21 oktober 2015

Met een uitspraak van 28 augustus 2015 bevestigt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) zijn eerdere rechtspraak: Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) moet rekening houden met medische elementen, wanneer de aanvrager deze inroept bij een aanvraag humanitaire regularisatie (9bis).

DVZ kan niet enkel, zonder motivering over de medische elementen, naar de medische regularisatie (9ter) verwijzen en de aanvraag humanitaire regularisatie (9bis) onontvankelijk verklaren.

Feiten

Een Argentijnse dame verbleef onwettig in België. Tijdens dit onwettig verblijf woonde ze bij haar ernstig zieke moeder, die zelf een verblijfsrecht heeft op basis van artikel 9ter Verblijfswet (Vw). De Argentijnse dochter vormde feitelijk een gezin met haar moeder in België en ondersteunde de moeder affectief, materieel en moreel.

De dochter diende een 9bis-aanvraag in. Daarbij riep ze als buitengewone omstandigheid in dat de moeder door haar ziekte afhankelijk is van de zorg die ze van de dochter ontvangt. Deze afhankelijkheid maakte het zeer moeilijk of zelfs onmogelijk voor de dochter om een verblijfsaanvraag in te gaan dienen bij de Belgische ambassade in Argentinië.

Analyse

Volgens artikel 9bis, § 2, 4° Vw mag DVZ de elementen die al bij een eerdere 9ter-aanvraag zijn ingeroepen niet aanvaarden als buitengewone omstandigheid. DVZ moet die elementen onontvankelijk verklaren. 

Toch, stelt de RvV, kan een medische toestand een buitengewone omstandigheid uitmaken in de zin van artikel 9bis Vw. Om dit vast te kunnen stellen, moet DVZ nagaan hoe de ziekte wordt gekwalificeerd in de medische documenten die de aanvrager voorlegt. Aan de hand van de manier waarop de verblijfsaanvraag is geformuleerd, kan DVZ in de ontvankelijkheidsfase beslissen of de situatie eerder thuishoort bij een 9bis-aanvraag of bij een 9ter-aanvraag.

Conclusie

Wanneer de aanvrager medische elementen voorlegt bij een 9bis-aanvraag, mag DVZ niet zomaar en zonder motivatie naar de 9ter-procedure verwijzen. DVZ moet rekening houden met deze elementen bij de behandeling van een 9bis-aanvraag, en formeel een antwoord geven op de ingeroepen medische elementen wanneer hij de aanvraag onontvankelijk verklaart.