2 juli 2019

Op 3 januari 2019 werd de Single Permit-richtlijn omgezet in Belgische regelgeving. Arbeidsmigranten die meer dan 90 dagen willen werken in België, moeten sindsdien een gecombineerde vergunning aanvragen. Sinds 2014 zijn de gewesten bevoegd voor de toelating tot arbeid van buitenlandse werknemers op hun grondgebied. Het Vlaamse gewest voerde begin dit jaar samen met de omzetting van de Single Permit-richtlijn al een eigen arbeidsmarktbeleid in. Sinds 1 juni 2019 heeft ook het Waals gewest een eigen arbeidsmarktbeleid.

Het nieuwe beleid van het Waals gewest is geregeld in het Besluit van de Waalse Regering van 16 mei 2019 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers en tot opheffing van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers. Enkele krijtlijnen:

  • Net zoals in het Vlaams gewest worden de referentielonen voor bepaalde categorieën van arbeidsmigranten gekoppeld aan het gemiddeld bruto jaarinkomen in België. Maar de nieuwe loonschalen zullen pas van toepassing zijn vanaf 1 januari 2020.
  • Anders dan in Vlaanderen geldt de knelpuntberoepenlijst in Wallonië enkel voor langdurig ingezetenen. De nieuwe categorie van ‘middengeschoolden’ blijft dus voorlopig een exclusief Vlaamse regeling.

Op de website www.vreemdelingenrecht.be vind je enkel info over tewerkstelling in het Vlaams gewest en het Brussels Hoofdstedelijk gewest. Het Agentschap Integratie en Inburgering heeft als werkingsgebied het Nederlandse taalgebied en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, zoals bepaald in het Decreet van 7 juni 2013  betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid.

Voor meer info over het arbeidsmarktbeleid in het Waals gewest verwijzen wij naar het hierboven vermelde Besluit en de website https://emploi.wallonie.be/home/travailleurs-etrangers.html.