16 december 2019

Op 14 november 2019 bracht Fedasil een nieuwe instructie uit over de uitvoering van het terugkeertraject voor uitgeprocedeerde verzoekers om internationale bescherming met ernstige medische problemen. Op vraag van de betrokkene kan Fedasil beslissen dat het terugkeertraject wordt uitgevoerd in de opvangstructuur waar de betrokkene materiële opvang genoot zonder te worden toegewezen aan een open terugkeerplaats (OTP).

De instructie vormt een aanvulling op de Fedasil-instructie over terugkeertraject en open terugkeerplaatsen van 20 oktober 2015 waarin de doelgroepen van de OTP’s staan opgesomd en die verder van toepassing blijven.

De nieuwe instructie trad in werking op 25 november 2019.

Doelgroep instructie

De uitzondering op de toewijzing aan een OTP om medische redenen is van toepassing op uitgeprocedeerde asielzoekers waarvoor Fedasil heeft vastgesteld dat ze onmogelijk naar een OTP kunnen gaan omdat die niet (voldoende) beantwoordt aan hun medische noden. Het gaat bijvoorbeeld om personen die nierdialyse nodig hebben en personen met een ernstige handicap.

Aanvraag uitzondering toewijzing OTP wegens medische redenen

De opvangstructuur waar de betrokkene verblijft, maakt de aanvraag en de medische stukken over aan Fedasil op de in de instructie beschreven manier.

De medische cel van Fedasil bepaalt op basis van de beschikbare medische informatie of de betrokkene kan genieten van de uitzondering op de toewijzing aan een OTP wegens medische redenen. De behandelingsduur van de aanvraag is ongeveer twee weken.

Fedasil betekent de beslissing aan de opvangstructuur die op zijn beurt de beslissing ten laatste binnen de drie werkdagen betekent aan de betrokkene.

Terugkeerbegeleiding in het terugkeerloket of de opvangstructuur

Ten laatste binnen de vijf werkdagen na de beslissing van Fedasil contacteert de dienst Vrijwillige Terugkeer de opvangstructuur om drie data vast te leggen voor gesprekken met de betrokkene over de terugkeermogelijkheden. Diezelfde dienst stelt de betrokkene zo snel mogelijk in kennis van de drie data via een typedocument dat door de opvangstructuur aan hem wordt betekend.

De gesprekken over terugkeerbegeleiding hebben in principe plaats in het dichtstbijzijnde terugkeerloket. Als de betrokkene om fysieke of medische redenen niet in staat is zich te verplaatsen, gaan de gesprekken door in de opvangstructuur zelf.

Als de betrokkene niet wenst deel te nemen aan de gesprekken, wordt de dienst Vrijwillige Terugkeer hiervan op de hoogte gebracht.

Net zoals in een OTP wordt de duur van de terugkeerbegeleiding in de opvangstructuur bepaald door de termijn van het bevel om het grondgebied te verlaten (BGV) en de eventuele verlengingen (intekening vrijwillig terugkeer, aanvraag verlenging materiële opvang). Als niet gekozen wordt voor vrijwillige terugkeer of een verlengingsaanvraag, eindigt de opvang in de opvangstructuur in overeenstemming met:

  • de beslissing tot uitzondering op toewijzing aan een OTP of
  • de termijn van het BGV als de termijn van het BGV verloopt nà de datum vermeld in de beslissing