26 oktober 2015

Op 20 oktober 2015 bracht Fedasil een nieuwe instructie uit met betrekking tot personen die een bijlage 26quater hebben ontvangen. Zij zullen vanaf 26 oktober 2015 een open terugkeerplaats toegewezen krijgen in één van de Fedasil-centra met bestaande open terugkeerplaatsen. Zij kunnen vanaf hier hun terugkeer naar de bevoegde lidstaat organiseren.

Daarnaast moeten de opvangstructuren alle personen die op dit moment met een bijlage 26quater in de opvang zitten melden aan Fedasil. Voor hen zal DVZ eerst de stand van zaken van hun procedure verifiëren, waarna ze eventueel ook een toewijzing krijgen.

Termijn en uitzonderingen

Net zoals bij andere toewijzingen aan terugkeerplaatsen hebben de betrokkenen 5 dagen om zich naar de terugkeerplaats te begeven. Enkel wanneer de asielzoeker zwanger is (2 maanden voor de geboorte en 2 maanden erna) of een andere medische contra-indicatie kan voorleggen, kan er een uitzondering aangevraagd worden. Dit op voorwaarde dat er bij Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) ook een verlenging van het bevel om het grondgebied te verlaten (BGV) wordt gevraagd. Wanneer een uitzondering wordt toegestaan moet de transfer naar de andere lidstaat, in samenwerking met DVZ, vanuit de bestaande opvangstructuur geregeld worden.

Terugkeermogelijkheden: met of zonder hulp DVZ

In de open terugkeerplaats heeft de asielzoeker de keuze om:

  • zelf de terugkeer binnen de termijn van zijn bevel te organiseren of
  • om de hulp van DVZ in te roepen. In dit geval is een verlenging van het bevel mogelijk.

Wanneer de asielzoeker geen ondersteuning van DVZ heeft gevraagd en het centrum niet vrijwillig verlaat, zullen er maatregelen genomen worden om tot een gedwongen transfer over te gaan.

Gevolg annulatie door de RvV

Wanneer de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) de 26quater annuleert, is er weer een gewoon recht op opvang. Het is ook belangrijk dat de rechten voorzien in de Opvangwet nog steeds gelden in de open terugkeerplaatsen: zo kan er bijvoorbeeld steeds een aanvraag tot verlenging van de opvang om humanitaire redenen worden ingediend.

Inwerkingtreding

Deze instructie vervangt punt 2.2.4. van de instructie van 15 oktober 2013 inzake het einde en de verlenging van de materiële opvang, en treedt in werking op 26 oktober 2015.

 
Bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen