16 januari 2017

Als je ingeschreven bent in het Rijksregister kan je aansluiten bij de publieke ziekteverzekering. In een nieuwe omzendbrief van 22 december 2016 (die de vorige omzendbrief van 24 november 2014 vervangt en aanvult) verduidelijkt het RIZIV met welke bewijzen je dat kan doen. Het RIZIV komt hierin tegemoet aan de problemen die in praktijk ontstaan waren door onduidelijkheden in de eerdere omzendbrief met betrekking tot de aansluiting van subsidiair beschermden.

Nieuw: ook subsidiair beschermden worden vermeld

Het RIZIV bevestigt nu expliciet dat ook subsidiair beschermden, net zoals erkende vluchtelingen, kunnen aansluiten bij de publieke ziekteverzekering in afwachting van de afgifte van hun elektronische verblijfskaart. Zij moeten hiervoor de volgende documenten voorleggen:

 • bijlage 15 met aangekruist 6de vakje en
 • één van de volgende documenten
  • de erkennings- of toekenningsbeslissing van het statuut van vluchteling of subsidiair beschermde, afgeleverd door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) of
  • het definitief arrest van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) dat de vluchtelingenstatus erkent of de subsidiaire bescherming toekent (verder in de omzendbrief vermeld)

Aangezien gemeentes in de praktijk soms moeilijk een bijlage 15 afleveren, kunnen subsidiair beschermden of erkende vluchtelingen ook zonder bijlage 15 aansluiten bij de publieke ziekteverzekering op basis van de volgende documenten:

 • attest van immatriculatie (AI); en
 • de erkennings- of toekenningsbeslissing van het statuut van vluchteling of subsidiair beschermde afgeleverd door het CGVS

of, in het geval de toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus gebeurde door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV):

 • volgens de omzendbrief: AI; maar in deze hypothese hebben vluchtelingen of subsidiair beschermden geen AI maar een bijlage 35: de vermelding van het AI in de omzendbrief is waarschijnlijk een vergissing en de bijlage 35 zou dan ook moeten volstaan; en
 • een definitief arrest van de RvV dat de vluchtelingen- of subsidiaire beschermingsstatus toekent. Dit impliceert dat de verzekeringsinstellingen het wachtregister kunnen inzien om vast te stellen of er een cassatieberoep bij de Raad van State is ingediend.

Ook alle andere situaties worden vermeld

De omzendbrief van het RIZIV vermeldt ook alle andere situaties waarin je je kan verzekeren bij de publieke ziekteverzekering als “ingeschrevene in het Rijksregister”, op basis van artikel 32, eerste lid, 15° van de ZIV-wet en artikel 128quinquies, § 1 van het ZIV-besluit. Volgens de omzendbrief kan je het bewijs van de inschrijving leveren met onder meer:

 • Een elektronische verblijfskaart (A, B, C, D, E, E+, F, F+, H)
 • Een bijlage 15. Wanneer vakje 5 van de bijlage 15 is aangemerkt, geldt de bijlage niet als inschrijving in het vreemdelingenregister of bevolkingsregister. Als vakje 6 is aangekruist, moet je ook één van de volgende documenten kunnen voorleggen:
  • Een bewijs van de status van erkende vluchteling of subsidiair beschermde
  • Een geldig visum type D
  • Een geldige beroeps- of arbeidskaart, medisch attest en uittreksel uit het strafregister
  • Een beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken dat de betrokkene een bewijs van inschrijving in het Vreemdelingenregister (BIVR) kan bekomen (bv. in het kader van een procedure slachtoffer mensenhandel of in het kader van een aanvraag 9ter of 9bis)

De omzendbrief vermeldt ook nog minder voorkomende situaties.