8 september 2015

Sinds 1 september 2015 gelden hogere basisbedragen voor het leefloon. Daardoor bedraagt het maandelijks leefloon voortaan:

  • 555,81 euro voor een samenwonende persoon
  • 833,71 euro voor een alleenstaande persoon
  • 1.111,62 euro voor een persoon die samenwoont met een gezin te zijnen laste

De verhoging van de basisbedragen heeft onder meer de volgende gevolgen in het vreemdelingenrecht:

  • Soms is het voor gezinshereniging een voorwaarde dat men stabiele en toereikende bestaansmiddelen heeft. Een inkomen van 120% van het leefloon voor persoon met gezin ten laste volstaat hiervoor. Dat is sinds 1-09-2015 dus 1.333,94 euro. Sindsdien is het leefloon nog verschillende keren verhoogd, de laatste keer sinds 1-01-2021, waardoor nu 1.596,88 euro bestaansmiddelen volstaan voor sommige vormen van gezinshereniging.
  • Om recht te hebben op een flexibel inburgeringstraject moet het inkomen uit arbeid minstens het leefloon bedragen.