16 september 2014

Het RIZIV geeft in een nota van 22 mei 2014 meer details over de inschrijving in de publieke ziekteverzekering als gerechtigde resident, als echtgenoot persoon ten laste of als kind persoon ten laste. Deze nota geeft onder andere meer informatie over het koninklijk besluit van dezelfde datum.

We sommen de drie belangrijkste verduidelijkingen op:

De ‘nieuwe’ bijlage 15: welke vakjes moeten aangevinkt zijn?

De nota van het RIZIV preciseert dat een aansluiting bij een ziekenfonds als gerechtigde resident mogelijk is op basis van de sinds 2012 vernieuwde bijlage 15 waarop het vakje 1, 4, 7 of 6 aangekruist is. Als vakje 6 is aangekruist, dan moet je ook bijkomende documenten voorleggen. Hiermee geeft de nota duidelijkheid over de lezing van de vernieuwde bijlage 15 sinds 2012. De huidige RIZIV-omzendbrief ‘ingeschrevene in het Rijksregister’ verwijst nog naar de vakjes van de oude bijlage 15. Het RIZIV werkt aan een update van deze omzendbrief.

Bewijs van samenwoonst voor een echtgenoot/echtgenote ten laste

Om zich aan te sluiten bij een ziekenfonds als echtgenoot of echtgenote ten laste moet je onder meer de samenwoonst met de gerechtigde aantonen. Als die samenwoonst in België nog niet blijkt uit het Rijksregister, mag de huwelijksakte gelden als bewijs, op voorwaarde dat je aantoont dat de registratie van samenwoning in het Rijksregister effectief is aangevraagd bij de gemeente. Dat zegt het koninklijk besluit van 22 mei 2014. De nota van het RIZIV preciseert dat dit kan met gelijk welk document van het gemeentebestuur, ook met de afgeleverde bijlage 15. Je moet dus je huwelijksakte en bijlage 15 voorleggen.

Bewijs van verblijf in België voor een kind of kleinkind ten laste

  • Kinderen ten laste van hun ouders moeten geen samenwoning bewijzen.
  • Kinderen ten laste van de echtgenoot, levenspartner of ascendent van de ouders, moeten de samenwoning bewijzen van het (klein)kind en de betrokken persoon. Dit moet in principe blijken uit het Rijksregister. Als het (klein)kind niet is ingeschreven in het Rijksregister, kan een ander bewijsmiddel worden gebruikt, op voorwaarde dat dit bewijsmiddel aanvaard wordt door de leidend ambtenaar van de Dienst voor administratieve controle van het RIZIV.
  • Kinderen ten laste van een persoon met wie hij geen band van (aan)verwantschap heeft, bijvoorbeeld pleegkinderen, moeten de samenwoning bewijzen. Ze moeten ook bewijzen dat het kind zijn hoofdverblijfplaats heeft in België. Ook dit bewijs volgt in principe uit het Rijksregister. Als het kind niet is ingeschreven in het Rijksregister, kan ook hier gebruik worden gemaakt van een ander bewijsmiddel. Dat moet dan wel afgeleverd zijn door een Belgische overheid en als dusdanig erkend worden door de leidend ambtenaar van de Dienst voor administratieve controle van het RIZIV.

De nota van het RIZIV preciseert dat het bewijs dat je moet voorleggen, moet duidelijk maken dat het kind de bedoeling heeft zich te vestigen in België en niet terug te keren naar zijn land nadat hij de noodzakelijke zorg kreeg.

Extra informatie