14 maart 2014

Geactualiseerd op 29 februari 2016

Hof van Cassatie

Een asielaanvraag die een vreemdeling opnieuw in België indient nadat hij na een eerdere afgewezen asielaanvraag naar zijn thuisland werd gerepatrieerd, moet als een eerste asielaanvraag beschouwd worden. De vreemdeling kan immers na de repatriëring opnieuw aan vervolging zijn blootgesteld in zijn land van herkomst. Dat oordeelt het Hof van Cassatie in arrest nr. P.13.2061.N van 21 januari 2014.

Dit heeft tot gevolg dat een vreemdeling dan niet naar een gesloten asielcentrum overgebracht mag worden. Artikel 74/6, §1bis, 9° Verblijfswet bepaalt immers dat een vreemdeling die België binnenkomt zonder geldige reisdocumenten of wiens verblijf niet langer wettig is en die een asielaanvraag indient, naar een gesloten centrum overgebracht mag worden als de vreemdeling reeds een andere asielaanvraag heeft ingediend.

Dit arrest heeft betrekking op een Nepalese man die na een afgewezen asielaanvraag in België terug naar Nepal werd gerepatrieerd. Hij werd er het slachtoffer van nieuwe vervolgingen, waarna hij terug naar België kwam en er opnieuw asiel aanvroeg. Zijn nieuwe asielaanvraag werd niet in overweging genomen, maar de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) schorste deze beslissing omdat de aanvraag “op het eerste zicht” een volledig nieuwe asielaanvraag betrof. Het Hof van Beroep van Antwerpen (Kamer van Inbeschuldigingstelling) miskende echter het gezag van gewijsde van het RvV arrest.

Het Hof van Cassatie vernietigt dus het arrest van het Hof van Beroep van Antwerpen (Kamer van Inbeschuldigingstelling) van 20 december 2013.

Standpunt van DVZ

DVZ verklaarde op de contactvergadering asiel van Myria van 16 februari 2016 zijn praktijk niet te zullen wijzigen zolang er geen wetswijziging is op dit vlak. Ook na terugkeer naar het land van herkomst zal DVZ een nieuwe asielaanvraag als een meervoudige asielaanvraag registreren. DVZ legt hiermee dus de rechtspraak van het Hof van Cassatie naast zich neer.

 
Bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen