14 augustus 2015

Op 2 juli 2015 verstuurde Fedasil een nieuwe instructie aan de opvangpartners, over bewoners van een collectief opvangcentrum die een verblijfsrecht van meer dan drie maanden bekomen, sinds 13 juni 2015 (waarna een A, B, E of F kaart wordt afgeleverd). Zij kunnen nog drie maanden toegewezen worden aan een LOI (lokaal opvanginitiatief van een OCMW).

In enkele centra begonnen

Op 27 april 2015 startten enkele Fedasilcentra al met een pilootproject waarbij deze bewoners een toewijzing kregen aan een LOI. Daar konden zij nog drie maanden verblijven en kregen zij intensieve begeleiding in de zoektocht naar een woning en bij de overgang naar financiële OCMW-steun, en om hun situatie praktisch en administratief te regelen. De bewoners hadden de keuze om hierop in te gaan of om het collectief opvangcentrum binnen een kortere termijn te verlaten.

Nu in alle centra

De instructie van 2 juli 2015 breidt deze maatregel uit naar alle collectieve opvangstructuren. Elke bewoner die vanaf 13 juni 2015 een verblijfsrecht van meer dan drie maanden krijgt en die nog in een collectief centrum verblijft, wordt uitgenodigd op een gesprek met de sociaal assistent hierover. Binnen de drie werkdagen moet een beslissing genomen worden:

  • Als de bewoner beslist niet naar een LOI te gaan, krijgt deze de gebruikelijke termijn voor uitstroom van twee maanden uit het collectief opvangcentrum.
  • Als de bewoner beslist een aanvraag in te dienen tot transfer naar een LOI dan zal er binnen de drie werkdagen een beslissing van Fedasil volgen. Indien deze positief is, is de bewoner verplicht om binnen de drie werkdagen te verhuizen. Een toegewezen LOI kan niet meer geweigerd worden; het is dus belangrijk in de aanvraag zo specifiek mogelijk te zijn over de wensen van de asielzoeker. Fedasil zal enkel en in de mate van het mogelijke rekening houden met de taal van het onderwijs van de kinderen en medische aspecten. Het is dus nog steeds mogelijk dat een LOI niet beantwoordt aan de vraag van de asielzoeker. In het LOI zullen er standaard drie maanden gegeven worden voor uitstroom uit het LOI, met een beperkte mogelijkheid tot uitstel.

Doelgroep en toepassingsgebied

De instructie van 2 juli 2015 betreft bewoners van een collectieve opvangstructuur die een verblijfsrecht van meer dan drie maanden krijgen sinds 13 juni 2015. Dat gaat bijvoorbeeld over de toekenning van subsidiaire bescherming, de vluchtelingenstatus, een humanitaire of medische regularisatie (gegronde artikel 9bis of 9ter Verblijfswet), of een toekenning van gezinshereniging of van een EU-verblijf. Het gaat om verblijfsbeslissingen die recht geven op een A, B, E of F kaart, maar er moet niet gewacht worden tot de A, B, E of F kaart effectief afgeleverd is.

Deze instructie geldt echter niet voor niet-begeleide minderjarigen (NBM). Voor NBM geldt een aparte instructie.

De instructie van 2 juli 2015 is ook niet van toepassing op personen die tijdens een verblijf in de individuele opvang (LOI of NGO) een verblijfsrecht van meer dan drie maanden krijgen. Deze laatsten krijgen nog steeds de gebruikelijke termijn van twee maanden voor uitstroom uit de individuele opvang, met beperkte mogelijkheid tot uitstel.

Nu vrijwillig, vanaf september verplicht?

Begin september 2015 zou er een algemene en verplichte instructie komen over dit thema.

 
Bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen