30 augustus 2022

Het Koninklijk Besluit (KB) van 29 mei 2022 tot wijziging van artikel 42 van het KB van 23 mei 2001 ‘tot instelling van een algemeen reglement betreffende de inkomensgarantie voor ouderen’ trad 15 juni in werking. Het KB hervormt de procedure voor controle van de hoofd- of daadwerkelijk tijdelijke verblijfplaats in België van de gerechtigden op een inkomensgarantie voor ouderen (IGO). Bovendien breidt het KB de categorieën van gerechtigden uit die uitgesloten worden van de controleprocedure, en versoepelt het KB de meldingsplicht voor gerechtigden die het Belgisch grondgebied tijdelijk verlaten.

Controle werkelijk verblijf

De afgifte van een controledocument is vervangen door een procedure via aangetekende zending. Voorheen controleerde de postbode of gerechtigden wel echt thuis verbleven. Dit zorgde voor veel protest, ook bij de postdiensten zelf. De Federale Pensioendienst (FPD) zal echter vanaf nu een verblijfsbewijs bij aangetekende zending met ontvangstbewijs versturen. De postdiensten bieden dit aan bij de gerechtigde op de hoofdverblijfplaats in België of op een daadwerkelijk tijdelijke verblijfplaats in België. Als de gerechtigde in persoon deze aangetekende zending in ontvangst neemt, geldt dit als bevestiging van zijn verblijf in België. Als een gevolmachtigde van de gerechtigde de aangetekende zending in ontvangst neemt, moet het bijgevoegde verblijfsbewijs worden ingevuld en teruggestuurd naar de FPD. Als de gerechtigde of zijn gevolmachtigde de aangetekende zending niet in ontvangst heeft genomen, stuurt de FPD per gewone brief aan de gerechtigde een (tweede) verblijfsbewijs, enkel en alleen bij wijze van herinnering.

Om een schorsing van zijn IGO te vermijden, moet de gerechtigde die de aangetekende zending niet in persoon in ontvangst nam het ingevulde verblijfsbewijs naar de FPD sturen binnen de 29 dagen. Deze termijn loopt vanaf de dag volgend op de aanbieding van de aangetekende zending, waarbij de poststempel geldt als bewijs. De hervorming van de procedure zorgt er ook voor dat de gerechtigde bij geval van afwezigheid, dankzij het achtergelaten afwezigheidsbericht meteen op de hoogte is dat er een verblijfsbewijs bij aangetekende zending werd aangeboden.

Gerechtigden uitgesloten van controle

De hervorming breidt ook de categorieën van gerechtigden uit die uitgesloten zijn van de controleprocedure:

  • gerechtigden ingeschreven op het adres van het OCMW
  • personen met een handicap erkend door de Directie-generaal Personen met een handicap van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, op basis van een graad van verlies aan zelfredzaamheid van minstens 7 punten
  • personen die een attest aan de FPD hebben overgemaakt waaruit blijkt dat zij, van één van de bevoegde gefedereerde entiteiten, een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden of een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood ontvangen

Soepele meldingsplicht

Bovendien versoepelt de meldingsplicht voor het verlaten van het Belgisch grondgebied door gerechtigden. De meldingsplicht bestaat nu enkel nog voor een vertrek van het Belgisch grondgebied voor meer dan 5 dagen (de dag van vertrek en terugkeer zijn hierbij niet inbegrepen). Als de gerechtigde niet aan de meldingsplicht voldoet, schorst de FPD de IGO gedurende een kalendermaand. De Pensioendienst houdt elke maand 10% van het maandbedrag in tot het bereiken van het bedrag overeenstemmend met één maand IGO. De wijziging verduidelijkt ook dat het ingehouden maandbedrag dat zal zijn van de maand waarin de eerste dag volgend op de kalenderdag van vertrek vanop het Belgisch grondgebied gelegen is.