15 september 2015

De wet van 10 augustus 2015 tot wijziging van het Consulair Wetboek heeft gevolgen voor de afgifte van Belgische reisdocumenten aan vreemdelingen.

Vreemdelingen die willen reizen buiten België, hebben in principe een geldig nationaal paspoort nodig dat is afgeleverd door hun eigen nationale overheid. Sommige vreemdelingen die onmogelijk zo’n paspoort kunnen bekomen, kunnen onder bepaalde voorwaarden van de Belgische overheid een reisdocument bekomen.

Door de wijziging van het Consulair Wetboek kan de Belgische overheid aan de bevoegde overheid bijkomende informatie opvragen vooraleer een beslissing over de aanvraag tot een Belgisch reisdocument te nemen. In afwachting van die bijkomende informatie wordt de afgifte van het reisdocument geschorst. Met de bevoegde overheid worden justitie, de parketten, OCAD, de Staatsveiligheid, ADIV en de federale politie bedoeld.

De wetswijziging voert bovendien een bijkomende grond in om een Belgisch reisdocument in te trekken of ongeldig te verklaren:

  • als de aanvrager klaarblijkelijk een aanzienlijk risico vertegenwoordigt voor de handhaving van de openbare orde of de bescherming van de nationale of openbare veiligheid. De intrekking of ongeldigverklaring vereist een gemotiveerd advies van een daartoe bevoegde overheid. 

Daarnaast kon en kan een Belgisch reisdocument ingetrokken of ongeldig verklaard worden in dezelfde gevallen waarin een aanvraag om een Belgisch reisdocument te bekomen, kan worden geweigerd:

  • als de aanvrager onjuiste gegevens over zijn nationaliteit of identiteit meedeelde;
  • als de aanvrager het voorwerp van een vrijheidsbeperkende gerechtelijke maatregel is;
  • als er ten aanzien van de aanvrager een onderzoek naar een wanbedrijf bedoeld in artikel 199bis van het Strafwetboek lopend is;
  • als de aanvrager het voorwerp is van wettelijk bepaalde maatregelen die de bewegingsvrijheid beperken met het oog op de bescherming van de nationale of openbare veiligheid, de handhaving van de openbare orde, de voorkoming van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of van de rechten en vrijheden van anderen.