19 november 2021

In arrest nr. 2020/FE/49 van 9 maart 2021 oordeelt het hof van beroep van Antwerpen dat een Ahmadi huwelijk afgesloten in Pakistan toch erkend kan worden in België, ook al voldoet het niet aan de vormvoorwaarden van het Pakistaanse recht. De Pakistaanse overheid blijkt immers in de praktijk toch rechtsgevolgen te verbinden aan Ahmadi huwelijken en zo impliciet dit huwelijk te erkennen, ook al ontbreekt er een officiële regelgeving in het Pakistaanse recht hierover.

Feiten en procedurele voorgaanden

Een koppel Ahmadi-moslims trad in 1992 in het huwelijk in Pakistan. Ze kregen vier kinderen. In 2004 kwam de echtgenoot naar België. Hij kreeg in 2016 de Belgische nationaliteit. In 2017 vroeg de echtgenote een visum gezinshereniging aan. Dit werd geweigerd omdat Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) van oordeel was dat een Ahmadi huwelijk niet kan worden erkend in België, omdat de Pakistaanse overheid zelf ook deze huwelijken niet erkent.

De echtgenoten startten een procedure tot erkenning van de buitenlandse huwelijksakte bij de familierechtbank. De familierechter wees deze vordering af. Hij oordeelde dat het voor Ahmadi moslims onmogelijk was om op geldige wijze in Pakistan te huwen. Volgens artikel 47 Wetboek Internationaal Privaatrecht (WIPR) moet een huwelijksakte voldoen aan de vormvoorwaarden van het recht van het land waar het huwelijk wordt afgesloten. De huwelijksakte afgesloten volgens de Ahmadi regels voldoet niet aan de vormvoorwaarden van het Pakistaanse recht.

Beoordeling Hof van Beroep

In deze zaak gaat het hof van beroep na of de huwelijksakte aan de vereiste van artikel 47 WIPR voldoet.

De echtgenoten behoren tot de Ahmadi religie. Sinds de grondwetswijziging in Pakistan in 1974 worden Ahmadi’s er als niet-moslims beschouwd. Ze worden op verschillende vlakken gediscrimineerd. In Pakistan kan men in principe trouwen op basis van de Muslim Family Law Ordinance of de Special Marriage Act 1872. Deze mogelijkheden staan echter niet open voor Ahmadi’s. Dit heeft als gevolg dat Ahmadi’s niet rechtsgeldig kunnen huwen volgens de Pakistaanse officiële regelgeving.

Uit de volgende elementen blijkt volgens het hof van beroep dat in de praktijk de Pakistaanse overheid impliciet wel de Ahmadi huwelijken erkent:

  • De echtgenoten staan wel geregistreerd als echtgenoten in de nationale databank van de Pakistaanse overheid. Dat blijkt uit het 'family registration certificate' dat ze voorlegden.
  • De Ahmadi-huwelijksakten worden ook gelegaliseerd door het Pakistaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken, ondanks de onofficiële status.
  • In de paspoorten van de betrokkenen worden zij ook als echtgenoten vermeld.
  • De geboorteakten van de kinderen vermelden beide ouders.

Hierdoor besluit het hof van beroep dat de huwelijksakte van de betrokkenen wel voldoet aan de vormvoorwaarden volgens het Pakistaanse recht en bijgevolg ook in België kan erkend worden.