisch.

Zowel Duitsland als België verduidelijkten intussen hun praktijk na dit arrest.

Het Duitse Ministerie van Binnenlandse Zaken gaf de volgende informatie vrij in een brief van 17 november 2014:

  • De bevoegde Duitse autoriteiten gaan samen met de Italiaanse tegenhangers onderzoeken hoe transfers van gezinnen met kinderen kunnen worden uitgevoerd, zodat de waarborgen die gevraagd worden in het Tarakhel arrest worden nageleefd. Momenteel is er een individuele beoordeling van zaken.
  • In het licht van het Tarakhel-arrest schorst Duitsland alle transfers naar Italië van gezinnen met minderjarige kinderen, totdat er individuele garanties zijn afgegeven door de Italiaanse autoriteiten.

De Belgische Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) liet zijn praktijk weten in een brief van 17 november 2014:

  • DVZ zal de bijlagen 25quater en 26quater, voor zover ze nog niet zijn uitgevoerd, niet systematisch intrekken of doorsturen naar het CGVS voor verder onderzoek ten gronde.
  • DVZ schorst de transfers naar Italië niet. DVZ bekijkt elke bijlage 25quater en 26quater individueel. DVZ zal nu bij gezinnen met minderjarige kinderen specifieke garanties vragen, net als in de gevallen waar dit zich al eerder voordeed.
  • DVZ gaat er vanuit dat de Italiaanse autoriteiten naar eer en geweten zullen antwoorden op de garanties die worden gevraagd. Als er concrete aanwijzingen zijn dat het tegendeel bewijst, dan zal DVZ mogelijk de overdrachten naar Italië herbekijken in het licht van de nieuw verkregen informatie.
 
Bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen