Nieuws

print
 • 15 december 2023

  Een nieuwe ordonnantie van 20-7-2023 en een bijhorend uitvoeringsbesluit van 18-1-2024 vervangen de ordonnantie van 11-5-2017 en het uitvoeringsbesluit van 19-7-2018. Ze zijn op 26-1-2024 in het Belgisch staatsblad gepubliceerd en treden met terugwerkende kracht in werking op 1-1-2024. Deze regelgeving verplicht bepaalde nieuwkomers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Brussel) om een inburgeringstraject te volgen. De nieuwe ordonnantie roept een tweetalig inburgeringstraject in Brussel in het leven. Brusselse inburgeraars kunnen kiezen voor een Vlaams inburgeringstraject bij Bon (Agentschap integratie en inburgering, AgII) of voor het tweetalig inburgeringstraject bij een bureau d'accueil pour primo-arrivants (BAPA), waarbij ze de keuze kunnen maken tussen een Nederlandstalig of Franstalig traject. De ordonnantie creeërt naast de bestaande verplichte ook een vrijwillige doelgroep, de 'buitenlandse personen'. Wie vanaf 1-1-2024 inschrijft bij een erkende inrichter en niet- of anders-gealfabetiseerd verplicht nieuwkomer is, zal aan een strengere taalvoorwaarde moeten voldoen. Zij zullen respectievelijk A2 mondeling; en A2 mondeling en schriftelijk moeten volgen.

 • 26 oktober 2023

  Laatst bijgewerkt op 31-1-2024. Consulteer dit bericht regelmatig.

 • 4 augustus 2022

  Met update over de verlenging van tijdelijke bescherming tot 4-3-2025. Consulteer dit bericht regelmatig.

 • 27 februari 2024

  Sinds 5-2-2024 moet bij nationaliteitsverklaringen je geboortedatum op alle voorgelegde documenten en in het vreemdelingen-, bevolkings- en strafregister gelijk zijn. Voor de schrijfwijze van je naam of voornaam was dit al langer zo. De ambtenaar kan op basis van artikel 15, §1 vierde lid van het Wetboek van de Belgische nationaliteit (WBN) de nationaliteitsverklaring opschorten wanneer de (voor)naam of geboortedatum niet op al die plaatsen identiek is. Voor naturalisatieprocedures is deze toevoeging niet voorzien. Daar moeten alleen de naam en voornaam identiek zijn op alle voorgelegde documenten en in het vreemdelingen-, bevolkings- en strafregister.

 • 21 februari 2024

  In een arrest van 24-11-2023 vernietigt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) de uitsluiting van vluchtelingenstatus op basis van artikel 1F(a) van het Vluchtelingenverdrag. Op die basis kan men personen uitsluiten als er ernstige redenen zijn om te veronderstellen dat zij een misdrijf tegen de vrede, een oorlogsmisdrijf, of een misdrijf tegen de menselijkheid hebben begaan. De oppervlakkige inhoud van krantenartikels waarop het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) zich baseerde is geen voldoende duidelijke en betrouwbare informatie. Deze voldoet ook niet aan de hoge bewijsstandaard 'redelijke mate van waarschijnlijkheid' die nodig is voor een uitsluiting van de vluchtelingenstatus.

   

 • 21 februari 2024

  In een vonnis van 2-2-2024 beslist de Rechtbank van eerste aanleg van Brussel (Franstalig) dat de Belgische staat een Palestijns gezin in Gaza moet toelaten om hun aanvraag van een humanitair visum in te dienen via een telecommunicatiemiddel naar keuze. Het gaat om de ouders en minderjarige broers of zussen van erkend vluchtelingen in Belgie. In een latere fase kan persoonlijke verschijning wel nog gevraagd worden. De rechter verplicht de staat om de aanvraag te registreren op straffe van een dwangsom. Na deze vooroordeling en in dit concrete geval werd aanvaard dat zij hun visumaanvraag van op afstand konden doen. De Belgische staat kondigde aan in beroep te gaan tegen de uitspraak.

   

 • 16 februari 2024

  Derdelanders die in België een verblijfsrecht vragen om hoger onderwijs te volgen of die na hun studies een zoekjaar aanvragen, moeten tijdens het academiejaar 2024-2025 over een maandelijks bedrag van 803 euro kunnen beschikken. 

 • 9 februari 2024

  Vanaf 15-2-2024 kunnen gemeenten Unieburgers op hun grondgebied die zich niet uit eigen beweging inschrijven, ambtshalve inschrijven in het wachtregister. Daarnaast is er nu ook een wettelijke basis om Unieburgers ambtshalve te schrappen uit het wachtregister wanneer ze niet (meer) verblijven op het opgegeven adres.

 • 26 januari 2024

  In een arrest van 5-10-2023 oordeelt het Hof van Justitie (HvJ) dat de bescherming of bijstand van UNRWA voor Palestijnse vluchtelingen in het Midden-Oosten ophoudt wanneer UNRWA in de onmogelijkheid is om de medische zorg te voorzien zonder dewelke de persoon een reëel risico loopt op onmiddellijk overlijden of blootstelling aan een ernstige, snelle en onomkeerbare achteruitgang van zijn gezondheidstoestand of een aanzienlijke vermindering van zijn levensverwachting. Dan zijn de betrokkenen niet meer uitgesloten van de vluchtelingenstatus elders.

   

 • 26 januari 2024

  In een arrest van 17-10-2023 stelt het hof van beroep van Antwerpen dat een nationaliteitsweigering wegens een gewichtig feit altijd de proportionaliteitstoets moet doorstaan. Een Nederlandse ongewenstverklaring is an sich geen gewichtig feit eigen aan de persoon zoals bedoeld in de Belgische nationaliteitswetgeving. Het gaat immers niet om een gerechtelijke maar om een louter administratieve beslissing, gebaseerd op algemene en vage criteria. Zo zou iedereen die deel uitmaakte van de Nationale Garde in Afghanistan automatisch ernstige misdrijven gepleegd hebben. Er ligt geen concreet bewijs voor hiervan over de betrokkene. Het hof kent de Belgische nationaliteit toe.

 • 26 januari 2024

  In arresten van 11 en 28-9-2023 vernietigt de Raad van State (RvS) een niet-ontvankelijkheidsbeslissing van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV). Een verzoeker wiens vluchtelingenstatus wordt opgeheven heeft toch belang bij een RvV-beroep hiertegen ook al behoudt hij verblijfsrecht in België. Het verlies van de status heeft een nadelige impact op andere rechten die hieraan zijn verbonden. De RvV kan de belangvereiste niet verengen tot de vraag of een verzoeker zijn verblijfsvergunning verliest en moet ook nagaan welk nadeel een verzoeker ondergaat bij het verlies van andere rechten.

 • 26 januari 2024

  Het RIZIV richtte op 8-12-2023 een nieuwe omzendbrief nr. 2023/339 aan de mutualiteiten over de verzekerbaarheid van ‘ingeschrevenen in het rijksregister’. Hiermee brengt het RIZIV de omzendbrief in overeenstemming met de huidige vorm van de bijlage 15. Het Koninklijk Besluit van 24-1-2023 wijzigde immers de vakjes in deze bijlage in functie van het zoekjaar. Bij een aanvraag zoekjaar kan je met een bijlage 15, vakje 5 of 6, aansluiten als gerechtigde ingeschrevene in het rijksregister op voorwaarde dat er een positieve beslissing volgt van de Dienst Vreemdelingenzaken.

 • 26 januari 2024

  Sinds 15-1-2024 moet de feitelijke partner van een Belg of derdelander met verblijfsrecht in België een D-visum (lang verblijf) aanvragen m.o.o. het afsluiten van een huwelijk of wettelijke samenwoning in België als het oogmerk daarna gezinshereniging in België is. Men kan daarvoor dus geen C-visum (kort verblijf) m.o.o. huwelijk of wettelijke samenwoning meer vragen zoals vroeger. Aan feitelijke partners van Unieburgers worden géén (nieuwe) D- of (oude) C-visa m.o.o. een huwelijk of wettelijke samenwoning afgeleverd: zij moeten een gewoon C-visum kort verblijf vragen als ‘ander familielid’ en kunnen na aankomst in België eveneens gezinshereniging vragen. Dit nieuwe beleid voorziet ook in een regeling voor de minderjarige kinderen van de toekomstige echtgenoot/wettelijk samenwonende partner die mee naar België willen komen.

 • 24 januari 2024

  In arrest 292.036 van 17-7-2023 vernietigde de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) de beslissing tot weigering van een humanitair visum aan de meerderjarige alleenstaande zus van een niet-begeleide minderjarige vreemdeling met subsidiaire bescherming. De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) hield geen rekening met de specifieke landeninformatie over de situatie van ongehuwde alleenstaande Afghaanse vrouwen en hun sterk verslechterde situatie na de machtsovername door de taliban. Deze landeninformatie is volgens de RvV nochtans relevant bij de beoordeling van de bijkomende voorwaarde van afhankelijkheid die geldt voor meerderjarigen in het licht van artikel 8 EVRM.

 • 24 januari 2024

  De woonplaatsvoorwaarde voor de Brusselse gezinsbijslag schendt het gelijkheids- en niet-discriminatiebeginsel voor kinderen die feitelijk in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verblijven, maar er niet of niet langer ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters. Het Grondwettelijk Hof kwam tot deze conclusie in haar arrest nr. 150/2023 van 9-11-2023 en verwijst expliciet naar twee eerdere arresten waarin het hof tot hetzelfde besluit kwam: arrest nr. 153/2022 van 24-11-2022 en arrest nr. 7/2023 van 19-1-2023.

 • 24 januari 2024

  Bij nationaliteitsverklaringen van analfabeten aanvaardt het parket  van Antwerpen het attest van Ligo dat stelt dat de betrokkene A2 schriftelijk niet kan behalen samen met een bewijs van niveau A2 mondeling als voldoende bewijs van talenkennis.

   

 • 24 januari 2024

  De wet van 13-9-2023 houdende diverse bepalingen inzake modernisering van de burgerlijke stand (Reparatiewet) trad deels in werking op 1-1-2024. Voortaan is een (voor)naamswijziging mogelijk na een huwelijk of na een buitenlandse echtscheiding.

 • 24 januari 2024

  Artikel 77 van de wet van 13-9-2023 houdende diverse bepalingen inzake modernisering van de burgerlijke stand (Reparatiewet) voegt een nieuwe §5 toe aan artikel 5 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit (WBN). Het voorziet dat je een akte van bekendheid of een beëdigde verklaring afgeleverd tijdens een nationaliteitsprocedure kan hergebruiken in andere procedures. Dit is in werking op 1-1-2024.

   

 • 10 januari 2024

  Vanaf 1-1-2024 wordt de retributie voor verblijfsaanvragen geïndexeerd. Dit volgt uit artikel 1/1, §1, derde lid, van de Verblijfswet en artikel 1/1/1, §4 van het Verblijfsbesluit. In het Belgisch Staatsblad is nog geen bericht van de Directeur-generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken hierover verschenen. IN een nieuwsbericht stelt de DVZ dat de bedragen geïndexeerd zijn maar dat hij een bewijs van betaling van een bedrag dat van toepassing is in 2023 vóór 31-1-2024 zal aanvaarden. Onze webpagina's zijn aangepast met de nieuwe bedragen.

 • 9 januari 2024

  Het koninklijk besluit van 27-10-2023 treedt door het ministerieel besluit van 7-12-2023 in werking op 15-1-2024. Het voert de mogelijkheid in om voor niet-Belgische kinderen jonger dan twaalf jaar een elektronische verblijfskaart aan te vragen. Die kaarten zullen dezelfde modellen volgen die nu al gebruikt worden voor niet-Belgen ouder dan twaalf jaar. Het wit, geplastificeerd kartonnen kaartje zal vanaf 15-1-2024 niet meer afgeleverd worden.

 • 20 december 2023

  De Arbeidsrechtbank Luik veroordeelt op 24-10-2023 Fedasil tot het toekennen van een opvangplaats aangepast aan de medische noden van een asielzoeker. De huidige opvangplaats is niet conform aan de menselijke waardigheid en de weigering tot wijziging van de opvangplaats druist in tegen artikel 11 §3 Opvangwet. Fedasil moet er bij de toewijzing van een verplichte plaats van inschrijving op toezien dat deze is aangepast noden van de begunstigde, binnen de grenzen van het aantal beschikbare plaatsen.

 • 20 december 2023

  Volgens de Huiszoekingswet moet er zowel een voorafgaandelijke als een schriftelijke toestemming zijn vooraleer de politie kan overgaan tot een huiszoeking. Een huiszoeking bij een persoon zonder wettig verblijf die zonder schriftelijke toestemming gebeurde, is onwettig. Die onwettigheid tast ook de daarop volgende beslissingen tot vrijheidsberoving aan. Het Hof van Cassatie verwerpt in een arrest van 10-10-2023 het beroep tegen een invrijheidsstellingsbeslissing door de Kamer van inbeschuldigingstelling (KI) die op de bovenstaande manier onderbouwd is.

 • 19 december 2023

  Artikel 14, lid 4, b van Kwalificatierichtlijn 2011/95/EU staat toe om de vluchtelingenstatus in te trekken wanneer de persoon een gevaar vormt voor de samenleving van die lidstaat, omdat hij definitief is veroordeeld voor een bijzonder ernstig misdrijf. Hof van Justitie arrest C-402/22 van 6-7-2023 stelt dat de vluchtelingenstatus intrekken als maatregel evenredig moet zijn aan de bedreiging voor een fundamenteel belang van de samenleving. En, de daarvoor bevoegde autoriteit moet vaststellen dat die bedreiging reëel, actueel en voldoende ernstig is.

 • 15 december 2023

  Het Hof van Justitie (HvJ) stelt in een arrest van 21-9-2023 dat een opvatting, gedachte of mening die nog niet negatief in de belangstelling staat van potentiële vervolgingsactoren in het herkomstland een politieke overtuiging kan inhouden in de zin van artikel 10, lid 1 (e) van de kwalificatierichtlijn (richtlijn 2011/95/EU). De verzoeker om internationale bescherming (VIB) moet die overtuiging minstens hebben of geuit hebben. Het is niet vereist dat deze overtuiging zo diepgeworteld is dat de VIB bij terugkeer naar zijn herkomstland het uiten ervan niet achterwege zou kunnen laten en zo het risico loopt slachtoffer te worden van daden van vervolging. De sterkte van de overtuiging is wel een relevant element voor individuele beoordeling van de vrees voor vervolging.

 • 15 december 2023

  Zowel arbeidsrechtbank Antwerpen (Mechelen) op 21-6-2023, als arbeidsrechtbank Brussel (Franstalige kamer) op 18-9-2023, oordelen dat een verzoeker om internationale bescherming (VIB) die door de opvangcrisis geen opvangplaats kreeg van Fedasil maar wel een oneigenlijke code 207 no show, recht heeft op equivalent leefloon van het OCMW. De VIB valt immers niet onder een van de categoriën die volgens artikel 57ter OCMW-wet worden uitgesloten van maatschappelijke dienstverlening.

Pagina's