7 juli 2016

De Wet diverse bepalingen inzake asiel en migratie van 4 mei 2016 maakt het vanaf 7 juli 2016 expliciet mogelijk om een aanvraag tot een verblijf als onderzoeker of een Europese Blauwe Kaart voor hooggekwalificeerde werknemers te weigeren:

 • wanneer de persoon in kwestie het voorwerp uitmaakt van een inreisverbod. Dat kan volgens de Europese richtlijnen alleen wegens bedreiging van openbare orde of nationale veligheid, maar dat wordt in de nieuwe wet niet vermeld.
 • of wanneer de persoon in kwestie een bedreiging vormt voor de volksgezondheid.

Deze wetswijziging voegt eigenlijk niets toe aan de bestaande regeling.

Inreisverbod op gespannen voet met Europese richtlijnen

Door in de artikelen 61/11, §1, eerste lid en 61/27, §1 van de Verblijfswet (Vw) een verwijzing op te nemen naar artikel 3, eerste lid, 9° Vw wordt het voortaan expliciet mogelijk om een verblijf als onderzoeker of als hooggekwalificeerde werknemer met een Europese Blauwe Kaart te weigeren wanneer de vreemdeling in kwestie het voorwerp uitmaakt van een inreisverbod dat niet is opgeschort of opgeheven.

Een inreisverbod kan volgens art. 74/11, § 1 Vw worden opgelegd wanneer:

 • een vorig bevel om het grondgebied te verlaten niet gerespecteerd werd
 • een bevel om het grondgebied te verlaten met een termijn van 0 dagen werd afgeleverd. Dit is mogelijk in de volgende gevallen:
  • er bestaat een risico op onderduiken
  • een preventieve maatregel werd niet gerespecteerd, zoals zich aanmelden bij de burgemeester, de politie of DVZ, een financiële garantie stellen of een kopie van de identiteitsdocumenten afgeven
  • er werd fraude gepleegd
  • een derde of latere asielaanvraag werd ingediend zonder nieuwe elementen
  • de persoon vormt een gevaar voor de openbare orde of nationale veiligheid.

Het verwijzen naar een inreisverbod, zonder te nuanceren op welke basis dit werd opgelegd, valt moeilijk te rijmen met richtlijn 2005/71/EG van de Raad van 12 oktober 2005 met betrekking tot onderzoekers, en met richtlijn 2009/50/EG van de Raad van 25 mei 2009 met betrekking op de Europese Blauwe Kaart. Enkel wanneer een inreisverbod in het kader van een bedreiging van de openbare orde of nationale veiligheid werd opgelegd, kan een verblijf als onderzoeker of een Europese Blauwe Kaart geweigerd worden zonder de bepalingen van de voornoemde richtlijnen te schenden. 

Bovendien is deze wetswijziging eigenlijk overbodig. De artikelen 61/11, § 1, eerste lid en 61/27, § 1 Vw bevatten reeds een verwijzing naar artikel 3, eerste lid, 5° Vw. Hierdoor kan een verblijf als onderzoeker of als hooggekwalificeerde werknemer met een Europese Blauwe Kaart geweigerd worden wanneer de vreemdeling in kwestie gesignaleerd staat in het Schengeninformatiesysteem, zoals het geval is wanneer een inreisverbod wordt opgelegd. Dit staat bijgevolg op gespannen voet met de hierboven vernoemde richtlijnen.

Bedreiging voor de volksgezondheid

Daarnaast wordt in de gewijzigde artikelen 61/11, §1, eerste lid en 61/27, §1 Vw nu ook verwezen naar het nieuwe artikel 3, eerste lid, 10° Vw, dat ook door de wet diverse bepalingen inzake asiel en migratie van 4 mei 2016 wordt ingevoerd.

Hierdoor kunnen vreemdelingen die lijden aan een ziekte die een bedreiging kan vormen voor de volksgezondheid, worden uitgesloten van een verblijf als onderzoeker of van een Europese Blauwe Kaart. Hoewel deze wijziging niet in strijd is met de voornoemde richtlijnen, lijkt zij weinig nut te hebben. Voor beide categorieën vereiste de wet al dat zij voor hun verblijfsaanvraag een geneeskundig getuigschrift neerleggen waaruit blijkt dat zij niet zijn aangetast door een ziekte die een bedreiging kan vormen voor de volksgezondheid.

Conclusie

Deze wetswijziging voegt eigenlijk niets toe aan de bestaande regeling. Het inreisverbod lag al impliciet vervat in de weigeringsgrond op basis van het Schengeninformatiesysteem, opgenomen in artikel 3, eerste lid, 5° Vw. De bedreiging voor de volksgezondheid werd al gedekt doordat de persoon in kwestie een geneeskundig getuigschrift moet voorleggen.

Het inreisverbod als weigeringsgrond voor een verblijf als onderzoeker of voor een Europese Blauwe Kaart is in strijd met de Europese richtlijnen wanneer dit inreisverbod niet omwille van openbare orde of nationale veiligheid werd opgelegd.