17 november 2017

Erkend vluchtelingen krijgen sinds 8 juli 2016 eerst een tijdelijk verblijfsrecht en pas na verloop van 5 jaar een verblijfsrecht van onbeperkte duur. Dit zorgde voor onbedoelde gevolgen in de regelgevingen over studiefinanciering en studiegeld van de Vlaamse gemeenschap. In die regelgevingen staat immers een verblijfsvoorwaarde. Erkend vluchtelingen waren vroeger niet opgenomen als aparte categorie, maar deden beroep op de bepaling voor vreemdelingen met een verblijfsrecht van onbeperkte duur. Sinds zij een tijdelijk verblijfsrecht kregen, zouden zij daarom geen schooltoelage in kleuter- of leerplichtonderwijs en geen studietoelage in hoger onderwijs meer kunnen krijgen, en zouden hogescholen en universiteiten aan hen ook hoger studiegeld dan aan Belgische studenten kunnen vragen. Dat terwijl subsidiair beschermden (en andere categorieën) met een tijdelijk verblijfsrecht wel dezelfde regeling als Belgische scholieren en studenten hadden. 

Onderwijsdecreet XXVII van 16 juni 2017 paste deze regelgevingen aan met terugwerkende kracht. Ook vluchtelingen met een tijdelijk verblijfsrecht worden nu gelijk behandeld met Belgische scholieren en studenten.

Het decreet van 8 juni 2007 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Overheid (artikel 9, §2, 6°) werd daarom door Onderwijsdecreet XXVII aangepast aan de gewijzigde verblijfsreglementering voor erkend vluchtelingen. Zowel erkend vluchtelingen als subsidiair beschermden (en andere opgesomde verblijfsstatuten) hebben nu recht op studiefinanciering van de Vlaamse overheid, als ze een tijdelijk of definitief verblijfsrecht hebben op 31 december van het schooljaar. Deze regeling geldt zelfs met terugwerkende kracht vanaf 1 september 2016. Wat betekent dit in de praktijk?

  • In de praktijk werd deze regelgeving al toegepast, ook voor het schooljaar 2016-2017. Dit betekent dat de aanvragen voor studiefinanciering toen ingediend door erkend vluchtelingen met tijdelijk verblijfsrecht al op de ‘oude’ manier behandeld werden en deze personen al een school- of studietoelage kregen.
  • Kan een erkend vluchteling die geen aanvraag voor een school- of studietoelage indiende omdat hij dacht dat hij niet aan de voorwaarden van het decreet studiefinanciering voldeed nog een aanvraag indienen? Neen, omdat de uiterste indieningstermijn 1 juni 2017 was voor het schooljaar 2016-2017.

In dezelfde zin werd ook de regelgeving over het studiegeld voor hoger onderwijs (artikel II.215 Codex hoger onderwijs) aangepast door Onderwijsdecreet XXVII. Ook vluchtelingen met een tijdelijk verblijfsrecht (en andere verblijfsstatuten) betalen hetzelfde studiegeld voor hoger onderwijs als Belgische studenten.